ODNOSI S JAVNOŠĆU

 

POSTUPAK BODOVANJA

Pravilnik

Obrazac prijave za organizatore

Individualni obrazac prijave

Obrazac evaluacije

Bilješka o susretu supervizijske grupe

 

Stručne skupove koji su prijavljeni od strane organizatora nije potrebno individualno prijavljivati.

 

 

OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI ČLANOVA HRVATSKE KOMORE SOCIJALNIH RADNIKA

 

 

STRUČNI NADZOR

ZAPISNIK S 3.REDOVNE SKUPŠTINE

KLASA: 030-01/14-01/07
URBOJ: 539-07-14-02
Zagreb, 17.12.2014.

ZAPISNIK

s 3. redovne Skupštine Hrvatske komore socijalnih radnika održane u Zagrebu, 17. prosinca 2014. godine, u velikoj edukacijskoj dvorani Klinike za psihijatriju Vrapče, Bolnička cesta 32, Zagreb, s početkom u 16:30 sati.

Predsjednik Hrvatske komore socijalnih radnika Antun Ilijaš pozdravlja sve nazočne u svoje ime, u ime Tajnika Komore te u ime Upravnog odbora Komore. Zahvaljuje kolegicama i kolegama iz Klinike za psihijatriju Vrapče koji su osigurali besplatno korištenje velike edukacijske dvorane za potrebe održavanje Skupštine. Predsjednik najavljuje da će se u budućnosti također nastojati održavati sjednice Skupštine po djelatnostima u području socijalnog rada i u različitim ustanovama u kojima su zaposleni socijalni radnici.

Predsjednik predlaže sljedeći Dnevni red:

 • usvajanje Dnevnog reda
 • izbor zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika
 • izvješće Upravnog odbora o radu Komore
 • izvješće Nadzornog odbora
 • izvješće Etičkog povjerenstva
 • izvješće Disciplinskog suda
 • izvješće Povjerenstva za stručna pitanja i trajno usavršavanje
 • izvješće Povjerenstva za stručni nadzor
 • izvješće stručnih sekcija
 • financijsko izvješće za 2014. godinu te usvajanje financijskog izvješća za 2013. godinu
 • plan i program rada za 2015. godinu - usvajanje
 • Izmjene i dopune Statuta – usvajanje
 • Pravilnici i poslovnici – usvajanje

- Poslovnik o radu Skupštine
- Poslovnik o radu Izborne skupštine
- Pravilnik o postupku upisa u imenike članova HKSR
- Pravilnik o postupku izdavanja, obnavljanja i oduzimanja Odobrenja za samostalan rad
- Etički kodeks
- Pravilnik o izboru tijela Komore
- Poslovnik o radu stalnih povjerenstava
- Pravilnik o stručnim povjerenstvima
- Pravilnik o pravima i disciplinskoj odgovornosti članova
- Pravilnik o stručnom nadzoru
- Pravilnik o osnivanju i načinu rada stručnih sekcija

 • Razno

Točka 1.

Predsjednik obavještava Skupštinu da sukladno Poslovniku o radu Skupštine treba izabrati i Radno predsjedništvo koje se uz Predsjednika sastoji još od 4 člana, a funkcija mu je utvrđivanje broja članova prisutnih na Skupštini te brojanje glasova članova.
Predsjednik predlaže Skupštini da se točka 2 Dnevnog reda nadopuni s izborom Radnog predsjedništva.
Svi prisutni su suglasni s navedenom nadopunom te Dnevnim redom.
Drugih nadopuna Dnevnog reda nema.

Zaključak

Dnevni red je jednoglasno usvojen. (ZA –  43 člana, PROTIV –  0 članova, SUZDRŽANIH –  0 članova)

Točka 2.

Predsjednik poziva članove Skupštine da se prijave za članove Radnog predsjedništva.
S obzirom da se nitko nije dobrovoljno javio, Predsjednik za zapisničara predlaže Ines Furda, za ovjerovitelje zapisnika Zdenku Matijević i Borić Dušana, a za Radno predsjedništvo Mirjanu Marojević kao predsjednicu Radnog predsjedništva te Suzanu Vrh, Marinu Cifer i Davorku Rebernik kao članove Radnog predsjedništva i navedeni prijedlog daje na glasovanje. Svi prisutni su suglasni s predloženim članovima.

Predsjednik poziva predsjednicu Radnog predsjedništva da podnese izvješće Radnog predsjedništva o broju prisutnih članova.
Predsjednica Radnog predsjedništva iznosi da je Radno predsjedništvo, sukladno broju potpisa i prebrojavanjem prisutnih, utvrdilo da je na Skupštini prisutno 43 člana Komore.

Zaključak

Svi prisutni su suglasni s izborom zapisničara, ovjerovitelja zapisnika i članova Radnog predsjedništva.
(ZA –  43 člana, PROTIV – 0 članova, SUZDRŽANIH –  0 članova)

Na Skupštini je je prisutno 43 člana Komore.

Točka 3.

Predsjednik Hrvatske komore socijalnih radnika podnosi izvješće o radu Upravnog odbora Komore za  razdoblje od 19. prosinca 2013. godine do 17. prosinca 2014. godine.

