ODNOSI S JAVNOŠĆU

 

POSTUPAK BODOVANJA

Pravilnik

Obrazac prijave za organizatore

Individualni obrazac prijave

Obrazac evaluacije

Bilješka o susretu supervizijske grupe

 

Stručne skupove koji su prijavljeni od strane organizatora nije potrebno individualno prijavljivati.

 

 

OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI ČLANOVA HRVATSKE KOMORE SOCIJALNIH RADNIKA

 

 

STRUČNI NADZOR

Zapisnik s 2. redovne skupštine

 

ZAPISNIK

s 2. redovne Skupštine Hrvatske komore socijalnih radnika održane u Zagrebu, 19. prosinca 2013. godine, u prostorijama Doma za starije i nemoćne osobe Trešnjevka, Trg Slavoljuba Penkale 1, s početkom u 16:30 sati.

Sjednici je bilo prisutno 66 članova.

Predsjednik Hrvatske komore socijalnih radnika Antun Ilijaš pozdravlja sve nazočne i predlaže sljedeći Dnevni red:

 

  1. usvajanje Dnevnog reda
  2. izbor zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika
  3. izvješće Upravnog odbora o radu Komore
  4. izvješće Nadzornog odbora
  5. financijsko izvješće
  6. informacije o aktivnostima Povjerenstava
  7. odluka o visini članarine (s obzirom na centralni obračun plaće od 01.01.2014.god. predlaže se visina članarine u iznosu od 0,7% netto plaće)
  8. Razno

 

Na početku sjednice prisutno 37 članova.

 

Točka 1.

Svi prisutni su suglasni s Dnevnim redom te nema nadopuna Dnevnog reda.

Zaključak

Dnevni red je jednoglasno usvojen. (ZA –  37 članova, PROTIV –  0 članova, SUZDRŽANIH –  0 članova)

 

Točka 2.

Predsjednik za zapisničara predlaže Ines Furda, a za ovjerovitelje zapisnika su se dobrovoljno javili Meri Gatin i Alen Minić.

Zaključak

Svi prisutni su suglasni s izborom zapisničara i ovjerovitelja zapisnika. (ZA –  37 članova, PROTIV – 0 članova, SUZDRŽANIH –  0 članova)

Sjednici se priključilo još 23 člana.

 

 

Točka 3.

