ODNOSI S JAVNOŠĆU

 

POSTUPAK BODOVANJA

Pravilnik

Obrazac prijave za organizatore

Individualni obrazac prijave

Obrazac evaluacije

Bilješka o susretu supervizijske grupe

 

Stručne skupove koji su prijavljeni od strane organizatora nije potrebno individualno prijavljivati.

 

 

OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI ČLANOVA HRVATSKE KOMORE SOCIJALNIH RADNIKA

 

 

STRUČNI NADZOR

O nama

 

Upravni odbor


Upravni odbor je izvršno tijelo Komore koje vodi poslovanje Komore, brine za izvršenje programa rada Komore i izvršenje akata Skupštine, a ima i druga prava i obveze određene Statutom Komore te za svoj rad odgovara Skupštini.
Upravni odbor Komore čine predsjednik Komore i zamjenik predsjednika Komore te 7 (sedam) članova koje izabere Skupština na vrijeme od 4 (četiri) godine s time da mogu biti ponovno izabrani.
Predsjednik Komore obavlja dužnost predsjednika Upravnog odbora Komore, saziva njegove sjednice, predsjeda im i potpisuje akte Upravnog odbora.
Upravni odbor:

 1. provodi odluke i zaključke Skupštine,
 2. priprema prijedlog statuta, pravilnika i odluka, te drugih akata koje donosi Skupština,
 3. predlaže zaključke i stavove, te daje mišljenja o pitanjima o kojima će Skupština raspravljati,
 4. osniva stručna povjerenstva,
 5. odlučuje o promjeni sjedišta Komore,
 6. priprema i usklađuje rad stručnih povjerenstava Komore,
 7. donosi pravilnike i druge opće akte Komore za koje nije nadležna Skupština ili drugo tijelo Komore,
 8. utvrđuje prijedloge provedbenih propisa u skladu s odredbama zakona,
 9. oblikuje stavove članova Komore na području djelatnosti socijalnog rada,
 10. predlaže Skupštini kandidate za članove Upravnog i Nadzornog odbora Komore, predsjednika i zamjenika predsjednika Komore, članove Etičkog povjerenstva Komore i članove Disciplinskog suda Komore,
 11. obavlja izbor tajnika i blagajnika Komore, te ih razrješuje,
 12. ustanovljuje i usklađuje interese članova Komore u odnosu na kolektivne ugovore,
 13. usklađuje međusobne interese strukovnih udruženja,
 14. obavlja izbor kandidata za ostala radna mjesta utvrđena u Komori,
 15. izdaje glasilo Komore i imenuje urednika tog glasila,
 16. odlučuje o zahtjevima za upis u imenike,
 17. donosi odluku o brisanju člana iz Registra članstva,
 18. odlučuje o oduzimanju odobrenja za samostalan rad,
 19. ustanovljuje potrebe i stavove, te predlaže način provođenja stručnog obrazovanja,
 20. donosi opće akte i rebalans financijskog plana Komore,
 21. nadzire financijsko poslovanje i upravlja sredstvima Komore,
 22. imenuje i razrješuje predsjednika i članove povjerenstava,
 23. određuje predstavnike Komore u druga tijela i organizacije,
 24. određuje visinu naknada za usluge Komore i troškove Disciplinskog suda komore,
 25. odlučuje o kupnji nekretnina te o iskorištenju i raspolaganju nepokretnom imovinom Komore,
 26. odlučuje u drugom stupnju o prigovorima radnika Komore protiv pojedinačnih odluka iz područja radnih odnosa,
 27. odlučuje o žalbama na odluke predsjednika i zamjenika predsjednika, osim ako Zakonom, ovim Statutom ili općim aktima Komore nije drugačije određeno,
 28. odlučuje u drugom stupnju o žalbama na odluke stalnih povjerenstava Komore, ako nije drugačije propisano ovim Statutom i općim aktima Komore,
 29. odlučuje o učlanjenju Komore u međunarodne udruge i organizacije te izabire predstavnike Komore u tim udrugama ili organizacijama,
 30. brine za unapređenje suradnje s drugim Komorama, strukovnim udrugama, stručnim i znanstvenim institucijama te obrazovnim ustanovama u zemlji i inozemstvu,
 31. daje i prima prijedloge koji su od općeg značenja za uspješno obavljanje rada Komore,
 32. obavlja poslove od općeg značaja za djelatnost socijalnog rada,
 33. donosi odluke o sklapanju poslova, čija pojedinačna vrijednost prelazi iznos od 70.000,00 kuna, u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi,
 34. rješava i ostala pitanja što prema Zakonu o djelatnosti socijalnog rada, ovom statutu i drugim općim aktima pripadaju u njegov djelokrug ili koja mu Skupština ustupi na rješavanje.