 • Održano 6 sastanaka Upravnog odbora
 • Održana 3 sastanka s tijelima Komore
 • Statut Upisan u registar Trgovačkog suda
 • Ministarstvo socijalne politike i mladih je svim računovodstvima ustanova socijalne skrbi na području Republike Hrvatske poslalo dopis o donošenju odluke promjeni visine članarine Komore
 • Na poziv Studijskog centra socijalnog rada Upravni odbor Komore izabrao Predsjednika Komore Ilijaš Antuna za predstavnika Hrvatske komore socijalnih radnika u uredništvu Ljetopisa Studijskog centra socijalnog rada
 • Sudjelovanje u projektu Geros (projekt informatizacije gerontologije i gerijatrijske zdravstvene zaštite) – Predsjednik Komore (Antun Ilijaš)
 • Prisustvovanje tribini povodom obilježavanja Međunarodnog dana socijalnog rada – Predsjednik Komore (Antun Ilijaš) sudjelovao je kao član Izvršnog odbora HUSR-a
 • Prigodom obilježavanja Međunarodnog dana socijalnog rada kojeg je organizirala HUSR-a, Sekcija socijalnih radnika u zdravstvu Komore održala je okrugli stol u Zavodu za javno zdravstvo Dr. Andrija Štampar
 • Hrvatska komora socijalnih radnika i Hrvatska udruga socijalnih radnika zajednički poslale primjedbe Ministarstvu zdravlja, Ministarstvu uprave i Ministarstvu socijalne politike i mladih na smanjenje koeficijenta složenosti poslova za socijalne radnike zaposlene u zdravstvu
 • Održan sastanak u Ministarstvu zdravlja vezano za koeficijent složenosti poslova socijalnih radnika zaposlenih u zdravstvu - sastanku prisustvovali Predsjednik Komore (Antun Ilijaš), član Upravnog odbora Komore (Štefica Karačić) i predsjednica Sekcije zaposlenih u zdravstvu Komore (Ivana Mošić Pražetina)
 • Politolog Marijana Matijević angažirana oko poslova PR-a – izradila viziju i misiju Hrvatske komore socijalnih radnika, prvi Newsletter, otvorila profil Komore na Twitteru koji redovito ažurira, pressclipping, pisanje odgovora i ispravaka na medijske članke
 • Održan je sastanak s predstavnicima Studijskog centra socijalnog rada vezan uz praksu studenata socijalnog rada te međusobne suradnje – sastanku su prisustvovali predsjednik Komore (Antun Ilijaš), Zamjenica predsjednika (Tatjana Katkić Stanić), Tajnik Komore (Ines Furda), član Upravnog odbora Komore (Štefica Karačić), Predstojnik Studijskog centra socijalnog rada (Zoran Šućur), prof. Kristina Urbanc
 • Sudjelovanje u internetskom savjetovanju o Pravilniku o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga, Nacrtu Pravilnika o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi, Pravilniku o minimalnim uvjetima prostora, opreme i broja potrebnih stručnih i drugih radnika centra za socijalnu skrb i podružnice, sudjelovanje u internetskom savjetovanju Ministarstva socijalne politike i mladih vezanom uz primjenu Obiteljskog zakona – Predsjednik izražava žaljenje što se svega desetak članova odazvalo na poziv na sudjelovanje u navedenim internetskim savjetovanjima
 • Sudjelovanje na manifestaciji povodom obilježavanja Svjetskog dana plesa  u organizaciji Grada Zagreba – Tajnik Komore (Ines Furda)
 • U dogovoru s Ministarstvom socijalne politike i mladih, upućen poziv članovima na psihosocijalnu pomoć osobama stradalima u  poplavama – nekoliko članova ponudilo svoju pomoć no od Ministarstva socijalne politike i mladih nikada nije dobivena povratna informacija o potrebama stručnjaka
 • Sudjelovanje na raspravi “Pravni položaj djeteta u novom Obiteljskom zakonu”- Tajnik Komore (Ines Furda)
 • Izrađena i dostavljena dokumentacija za oko 1000 članova Komore (Odobrenja za samostalan  rad, Rješenja o izdavanju Odobrenja za samostalan rad, članske iskaznice) – osobna dostava (Predsjednik Komore obišao Primorsko-goransku, Zadarsku i Varaždinsku županiju, a Tajnik Komore Grad Zagreb i dio Zagrebačke županije) ili putem pošte – u izradi još oko 100 iskaznica – Komora trenutno broji 1200 članova
 • Obavljeni sastanci s predstavnicima osiguravajućih kuća, poslane ponude pravnicima za pravno zastupanje – Predsjednik Komore (Antun Ilijaš) i Zamjenica predsjednika Komore (Tatjana Katkić Stanić)
 • Konzultacije i sastanci s pravnicom vezano za izradu općih akata Komore – Predsjednik Komore (Antun Ilijaš), Zamjenica predsjednika Komore (Tatjana Katkić Stanić), Tajnik Komore (Ines Furda)
 • Održan sastanak Povjerenstva za palijativnu skrb na kojem su sudjelovali i predstavnici Hrvatske komore socijalnih radnika – Predsjednik Komore (Antun Ilijaš)