Predsjednik Hrvatske komore socijalnih radnika podnosi izvješće o radu Upravnog odbora Komore za  razdoblje od 10. prosinca 2012. godine do 19. prosinca 2013. godine.
Upravni odbor do 19. rujna 2013. godine činili su mr. sc. Antun Ilijaš - predsjednik, Meri Gatin - zamjenica predsjednika, Kristina Duvančić, mr. sc. Nataša Jelača, Renata Jurčević, Silvija Kancijan, Štefica Karačić - predstavnica Hrvatske udruge socijalnih radnika i mr. sc. Iva Prpić - predstavnica Ministarstva socijalne politike i mladih.
Upravni odbor od 19. rujna 2013. godine čine mr. sc. Antun Ilijaš - predsjednik, Tatjana Katkić Stanić - zamjenica predsjednika, Klaudia Devčić Majerić, Kristina Duvančić, Meri Gatin, Silvija Kancijan, Štefica Karačić, Domagoj Kronstein, Goran Zekonja.
Predsjednik se zahvaljuje članovima Upravnog odbora u mandatu do 19. rujna 2013. godine.
05. siječnja 2013. godine prijedlog Statuta Hrvatske komore socijalnih radnika predan je Ministarstvu socijalne politike i mladih na odobrenje kako bi se ostvarile pretpostavke za održavanje Izborne skupštine.
27. veljače 2013 godine održan je sastanak predstavnika Hrvatske komore socijalnih radnika i Hrvatske udruge socijalnih radnika s Potpredsjednicom Vlade i ministricom socijalne politike i mladih Milankom Opačić te Pomoćnicom ministrice za socijalnu politiku i podršku obitelji dr. med. Jasnom Čurković-Kelava.
Od 01. srpnja 2013. godine u djelokrugu Komore je nostrifikacija inozemnih diploma.
12. srpnja 2013. godine održana je 1. Izvanredna skupština na kojoj je usvojen Statut.
20. kolovoza 2013. godine dobiveno je odobrenje Ministarstva socijalne politike i mladih na Statut.
12. rujna 2013. godine je objavljen Statut u Narodnim novinama 114/13.
19. rujna 2013. godine održana je Izborna skupština na kojoj su izabrana tijela Hrvatske komore socijalnih radnika.
01. listopada 2013. godine održan je sastanak predstavnika Hrvatske komore socijalnih radnika i Hrvatske udruge socijalnih radnika s Predsjednikom Republike Hrvatske Josipović Ivom.
Na sastanku Upravnog odbora dana 31. listopada 2013. godine izabrani su članovi Povjerenstva za stručna pitanja i trajno usavršavanje te Povjerenstva za stručni nadzor.
05. prosinca 2013. godine održan je sastanak Predsjednika Hrvatske komore socijalnih radnika s profesorima i asistentima Studijskog centra socijalnog rada u svezi terenske prakse.
Izrađeno je idejno rješenje Odobrenja za samostalan rad, izrađena su i izdana rješenja, članske iskaznice i Odobrenja za samostalan rad za članove koji su se učlanili do održavanja Izborne skupštine, izrađena su dva pečata s grbom Republike Hrvatske za javne ovlasti.
Napravljen je Poslovnik o radu Izborne skupštine, Pravilnik o postupku izdavanja, obnavljanja i oduzimanja odobrenja za samostalan rad, Privremeni Plan klasifikacijskih oznaka i urudžbenih brojeva za koji je dobiveno odobrenje Hrvatskog državnog arhiva.
Odrađene su sve potrebne predradnje za kreiranje aplikacije urudžbenog zapisnika i registra članova - Document IT.
Potpisan je ugovor s firmom Promo-set d.o.o. o mjesečnom održavanju web stranice i backup.
Kupljen je 1 broj mobilnog telefona s fiksnom mjesečnom tarifom prema svim mrežama unutar Republike Hrvatske.
Otvoren je Facebook profil za članove.
Zatražene su ponude osiguravajućih kuća za osiguranje od profesionalne odgovornosti.
Potpisan je ugovor s Termama Tuhelj temeljem kojeg članovi Komore i članovi njihovih obitelji imaju popust na korištenje usluga Termi Tuhelj.
Formirana je Sekcija socijalnih radnika zaposlenih u zdravstvu te će Hrvatska komora socijalnih radnika poslati Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje zahtjev da se posao socijalnog radnika u zdravstvu unese u šifrarnik. Predsjednik poziva socijalne radnike u pravosuđu na formiranje sekcije.
Do izborne skupštine 19. rujna 2013. godine u Hrvatsku komoru socijalnih radnika bila su učlanjena 92 člana, a do 18. prosinca 2013 godine 868 članova. Ministarstvo socijalne politike i mladih je obavijestilo ravnatelje svih ustanova socijalne skrbi o isteku zakonskog roka za učlanjenje u Hrvatsku Komoru socijalnih radnika.
Predsjednik navodi da će svi važniji dokumenti koji budu u izradi elektroničkim putem biti poslani svim članovima Hrvatske komore socijalnih radnika da daju svoje primjedbe i prijedloge.
Planovi za 2014. godinu su zaposliti Tajnika Komore, osigurati prostor Komore, donijeti sve zakonom predviđene akte te promicanje profesije socijalnog rada i jačanje položaja socijalnih radnika u društvu.

Cjelokupno izvješće nalazi se u prilogu ovog zapisnika (Prilog 1).

Zaključak

Skupština je prihvatila izvješće većinom od ukupno prisutnih članova. (ZA –  58 članova, PROTIV –  0 članova, SUZDRŽANIH –  2 članova)

 

Točka 4.