 

U mandatnom razdoblju 2017.-2021. članovi Upravnog odbora su:
mr. sc. Antun Ilijaš, predsjednik
Ema Vukov Trifunović, zamjenica predsjednika
Klaudia Devčić Majerić
Marko Buljevac
Meri Gatin
Silvija Kancijan
Štefica Karačić
Domagoj Kronstein
Goran Zekonja

 

PRIJAVA ZA ČLANOVE

Članovi svoje bodovno stanje i uplate članarina mogu provjeravati pregledom svog elektroničkog evidencijskog lista.

POSTUPAK OBNOVE ODOBRENJA ZA SAMOSTALAN RAD

POPUSTI ZA ČLANOVE

Svaki član Komore ima pravno na jedan besplatan pravni savjet godišnje iz bilo kojeg područja prava u okviru police osiguranja pravne zaštite koju je ugovorila i plaća Komora.

Pravni savjeti se mogu iskoristiti na način da se članovi obrate uredu Komore putem e-maila info@hksr.hr

 


Kontakt osoba za HPB pogodnosti:
Mario Hajnić,
01 4804604
mario.hajnic@hpb.hr

ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

 

Novosti

SURADNJA

 

Časopis „Ljetopis socijalnog rada“ u suradnji s Hrvatskom komorom socijalnih radnika poziva socijalne radnike/radnice na publiciranje stručnih članaka.
Zajednički cilj je stručnjacima iz područja socijalnog rada učiniti dostupnim prezentiranje svojih stručnih iskustava široj javnosti.
Ovime se ujedno želi doprinijeti promociji prakse socijalnog rada kroz jedini časopis u Republici Hrvatskoj koji se specifično bavi publiciranjem radova iz ove djelatnosti.
Radovi stručnjaka iz prakse mogu biti kategorizirani kao: iskustva iz prakse i stručni članci.
U suradnji s Hrvatskom komorom socijalnih radnika objavljeni stručni članak ili iskustvo iz prakse će se adekvatno bodovati.


Više na: http://ljsr.pravo.unizg.hr/index.php/ljsrPodrška međunarodne federacije socijalnih radnika

 

Na inicijativu Sekcije socijalnih radnika u zdravstvu Hrvatske komore socijalnih radnika i uz pomoć Hrvatske udruge socijalnih radnika, Međunarodna federacija socijalnih radnika Europe (IFSW Europe) uputila je dopis podrške u svrhu zaštite prava i interesa socijalnih radnika u Republici Hrvatskoj.


IFSW Europe će originalni dokument dostaviti poštom i elektronskim putem svim relevantnim institucijama u Republici Hrvatskoj (na Ured predsjednice Republike Hrvatske, Vladu Republike Hrvatske, Ministarstvo socijalne politike i mladih, Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo pravosuđa, Ured pučkog pravobranitelja, Saborske Odbora za ljudska prava, obitelj, mladež i sport i zdravstvo i socijalnu skrb).


Ovdje možete preuzeti originalni dokument te njegov prijevod na hrvatski jezik.


STATEMENT IFSW EUROPE – PODRŠKA SOCIJALNIM RADNICIMA U REPUBLICI HRVATSKOJ

STATEMENT OF IFSW EUROPE E.V. IN SUPPORT OF SOCIAL WORKERS IN CROATIA