 • Sastavljen i poslan anketni upitnik o potrebama edukacija članova – upitnik izradili Predsjednik Komore (Antun Ilijaš), član Upravnog odbora Komore (Štefica Karačić) – na današnji dan upitnik popunilo oko 370 članova, upitnik će ostati dostupan za popunjavanje još otprilike dva tjedna
 • Pripremljeni sljedeći pravilnici i poslovnici : Poslovnik o radu Skupštine, Poslovnik o radu Izborne skupštine, Pravilnik o postupku upisa u imenike, Pravilnik o postupku o izdavanja, obnavljanja i oduzimanja Odobrenja za samostalan rad, Etički kodeks, Pravilnik o izboru tijela Komore, Poslovnik o radu stalnih povjerenstava, Pravilnik o stručnim povjerenstvima, Pravilnik o pravima i disciplinskoj odgovornosti članova, Pravilnik o stručnom nadzoru, Pravilnik o osnivanju i načinu rada stručnih sekcija, Poslovnik o radu Disciplinskog suda, Poslovnik o radu Upravnog odbora, Poslovnik o radu Povjerenstva za stručni nadzor, Poslovnik o radu Nadzornog odbora, Pravilnik o sadržaju, rokovima i postupku trajnog usavršavanja i provjere stručnosti
 • Odlukom Upravnog odbora Komore 16.01.2014.god., a na prijedlog Predsjednika Komore, sukladno članku 37 Statuta Komore, Ines Furda od 01.03.2014. god. zaposlena kao Tajnik Hrvatske komore socijalnih radnika
 • Odlukom Upravnog odbora od 16.01.2014.god. plaća tajnika iznosi 6000 neto za samca iz Zagreba preračunata u bruto iznosu – obavlja poslove tajnika, blagajnika i upravnog referenta/administratora
 • U kolovozu su osigurani tehnički uvjeti za rad Tajnika kupovinom kompjutora, interneta i urudžbenog zapisnika, Tajnik trenutno obavlja poslove iz prostora Hrvatske udruge socijalnih radnika na Novoj cesti 1 – Predsjednik se zahvaljuje Hrvatskoj udruzi socijalnih radnika što je Komori omogućila korištenje navedenog prostora čime je ušteđeno dosta sredstava Komore
 • Osnovane sekcije zaposlenih u zdravstvu, civilnom društvu i centrima za socijalnu skrb – osnivanju sekcija prisustvovali Predsjednik Komore (Antun Ilijaš) i tajnik Komore (Ines Furda)
 • Planira se osnivanje sekcije zaposlenih u pravosuđu, državnoj upravi i lokalnoj samoupravi, ustanovama socijalne skrbi s tri podsekcije – podsekcija zaposlenih u dječjim domovima, podsekcija zaposlenih u domovima za starije i nemoćne osobe te podsekcija zaposlenih u domovima za psihički bolesne osobe – Predsjednik poziva sve članove da se uključe u rad i u osnivanje sekcija svojim prijedlozima
 • Predan zahtjev Državnom uredu za upravljanje imovinom za dodjelu prostora – Predsjednik obavještava prisutne da je upravo zaprimio informaciju da je Komora dobila na korištenje prostor od Državnog ureda za upravljanje imovinom veličine od otprilike 75m2 na adresi Ilica 35 kojeg su Predsjednik i Tajnik Komore obišli te utvrdili da je prostor prilično očuvan, a najamnina se neće plaćati – Predsjednik također navodi da je Komora u studenom dobila na korištenje prostor u Zagrepčanki veličine oko 50m2 kojeg su također obišli Predsjednik i Tajnik Komore, no za navedeni prostor bi se mjesečno plaćalo oko 3000 kuna zajedničke pričuve što je Komora smatrala prevelikim troškom te je navedeni prostor odbila – Predsjednik zahvaljuje kolegicama koje su sudjelovale u procesu dobivanja prostora za Hrvatsku komoru socijalnih radnika
 • Poslan odgovor na članak objavljen u Glasu Slavonije i na članak objavljen u Dubrovačkom dnevniku – oba odgovora objavljena u cijelosti – u sastavljanju odgovora sudjelovala PR Marijana Matijević
 • Sudjelovanje na dodjeli diploma supervizorima na Studiju socijalnog rada – Predsjednik Komore (Antun Ilijaš) i Tajnik Komore (Ines Furda)
 • Poslan dopis Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje za uvrštavanje dijagnostičko terapijskih postupaka koje obavljaju socijalni radnici
 • Hrvatska komora socijalnih radnika prepoznata u Ministarstvu zdravlja te su predstavnici Komore redovito pozivani na sastanke od interesa za profesiju socijalnog rada
 • U izradi web aplikacija registra članova koja se planira pustiti u rad početkom 2015. godine – svi članovi će dobiti svoju lozinku putem koje će moći pristupiti svom profilu na web stranici gdje će moći uređivati svoje osobne podatke te pratiti stanje bodova i članarina, u aplikaciju se planira staviti i upitnik o potrebnim edukacijama te eventualni popusti koje bi članovi mogli ostvarivati putem osiguravajućih kuća