Predsjednik navodi da je na ovoj sjednici trebalo biti podneseno izvješće Nadzornog odbora u mandatu do 19. rujna 2013. godine, no s obzirom da nitko od članova Nadzornog odbora prethodnog mandata nije prisutan niti je izvješće dostavljeno Hrvatskoj komori socijalnih radnika, isto će biti izostavljeno.
Na Izbornoj skupštini održanoj 19. rujna 2013. godine u Nadzorni odbor izabrane su Željka Mazzi, Olja Družić Ljubotina i Ana Bilić.
Željka Mazzi pozdravlja sve prisutne i podnosi izvješće o radu Nadzornog odbora za razdoblje od 19. rujna 2013. godine do 19. prosinca 2013. godine. Do sada su održana dva sastanka, na prvom sastanku održanom dana 31. listopada 2013. godine za predsjednicu je izabrana Željka Mazzi, a za zamjenicu predsjednice Olja Družić Ljubotina, na drugom sastanku održanom dana 17. studenog 2013. godine održan je nadzor gdje je utvrđeno da je Hrvatska komora socijalnih radnika dobila pismenu suglasnost Ministarstva socijalne politike i mladih na Statut, da su osobe ovlaštene za poslovanje po žiro-računu Antun Ilijaš, Meri Gatin i Ines Furda, te je proveden uvid u financijsko poslovanje do 31. listopada 2013. godine. Nadzorni odbor je utvrdio da Hrvatska komora socijalnih radnika posluje u skladu sa Statutom i Zakonom te nisu uočene nikakve nepravilnosti. Željka Mazzi navodi da je Nadzorni odbor osim ovih sjednica bio pozivan na sve sastanke Upravnog odbora na kojima je većinom prisustvovao netko od članova Nadzornog odbora bez prava glasovanja.

Cjelokupno izvješće nalazi se u prilogu ovog zapisnika (Prilog 2).

 

Sjednici se priključila još 3 člana.

 

Zaključak

Skupština je jednoglasno prihvatila izvješće. (ZA –  63 člana, PROTIV –  0 članova, SUZDRŽANIH –  0 članova)

 

Točka 5.

Ines Furda, tajnica Hrvatske komore socijalnih radnika, podnosi financijsko izvješće za razdoblje od 10. prosinca 2012. godine do 19. prosinca 2013. godine. Ukupni prihod Hrvatske komore socijalnih radnika u 2013. godini iznosio je 42.161,57 kune (sredstva dobivena od članarine), a rashod 21.103,56 kune (bankovni troškovi, troškovi dizajna i izrade web stranice, mobitela, dizajna i grafičke pripreme članskih iskaznica i odobrenja za rad, izrade članskih iskaznica, tiska odobrenja za rad, održavanja web stranice, izrade dva pečata s grbom Republike Hrvatske, poštarine, kupovina Vip sim adapter seta, kupovina uredskog materijala (koverte i registrator)).

Cjelokupno izvješće nalazi se u prilogu ovog zapisnika (Prilog 3).

 

 

Zaključak

Skupština je jednoglasno prihvatila izvješće. (ZA –  63 člana, PROTIV –  0 članova, SUZDRŽANIH – 0 članova)

 

Sjednici se priključila još 3 člana.

 

Točka 6.

