ODNOSI S JAVNOŠĆU

 

POSTUPAK BODOVANJA

Pravilnik

Obrazac prijave za organizatore

Individualni obrazac prijave

Obrazac evaluacije

Bilješka o susretu supervizijske grupe

 

Stručne skupove koji su prijavljeni od strane organizatora nije potrebno individualno prijavljivati.

 

 

OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI ČLANOVA HRVATSKE KOMORE SOCIJALNIH RADNIKA

 

 

STRUČNI NADZOR

O nama

 

SkupštinaSkupština je najviše tijelo Komore i čine je svi članovi Komore.

Skupština odlučuje u skladu s ovlaštenjima danim Zakonom o djelatnosti socijalnog rada i ovim Statutom.

Skupština obavlja sljedeće poslove:

 1. donosi Statut Komore uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za poslove socijalne skrbi,
 2. imenuje i razrješuje predsjednika i zamjenika predsjednika Komore,
 3. imenuje i razrješuje članove Upravnog odbora Komore,
 4. donosi Poslovnik o radu Skupština,
 5. donosi opće akte kojima se uređuju javne ovlasti Komore i druge opće akte kojima se uređuju pitanja ustrojstva i rada Komore,
 6. donosi odluku o visini članarine,
 7. donosi Etički kodeks,
 8. donosi financijski plan i godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana,
 9. odlučuje o izvješćima provedbi godišnjeg plana rada te o financijskom poslovanju i zaključnom računu Komore,
 10. bira i razrješuje članove Nadzornog odbora, Etičkog povjerenstva, Disciplinskog suda te drugih povjerenstava i njihove zamjenike,
 11. odlučuje o izvješćima svih tijela Komore,
 12. odlučuje o žalbama na odluke Upravnog odbora Komore,
 13. donosi strateške odluke važne za rad Komore,
 14. donosi Program rada Komore.
PRIJAVA ZA ČLANOVE

Članovi svoje bodovno stanje i uplate članarina mogu provjeravati pregledom svog elektroničkog evidencijskog lista.

POSTUPAK OBNOVE ODOBRENJA ZA SAMOSTALAN RAD

POPUSTI ZA ČLANOVE

Svaki član Komore ima pravno na jedan besplatan pravni savjet godišnje iz bilo kojeg područja prava u okviru police osiguranja pravne zaštite koju je ugovorila i plaća Komora.

Pravni savjeti se mogu iskoristiti na način da se članovi obrate uredu Komore putem e-maila info@hksr.hr

 


Kontakt osoba za HPB pogodnosti:
Mario Hajnić,
01 4804604
mario.hajnic@hpb.hr

ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

 

Novosti

SURADNJA

 

Časopis „Ljetopis socijalnog rada“ u suradnji s Hrvatskom komorom socijalnih radnika poziva socijalne radnike/radnice na publiciranje stručnih članaka.
Zajednički cilj je stručnjacima iz područja socijalnog rada učiniti dostupnim prezentiranje svojih stručnih iskustava široj javnosti.
Ovime se ujedno želi doprinijeti promociji prakse socijalnog rada kroz jedini časopis u Republici Hrvatskoj koji se specifično bavi publiciranjem radova iz ove djelatnosti.
Radovi stručnjaka iz prakse mogu biti kategorizirani kao: iskustva iz prakse i stručni članci.
U suradnji s Hrvatskom komorom socijalnih radnika objavljeni stručni članak ili iskustvo iz prakse će se adekvatno bodovati.


Više na: http://ljsr.pravo.unizg.hr/index.php/ljsrPodrška međunarodne federacije socijalnih radnika

 

Na inicijativu Sekcije socijalnih radnika u zdravstvu Hrvatske komore socijalnih radnika i uz pomoć Hrvatske udruge socijalnih radnika, Međunarodna federacija socijalnih radnika Europe (IFSW Europe) uputila je dopis podrške u svrhu zaštite prava i interesa socijalnih radnika u Republici Hrvatskoj.


IFSW Europe će originalni dokument dostaviti poštom i elektronskim putem svim relevantnim institucijama u Republici Hrvatskoj (na Ured predsjednice Republike Hrvatske, Vladu Republike Hrvatske, Ministarstvo socijalne politike i mladih, Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo pravosuđa, Ured pučkog pravobranitelja, Saborske Odbora za ljudska prava, obitelj, mladež i sport i zdravstvo i socijalnu skrb).


Ovdje možete preuzeti originalni dokument te njegov prijevod na hrvatski jezik.


STATEMENT IFSW EUROPE – PODRŠKA SOCIJALNIM RADNICIMA U REPUBLICI HRVATSKOJ

STATEMENT OF IFSW EUROPE E.V. IN SUPPORT OF SOCIAL WORKERS IN CROATIA