 

Cjelokupno izvješće nalazi se u prilogu ovog zapisnika (Prilog 1).

Skupštini se priključila 2 člana te sada broj prisutnih iznosi 45 članova.

Zaključak

Skupština je jednoglasno prihvatila izvješće o radu Upravnog odbora.
(ZA –  45 članova, PROTIV –  0 članova, SUZDRŽANIH –  0 članova)

Točka 4.

Predsjednik poziva Nadzorni odbor da podnese izvješće o radu za proteklu godinu.
Predsjednica Nadzornog odbora Željka Mazzi pozdravlja sve prisutne u svoje i me i u ime ostalih članova Nadzornog odbora Ane Bilić i Olje Družić Ljubotina, te podnosi izvješće o radu Nadzornog odbora.
Sukladno Statutu Komore, Nadzorni odbor je obvezan dva puta godišnje provesti nadzor nad radom Komore. Prvi nadzor proveden je 13. ožujka 2014. godine kada je pregledan završni račun te je utvrđeno da je isti u roku predan nadležnim institucijama. Utvrđeno je da Komora radi sukladno Statutu. Drugi nadzor proveden je 08. prosinca 2014. godine kada su pregledane sve knjige, ugovori, putni nalozi te blagajnički izvještaj. Utvrđeno je da nije bilo nikakvih nepravilnosti u radu Komore.
Članovi Nadzornog odbora su pripremili i Poslovnik o radu Nadzornog odbora.
Nadzorni odbor je pozivan na sve sastanke Upravnog odbora te je redovito zaprimao sve informacije i dokumente o radu Upravnog odbora.
Otvorena je e-mail adresa Nadzornog odbora na koju do sada nije stigao nikakav upit.

Cjelokupno izvješće nalazi se u prilogu ovog zapisnika (Prilog 2).

Sjednicu napustio 1 član te sada broj prisutnih iznosi 44 člana.

Zaključak

Skupština je jednoglasno prihvatila izvješće.
(ZA –  44 člana, PROTIV –  0 članova, SUZDRŽANIH –  0 članova)

Točka 5.

Predsjednik poziva Predsjednicu Etičkog povjerenstva Marijanu Kletečki Radović da podnese izvješće o radu Etičkog povjerenstva u protekloj godini.
Predsjednica Etičkog povjerenstva pozdravlja sve prisutne u svoje ime i u ime ostalih članova Etičkog povjerenstva Sandre Kolaković i Zdravke Leutar. Navodi da je Etičko povjerenstvo sukladno Statutu Komore bilo dužno donijeti Etički kodeks Komore. Kako je Hrvatska udruga socijalnih radnika u 2011. godini donijela Etički kodeks socijalnih radnica i socijalnih radnika Republike Hrvatske, Etičko povjerenstvo Komore je tražilo suglasnost Hrvatske udruge socijalnih radnika da se isti preuzme i nadopuni. Suglasnost je dobivena od strane predsjednice Hrvatske komore socijalnih radnika Štefice Karačić i od strane svih članova radne skupine Hrvatske udruge socijalnih radnika koja je izradilo postojeći Etički kodeks. Nakon što je Etičko povjerenstvo Komore napravilo konačni prijedlog Etičkog kodeksa, isti je poslan svim članovim Komore da na njega daju svoje primjedbe i prijedloge. Pristiglo je nekoliko primjedaba i prijedloga od kojih su neke uvažene te je svim članovima poslano obrazloženje koje primjedbe su uvažene, a koje ne. Održane su ukupno dvije sjednice Etičkog povjerenstva nakon čega je donesen Prijedlog Etičkog kodeksa kojeg su svi članovi Komore dobili kao materija za usvajanje na Skupštini. Predsjednica Povjerenstva navodi da su oba kodeksa u 95% sadržaja ista te smatra da nije u redu da profesija socijalnog rada ima istovremeno dva Etička kodeksa. Iako je Etičko povjerenstvo donijelo Etički kodeks Komore u skladu sa Zakonom o djelatnosti socijalnog rada i u skladu sa Statutom Komore te transparentno, smatra da je važno da profesija socijalnog rada ima jedan jedinstveni Etički kodeks koji je sveobuhvatan. Navodi da Etički kodeks Komore ima legitimitet nalaziti se na Dnevnom redu Skupštine no tada će se dogoditi situacija da profesija socijalnog rada ima dva Etička kodeksa.
Štefica Karačić kao član Upravnog odbora Komore i predsjednica Hrvatske udruge socijalnih radnika navodi da je Skupština Hrvatske udruge socijalnih radnika usvojila Etički kodeks socijalnih radnica i socijalnih radnika Republike Hrvatske neovisno jesu li članovi Hrvatske udruge socijalnih radnika ili ne. Iako je donesena odluka da Komora preuzme Etički kodeks Hrvatske udruge socijalnih radnika, smatra da može važiti samo jedan Etički kodeks. Etički kodeks Komore je izmijenjen u vrlo malom dijelu jer je potrebno pratiti stanje u praksi te je u sadržaj dodana socijalna akcija. S obzirom na navedeno, potrebno je raditi na doradama Etičkog kodeksa. Štefica Karačić predlaže Skupštini da Komora prihvati korištenje Etičkog kodeksa Hrvatske udruge socijalnih radnika te da se donese odluka da se formira zajednička radna skupina koja će ići u izradu prijedloga novog zajedničkog Etičkog kodeksa.