Predsjednik poziva Povjerenstva da podnesu informacije o dosadašnjem radu.
Na Izbornoj skupštini održanoj 19. rujna 2013. godine u Disciplinski sud izabrani su Ivica Luketić, Vesna Protulipac i Tadeja Barun. Ivica Luketić pozdravlja sve prisutne i podnosi izvješće o radu Disciplinskog suda. Do sada su održana dva sastanka, za predsjednika je izabran Ivica Luketić, a za zamjenicu predsjednika Vesna Protulipac. Izrađen je Poslovnik o radu Disciplinskog suda, a u planu je izrada Prijedloga Pravilnika o disciplinskom postupku.
Na Izbornoj skupštini održanoj 19. rujna 2013. godine u Etičko povjerenstvo izabrani su Marijana Kletečki Radović, Sandra Kolaković i Zdravka Leutar. Sandra Kolaković pozdravlja sve prisutne i podnosi izvješće o radu Etičkog povjerenstva. Do sada su održana dva sastanka, za predsjednicu je izabrana Marijana Kletečki Radović, a za zamjenicu predsjednice Sandra Kolaković. Trenutno je u izradi Prijedlog Etičkog kodeksa socijalnih radnika koji ima izvorište u postojećem Etičkom kodeksu socijalnih radnika kojeg je izradila Hrvatska udruga socijalnih radnika.
Na sastanku Upravnog odbora dana 31. listopada 2013. godine u Povjerenstvo za stručna pitanja i trajno usavršavanje izabrani su Vanja Branica, Marinka Bakula-Anđelić i Davorka Rebernik. Davorka Rebernik pozdravlja sve prisutne i podnosi izvješće o radu Povjerenstva za stručna pitanja i trajno usavršavanje. Do sada su održana dva sastanka, Vanja Branica je izabrana za predsjednicu, a Marinka Bakula-Anđelić za zamjenicu predsjednice. Trenutno je u izradi Pravilnik o sadržaju, rokovima i postupku trajnog usavršavanja i provjere stručnosti.
Na sastanku Upravnog odbora dana 31. listopada 2013. godine u Povjerenstvo za stručni nadzor izabrani su Mara Budimir, Jelka Klobučar i Željko Postonjski. Mara Budimir pozdravlja sve prisutne i podnosi izvješće o radu Povjerenstva za stručni nadzor. Prvi sastanak održan je 18. studenog 2013. godine. Napravljen je akcijski plan sa slijedećim ciljevima: izraditi Pravilnik o stručnom nadzoru, izraditi standarde kvalitete i normative usluga socijalnog rada, izraditi prijedlog liste članova koji će provoditi stručni nadzor, suradnja sa stručnim društvima, visokim učilištima te Ministarstvom socijalne politike i mladih.

 

Sjednicu napustila 3 člana.

 

Točka 7.

Predsjednik navodi da je prijedlog o visini članarine na Osnivačkoj skupštini bio 0,4% od bruto plaće ili 0,8% od netto plaće. Skupština je tada većinom od prisutnih članova izglasala iznos od 0,4% od bruto plaće. Dobivena je informacija da se zbog prelaska na centralni obračun plaće neće više moći obračunavati članarina iz bruto plaće već samo iz neto plaće, što je povod ovoj točki Dnevnog reda.
Krešimir Miletić predlaže da se plaća godišnja članarina u iznosu od 200 kuna što je, prema njegovim izračunima, dovoljno da se zaposli tajnica s bruto plaćom od 8000 kuna te da još ostane oko 6000 kuna mjesečno za normalno funkcioniranje ureda, a za sada se još niti ne zna što će Komora za navedeni iznos pružiti članovima. Također navodi da je nepravedno da danas 70 članova glasa u ime svih 900 članova koji nisu mogli prisustvovati Skupštini te time nisu mogli niti glasovati. Smatra da je svim članovima prije održavanja Skupštine trebala biti dana mogućnost da se o navedenoj točki pismeno očituju.
Predsjednik navodi da je svim članovima poslan Dnevni red Skupštine i da su mogli poslati svoje primjedbe i komentare, no od svih članova pristigla su samo dva komentara.

 

Sjednicu napustila 2 člana.

 

Predsjednik navodi da će za sve članove biti obvezno osiguranje od profesionalne odgovornosti čiji mjesečni iznos po osobi jedna članarina niti ne pokriva, također, s prve dvije članarine podmiruje se izrada članske iskaznice i Odobrenja za samostalan rad, a Komora mora svim članovima omogućiti i edukacije.
Štefica Karačić izražava zadovoljstvo što nakon dvije godine Hrvatska komora socijalnih radnika napokon broji 900 članova. Kada se osnivala Komora bilo je potrebno donijeti odluku o članarini da bi Komora mogla funkcionirati te je tom prilikom određena minimalna članarina. Također, kako bi se izašlo u susret članovima Hrvatska komora socijalnih radnika je odlučila ne uvoditi upisninu iako je ona propisana Zakonom i Statutom kao jedan od načina financiranja Komore. Ostale komore imaju upisninu i znatno veće članarine od Hrvatske komore socijalnih radnika. Ovom prilikom Upravni odbor se također vodio time da se članarina minimalno poveća. Druga ideja bila je da se odrede razredi kao što je to određeno u Psihološkoj komori. Da bi Komora mogla odraditi sve svoje ciljeve potrebno je da ima na raspolaganju određenu količinu novaca. Također, smatra da nije pravedno da svi članovi plaćaju jednaki iznos od 200 kuna godišnje. Navodi da za sada sve osobe osim tajnice rade volonterski, a potrebno je platiti putne troškove, porez, stručni nadzor...
Stanislava Vraneš Šupica smatra da će prihodi Komore biti nesigurni ako se nekad u tijeku godine uplati jednokratna članarina od 200 kuna te smatra da Komora treba imati redovite mjesečne prihode na način da se članovima skida mjesečni iznos s plaće.