Iva Prpić ističe da u Zakonu o djelatnosti socijalnog rada stoji da se Etički kodeks zove Etički kodeks za djelatnost socijalnog rada te ga treba usvojiti s nazivom sukladnim navedenom Zakonu.
Martina Grubiša navodi da su članovi Komore dobili materijale o kojima Skupština treba donijeti odluku te smatra da se može glasati samo o usvajanju Etičkog kodeksa Komore kojeg su dobili članovi Komore, a da se ne može glasati o usvajanju nečega što članovi nisu dobili u materijalima za Skupštinu. Predlaže da se glasa o dokumentu koji je dostavljen članovima ili da ga se makne s Dnevnog reda.

Predsjednik Komore navodi da je Etički kodeks temeljni dokument za donošenje standarda rada te za postupanje Povjerenstva za stručni nadzor i Disciplinskog suda te ako se Etički kodeks makne s Dnevnog reda, navedena tijela neće moći započeti s obavljanjem svojih dužnosti sukladno Zakonu o djelatnosti socijalnog rada. Smatra da je Etički kodeks Komore donesen sukladno zakonskim procedurama. Na sastanku Upravnog odbora donesena je odluka da se traži dozvola Hrvatske udruge socijalnih radnika za preuzimanje postojećeg Etičkog kodeksa socijalnih radnica i socijalnih radnika Republike Hrvatske. Predsjednica Etičkog povjerenstva je dobila dozvolu za navedeno od strane predsjednice Hrvatske udruge socijalnih radnika te svih članova radne skupine koja je izradila navedeni Etički kodeks. Svi članovi Komore su Etički kodeks dva puta dobili elektronskim putem te na isti nisu imali primjedbi i prijedloga. Upravni odbor je većinom glasova odlučio da se na dnevni red Skupštine stavi novi Etički kodeks kojeg je izradilo Etičko povjerenstvo Komore. Sukladno navedenom izrada novog Etičkog kodeksa je bila sukladna zakonskim procedurama i transparentna.

Mara Budimir kao predsjednica Povjerenstva za stručni nadzor navodi da je potrebno usvojiti Etički kodeks jer je to temeljni dokument za izradu standarda rada koje ovo Povjerenstvo mora donijeti u idućoj godini, smatra da izrada Etičkog kodeksa treba biti transparentna te smatra da će socijalne radnika i socijalne radnice zbuniti dva Etička kodeksa koja su istovremeno važeća.

Marijana Kletečki Radović se slaže da se ne smije stvarati zabuna među socijalnim radnicama i socijalnim radnicima, navodi da su poštivana sva pravila u donošenju Etičkog kodeksa no bitno je da postoji jedan jedinstveni Etički kodeks. Predlaže Skupštini da Komora usvoji Etički kodeks socijalnih radnica i socijalnih radnika Republike Hrvatske te da se donese odluka da se formira zajednička radna skupina za izradu zajedničkog temeljnog dokumenta.

Tatjana Katkić Stanić navodi da također treba uvažiti Etički kodeks Međunarodne udruge socijalnih radnika koji obvezuje sve zemlje članice te da je potrebno Etički kodeks socijalnih radnica i socijalnih radnika Republike Hrvatske uskladiti s Etičkim kodeksom Međunarodne udruge socijalnih radnika.

Sandra Kolaković kao član Etičkog povjerenstva Komore navodi da je s osnove Zakona o djelatnosti socijalnog rada i Statuta Komore sve usklađeno te da je obveza Komore da donese svoj Etički kodeks po kojem će postupati, dakle potrebno je donijeti Etički kodeks za Hrvatsku komoru socijalnih radnika. Navodi da je Predsjednica Etičkog povjerenstva imala potporu i suglasnost svih članova Etičkog povjerenstva i radne skupine Hrvatske udruge socijalnih radnika za preuzimanje Etičkog kodeksa Hrvatske udruge socijalnih radnika. Svi članovi Komore su Prijedlog Etičkog kodeksa dobili putem e-maila, primjedbe i prijedlozi članova su  objedinjeni te je dostavljen konačan Prijedlog Etičkog kodeksa što znači da je cijeli postupak donošenja Etičkog kodeksa bio transparentan. Navodi da je Hrvatska udruga socijalnih radnika prva donijela Etički kodeks, ali je Hrvatska komora socijalnih radnika ustanova s javnim ovlastima te mora imati svoj Etički kodeks.

Iva Prpić smatra da je potrebno usvojiti Etički kodeks u djelatnosti socijalnog rada koji je u skladu sa Zakonom o djelatnosti socijalnog rada i ima zakonsku bazu za daljnje djelovanje. Potrebno je da Komora ima svoj Etički kodeks. Smatra da je potrebno donijeti zaključak da se osnuje zajednička radna skupina za izradu Etičkog kodeksa koji se po Zakonu o djelatnosti socijalnog rada treba zvati Etički kodeks za djelatnost socijalnog rada.

Goran Zekonja navodi da je Komora dužna donijeti i usvojiti Etički kodeks nakon čega će biti na snazi samo jedan Etički kodeks odnosno onaj koji je donijela Komora.