 

Sjednicu napustila 2 člana.

 

Mara Budimir navodi da je Hrvatska komora socijalnih radnika tek u nastajanju i da je teško napraviti projekciju nekakvih realnih troškova. Navodi da članovi povjerenstava dolaze na sastanke iz svih krajeva Hrvatske o svom trošku. Također, navodi da sve komore imaju zaposlenog i pravnika.
Tatjana Katkić Stanić navodi da su sva tijela Hrvatske komore socijalnih radnika sama izrađivala podzakonske akte te je prilikom izrade Prijedloga Pravilnika o radu Disciplinskog suda došlo je do spoznaje o nedostacima u Statutu, odnosno nije u potpunosti moguće uskladiti navedeni Pravilnik sa Statutom što će rezultirati izmjenom Statuta. Sve što se radi po pitanju podzakonskih akata potrebno je pregledati od strane pravnika jer će se dogoditi da Hrvatska komora socijalnih radnika slijedećih nekoliko godina neće imati osnovne akte. Također navodi da je Komora obvezna osigurati socijalne radnike od profesionalne odgovornosti.

 

Sjednicu napustila 2 člana.

 

Mato Zovkić smatra da mu u današnje vrijeme treba najviše zaštite i potpore u cijelom njegovom radnom vijeku. Smatra da je Hrvatska komora socijalnih radnika potrebna i sviđa mu se razmišljanje kolege Krešimira Miletića o godišnjoj članarini, ali smatra da nije moguće nešto dobiti za ništa. Navodi da kolega Krešimir Miletić govori o godišnjem prihodu od pola milijuna kuna, a za to očekuje kvalitetnu zaštitu, troškove puta, kontakte s Komorom, da kvalitetni ljudi budu izabrani u tijela. Navodi da je imao uvid u godišnji prihod jedne druge komore koji iznosi 10 milijuna kuna, što znači da ako želimo kvalitetu trebamo ju i platiti. Smatra da su najpotrebniji standardi, norme, ne želi se nakon radnog vremena osjećati kriv.
Krešimir Mietić smatra da među kolegama ima puno njih koji znaju svašta napraviti te nije potrebno da Komora plaća nekome za izradu akata i slično kada se posao može preraspodijeliti među članovima.
Goran Zekonja navodi da Komora postoji dvije godine i tužno je da je do sada imala 30 članova.
Stanislava Vraneš Šupica navodi da konačno socijalni radnici imaju Komoru i da je tužno da se na ovakav način odnosimo prema Komori, umjesto da kreativno razmišljamo. Postavlja pitanje Krešimiru Miletiću gdje je do sada bio s kreativnim idejama dok su dvije godine trajale porođajne muke nekolicine kolega koji su sami pokušavali osposobiti Komoru, te zašto nas sada nazaduje na početak.
Ivica Luketić pozvao je Krešimira Miletića da se aktivno uključi u rad Komore odnosno da se pridruži radu Disciplinskog suda.

Zaključak

Pristupilo se glasovanju za oba prijedloga o visini članarine.

Prijedlog da iznos članarine bude jednak za sve članove (200,00 kuna) i da se uplaćuje jednom godišnje je odbijen većinom prisutnih članova. (ZA – 18 članova, PROTIV - 32 člana, SUZDRŽANIH -  7 članova)

Skupština je većinom prisutnih članova prihvatila prijedlog da članarina od 01. siječnja 2014. godine iznosi 0,7% od netto plaće. (ZA –  32 člana, PROTIV –  18 članova, SUZDRŽANIH –  7 članova)

Konstatirano je da će članarina Hrvatske komore socijalnih radnika od 01. siječnja 2014. godine iznositi 0,7% od netto plaće.
Novi obrasci o plaćanju članarine će biti poslani svim članovima, računovodstvima svih centara i ustanova socijalne skrbi te će biti stavljeni na web stranicu.
Predsjednik ističe da su neki ljudi dvije godine putovali kilometrima na sastanke tijela Komore i nisu dobili nikakvu naknadu.