Predsjednik Komore navodi da su obavljene konzultacije s pravnikom koji je naveo da istovremeno može postojati nekoliko Etičkih kodeksa što pravno nije sporno jer svaka ustanova donosi svoj Etički kodeks po kojem ta ustanova onda postupa u svome radu. Na takav način funkcioniraju i druge djelatnosti u Republici Hrvatskoj gdje svaka ustanova ima svoj Etički kodeks. S obzirom na navedeno Hrvatska udruga socijalnih radnika će u svome radu postupati po svom Etičkom kodeksu, a Komora po svom.

Predsjednik daje na glasovanje usvajanje izvješća Etičkog povjerenstva, a o usvajanju Etičkog kodeksa će se glasovati pod točkom 13.

Cjelokupno izvješće nalazi se u prilogu ovog zapisnika (Prilog 3).

Zaključak

Skupština je jednoglasno prihvatila izvješće.
(ZA –  44 člana, PROTIV –  0 članova, SUZDRŽANIH –  0 članova)

Sjednici se priključila još 3 člana te sada broj prisutnih iznosi 47 članova.

Točka 6.

Predsjednik poziva Disciplinski sud da podnese izvješće o svom radu za proteklu godinu.
Zamjenica predsjednika Disciplinskog suda, Vesna Protulipac pozdravlja sve prisutne u svoje ime i u ime ostalih članova Disciplinskog suda, predsjednika Ivice Luketić i Tadeje Barun te podnosi izvješće o radu Disciplinskog suda.
Disciplinski sud je tijekom godine održao 6 sjednica. Izrađeni su Poslovnik o radu Disciplinskog suda i Pravilnik o disciplinskom postupku. Pravilnik o disciplinskom postupku poslan je svim članovima Komore na koji su isti dali svoje primjedbe i prijedloge.
Disciplinski sud je sudjelovao na tri sastanka tijela Komore.
Disciplinski sud do sada nije zaprimio niti jednu prijavu na rad članova Komore.

Cjelokupno izvješće nalazi se u prilogu ovog zapisnika (Prilog 4).

 

Sjednicu napustio 1 član te sada broj prisutnih iznosi 46 članova.

Zaključak

Skupština je jednoglasno prihvatila izvješće.
(ZA –  46 članova, PROTIV –  0 članova, SUZDRŽANIH –  0 članova)

Točka 7.

Predsjednik poziva Povjerenstvo za stručna pitanja i trajno usavršavanje da podnese izvješće o svom radu u protekloj godini.
Marinka Bakula Anđelić pozdravlja prisutne u svoje ime i u ime ostalih članova Povjerenstva, predsjednice Vanje Branica i Davorke Rebernik te podnosi izvješće o radu Povjerenstva.
Povjerenstvo je izradilo Pravilnik o sadržaju, rokovima i postupku trajnog usavršavanja i provjere stručnosti. U izradi su se koristili pravilnici drugih struka koji su se prilagodili struci socijalnog rada. Pravilnik je poslan svim članovima Komore te je pristiglo 11 primjedbi i prijedloga od kojih je većina izražavala strah da neće uspjeti skupiti dovoljan broj bodova te nemogućnost plaćanja edukacija.
Sljedeći posao koji čeka članove Povjerenstva je pristupanje donošenju odluka o bodovanju svih zahtjeva koji su pristigli tijekom godine.

Cjelokupno izvješće nalazi se u prilogu ovog zapisnika (Prilog 5).

 

Sjednici se priključio 1 član te sada broj prisutnih iznosi 47 članova.

Zaključak

Skupština je jednoglasno prihvatila izvješće.
(ZA –  47 članova, PROTIV –  0 članova, SUZDRŽANIH –  0 članova)

Točka 8.

Predsjednik poziva Povjerenstvo za stručni nadzor da podnese izvješće o svom radu za proteklu godinu.
Izvješće podnosi predsjednica Povjerenstva Mara Budimir. Pozdravlja sve prisutne u svoje ime i ime ostalih članova Jelke Klobučar i Željka Postonjski. Navodi da su članovi Povjerenstva uglavnom komunicirali putem e-maila i telefonskim putem jer se nalaze u različitim krajevima Hrvatske te im je bilo otežano održavanje sastanaka. Povjerenstvo je donijelo Pravilnik o stručnom nadzoru koji nosi javne ovlasti. Predsjednica Povjerenstva se ovim putem zahvaljuje Hrvatskoj komori socijalnih radnika što je osigurala pravnu pomoć za izradu navedenog pravilnika na kojeg je potrebno dobiti odobrenje Ministarstva socijalne politike i mladih. Kako bi se moglo započeti sa stručnim usavršavanjem potrebno je izraditi standarde rada što je vrlo zahtjevan posao te je potrebno da se Povjerenstvo sastoji od 5 članova i stoga se Predsjednica Povjerenstva ovim putem zahvaljuje kolegici Gordani Daniel koja se dobrovoljno pridružila radu ovog Povjerenstva. U idućoj godini planira se izrada plana provođenja stručnog nadzora te se planira započeti s provođenjem stručnog nadzora.

Zaključak

Skupština je jednoglasno prihvatila izvješće.
(ZA –  47 članova, PROTIV –  0 članova, SUZDRŽANIH –  0 članova)

Točka 9.

Predsjednik poziva predsjednicu Sekcije zaposlenih u zdravstvu da podnese izvješće o radu za proteklu godinu.