 

Točka 8.

Predsjednik se zahvaljuje svim prisutnima. Navodi da je rasprava bila otvorena zbog različitih razmišljanja i poziva članstvo na daljnji konstruktivni dijalog.
Predsjednik želi sretan Božić i Novu godinu te svako dobro svim članovima Hrvatske komore socijalnih radnika i njihovim članovima obitelji.

Predsjednik zahvaljuje članovima na radu Skupštine i zaključuje rad Skupštine u 18:30 sati.

 

Predsjednik:
mr. sc. Antun Ilijaš, diplomirani socijalni radnik

 

Zamjenica predsjednika:
Tatjana Katkić Stanić, diplomirana socijalna radnica

 

Zapisničarka:
Ines Furda, diplomirana socijalna radnica

 

Ovjerovitelji zapisnika:
Meri Gatin, diplomirana socijalna radnica

Alen Minić, diplomirani socijalni radnik

 

 

PRIJAVA ZA ČLANOVE

Članovi svoje bodovno stanje i uplate članarina mogu provjeravati pregledom svog elektroničkog evidencijskog lista.

POSTUPAK OBNOVE ODOBRENJA ZA SAMOSTALAN RAD

POPUSTI ZA ČLANOVE

Svi članovi Hrvatske komore socijalnih radnika imaju pravo na jedan besplatan pravni savjet mjesečno. 

Odvjetnica za pravni savjet:
Andrea Dominkuš,
091 5594222
Andrea.Dominkus@hds.hr

 

Kontakt osoba za HPB pogodnosti:
Mario Hajnić,
01 4804604
mario.hajnic@hpb.hr

ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

 

Novosti

SURADNJA

 

Časopis „Ljetopis socijalnog rada“ u suradnji s Hrvatskom komorom socijalnih radnika poziva socijalne radnike/radnice na publiciranje stručnih članaka.
Zajednički cilj je stručnjacima iz područja socijalnog rada učiniti dostupnim prezentiranje svojih stručnih iskustava široj javnosti.
Ovime se ujedno želi doprinijeti promociji prakse socijalnog rada kroz jedini časopis u Republici Hrvatskoj koji se specifično bavi publiciranjem radova iz ove djelatnosti.
Radovi stručnjaka iz prakse mogu biti kategorizirani kao: iskustva iz prakse i stručni članci.
U suradnji s Hrvatskom komorom socijalnih radnika objavljeni stručni članak ili iskustvo iz prakse će se adekvatno bodovati.


Više na: http://ljsr.pravo.unizg.hr/index.php/ljsrPodrška međunarodne federacije socijalnih radnika

 

Na inicijativu Sekcije socijalnih radnika u zdravstvu Hrvatske komore socijalnih radnika i uz pomoć Hrvatske udruge socijalnih radnika, Međunarodna federacija socijalnih radnika Europe (IFSW Europe) uputila je dopis podrške u svrhu zaštite prava i interesa socijalnih radnika u Republici Hrvatskoj.


IFSW Europe će originalni dokument dostaviti poštom i elektronskim putem svim relevantnim institucijama u Republici Hrvatskoj (na Ured predsjednice Republike Hrvatske, Vladu Republike Hrvatske, Ministarstvo socijalne politike i mladih, Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo pravosuđa, Ured pučkog pravobranitelja, Saborske Odbora za ljudska prava, obitelj, mladež i sport i zdravstvo i socijalnu skrb).


Ovdje možete preuzeti originalni dokument te njegov prijevod na hrvatski jezik.


STATEMENT IFSW EUROPE – PODRŠKA SOCIJALNIM RADNICIMA U REPUBLICI HRVATSKOJ

STATEMENT OF IFSW EUROPE E.V. IN SUPPORT OF SOCIAL WORKERS IN CROATIA