Ivana Mošić Pražetina pozdravlja sve prisutne. Navodi da su se socijalni radnici zaposleni u zdravstvu počeli okupljati putem e-maila te da je prvi neformalni sastanak održan u ožujku 2014. godine na kojem je prisustvovalo 28 socijalnih radnika. Na navedenom sastanku je zaključeno da rad socijalnih radnika u zdravstvu nije vidljiv te da su koeficijenti rada socijalnih radnika puno niži od ostalih nezdravstvenih radnika koji sudjeluju u dijagnostičkom postupku.
Povodom obilježavanja Međunarodnog dana socijalnog rada 21. ožujka 2014. godine, u Zavodu za javno zdravstvo Dr. Andrija Štampar, održan je okrugli stol pod nazivom „Socijalni rad u zdravstvu danas“ na kojem je prisustvovalo oko 60-ak socijalnih radnika i gostiju. Tom prilikom doneseni su kvalitetni zaključci koji su stavljeni na web stranicu Hrvatske komore socijalnih radnika te su poslani Ministarstvu zdravlja.
U travnju je svim članovima zaposlenim u zdravstvu poslan poziv s dnevnim redom te je održan osnivački sastanak Sekcije zaposlenih u zdravstvu na kojem se okupilo oko  20-ak socijalnih radnika te je tom prilikom izabrano i vodstvo Sekcije.
Održano je nekoliko internih sastanaka, održan je sastanak u Ministarstvu zdravlja, Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje poslan je zahtjev za uvrštavanje dijagnostičko terapijskih postupaka koje obavljaju socijalni radnici u zdravstvenom sustavu, dobivena je preporuka Međunarodne udruge socijalnih radnika, planira se pojačati suradnja sa Studijskim centrom socijalnog rada.

Predsjednik poziva Klaudiu Devčić Majerić da podnese izvješće o radu Sekcije zaposlenih u organizacijama civilnog društva.

Imenovana pozdravlja sve prisutne i navodi da je osnivačka sjednica Sekcije održana 09. srpnja 2014. godine kada su pozvana 33 socijalna radnika, a sjednici je nazočilo 8 socijalnih radnika te Predsjednik i Tajnik Komore. Tom prilikom nije izabrano vodstvo Sekcije, kolegica Vesna Hari javila se za dopredsjednicu Sekcije te je ista i jednoglasno izabrana na navedenu funkciju. Jednoglasno je odlučeno da će se sekcija zvati Stručna sekcija socijalnih radnika zaposlenih u organizacijama civilnog društva. Poslan je poziv članovima da se kandidiraju za čelništvo Sekcije te da svoje životopise pošalju kolegici Vesni Hari nakon čega se planira novi sastanak Sekcije.

Predsjednik poziva predsjednika Sekcije zaposlenih u centrima za socijalnu skrb da podnese izvješće o radu Sekcije za proteklu godinu.

Mato Zovkić pozdravlja sve prisutne te naglašava da osobno Hrvatsku komoru socijalnih radnika smatra najvišom instancom stručnosti. Osnivački sastanak Sekcije održao se 11. srpnja 2014. godine na koji se odazvalo 9 članova te Predsjednik i Tajnik Komore. Izabrano je 5 članova čelništva sekcije u sastavu Mato Zovkić kao predsjednik Sekcije, Marijana Dumančić kao dopredsjednica, Petra Andreja Juranko kao tajnica, te kolegice Ivana Vlahek Teskera i Mirjana Car. Jednoglasno je donesena odluka da se sekcija zove Sekcija socijalnih radnika centara za socijalnu skrb što je ujedno i naznaka područja djelatnosti za koje se osniva. Ističe da je bio jedan od inicijatora da se Hrvatska komora socijalnih radnika uključi u pružanje psihosocijalne pomoći stradalima od poplava te se ovom prilikom zahvaljuje Predsjedniku Komore na pomoći.

Predsjednik poziva Tatjanu Katkić Stanić kao predstavnicu zaposlenih u pravosuđu da kaže nekoliko riječi o problematici osnivanja Sekcije zaposlenih u pravosuđu.

Tatjana Katkić Stanić navodi da Ministarstvo pravosuđa ne prepoznaje obvezu učlanjivanja u Komoru socijalnih radnika zaposlenih u pravosuđu navodeći da se njih smatra državnim službenicima i probacijskim službenicima te se na njih ne primjenjuje Zakon o djelatnosti socijalnog rada. Ministarstvo pravosuđa je tražilo tumačenje navedenog Zakona od strane Ministarstva uprave na koje se još čeka odgovor. Problem kolegica i kolega zaposlenih u pravosuđu je taj što im poslodavac ne dozvoljava sudjelovanje na skupovima socijalnih radnika što može rezultirati nemogućnošću sakupljanja bodova za obnovu Odobrenja za samostalan rad.

Predsjednik poziva kolegicu Ljilju Jelenčić da kaže nekoliko riječi o Sekciji zaposlenih u ustanovama koja se uskoro planira osnovati.

Imenovana navodi da je pokrenula inicijativu zajedno s kolegicom Marijanom Pećnik oko osnivanja Sekcije zaposlenih u ustanovama socijalne skrbi slijedeći primjer dobre prakse već osnovanih sekcija. Osnivačka sekcija se planira 29. siječnja 2015. godine te će svi zaposleni u ustanovama dobiti poziv putem e-maila.
Kolegica Iva Prpić napominje da su i centri za socijalnu skrb ustanove socijalne skrbi te predlaže da se navedena sekcija zove Sekcija zaposlenih u domovima.
Dušan Borić također napominje da i terapijske zajednice pružaju usluge doma, a Željka Barić ističe i domove za žrtve obiteljskog nasilja te predlaže da se sekcije zovu sukladno taksativno navedenim ustanovama u Zakonu o socijalnoj skrbi.
Predsjednik navodi da svi mogu dati prijedlog kako bi se zvale sekcije te da svoje prijedloge pošalju Komori putem e-maila.

Zaključak

Skupština je jednoglasno prihvatila izvješća.
(ZA –  47 članova, PROTIV –  0 članova, SUZDRŽANIH –  0 članova)

Točka 10.

Predsjednik poziva Tajnika Ines Furda da podnese financijsko izvješće za 2014. godinu.
Tajnik navodi da je izvješće za 2013. godinu podneseno na 2. redovnoj skupštini u prosincu 2013. godine no službeno izvješće knjigovodstvo dostavlja u veljači 2014. godine kada se i predaje u nadležne institucije te je potrebno usvojiti službeno financijsko izvješće.
Tajnik navodi da je iz 2013. godine preneseno 14.966,00 kuna, do 01. prosinca 2014. godine Komora je ostvarila ukupno 446.325,88 kuna prihoda od čega 446.166,92 od članarina, a 158,96 od bankovnih kamata. Rashoda je bilo 218.185,40 kuna (plaća, honorar za pravnicu za izradu dva dokumenta, honorar za informatičara, honorar za tajničke poslove u 2013. godini te do 01.ožujka 2014. godine, održavanje web stranice, izrada web aplikacije registra članova, knjigovodstveni troškovi, izrada članskih iskaznica i Odobrenja za samostalan rad, komunikacijski troškovi, uredski troškovi, putni troškovi članova Upravnog odbora i predsjednika sekcija izvan Zagreba, tisak memoranduma s grbom RH, poštarina, bankovni troškovi, troškovi javnog bilježnika i sudskih pristojbi za upis Statuta u registar Trgovačkog suda, urudžbeni zapisnik, mobitel, laptop, ekran, tipkovnica, miš, docking station, mobilni Internet) te je stanje računa na dan 01. prosinca 2014. iznosilo 243.106,48 kuna.

Sjednicu napustio 1 član te sada broj prisutnih iznosi 46 članova.

Zaključak

Skupština je jednoglasno prihvatila financijsko izvješće za 2013. godinu.
(ZA –  46 članova, PROTIV –  0 članova, SUZDRŽANIH –  0 članova)

Skupština je većinom prisutnih prihvatila financijsko izvješće za 2014. godinu.
(ZA –  45 članova, PROTIV –  0 članova, SUZDRŽANIH –  1 član)

Točka 11.

Predsjednik Komore izdvaja najvažnije točke Plana i programa rada za 2015. godinu.

 • u suradnji s Ministarstvom socijalne politike i mladih utvrditi broj socijalnih radnika koji obavljaju djelatnost socijalnog rada, provesti daljnje postupke sukladno Zakonu o djelatnosti socijalnog rada i Statutu Komore – Komora ima obvezu obavijestiti ravnatelje ustanova da kolege obavljaju posao bez Odobrenja za samostalan rad i dati im krajnji rok da se učlane, u protivnome će protiv njih biti pokrenute prekršajne prijave sukladno Zakonu o djelatnosti socijalnog rada
 • usvajanje Pravilnika o sadržaju, rokovima i postupku trajnog usavršavanja i provjere stručnosti - analiza edukacijskih potreba članstva, izrada prijedloga programa stručnog usavršavanja i njegova provedba po regijama RH – bodovanje
 • izrada mjerila za provođenje stručnog nadzora, izrada liste stručnjaka za provedbu stručnog nadzora, izrada plana provođenja stručnog nadzora
 • osnivanje sekcija

Predsjednik navodi da je upitnik o potrebama edukacija do sada popunilo oko 370 članova Komore što je daleko najviše povratnih informacija od svega što je Komora do sada slala članovima. Anketa će još dva tjedna biti dostupna članovima te će se nakon toga obraditi podaci te će Komora iduće godine nastojati održati 5 edukacija za koje su se članovi izjasnili da su ima najpotrebnije. Također se planira upitnik staviti na profile članova na web aplikaciji kako bi svima ubuduće bili dostupni podaci o najpotrebnijim edukacijama po regijama Republike Hrvatske.

Gordana Daniel se interesira koji su kriteriji da netko bude predavač u Komori. Predsjednik navodi da se, sukladno upitniku, oko 40 članova izjasnilo da posjeduju licencu, a njih 29 se izjasnilo da bi željelo održati edukacije za kolege. Ideja je da kolege jedni drugima drže edukacije ili će se za održavanje edukacija angažirati agencija koja se bavi edukacijama.

Predsjednik poziva Zamjenicu predsjednika Tatjanu Katkić Stanić da Skupštinu obavijesti o ponudama osiguranja pravne zaštite i zaštite od profesionalne odgovornosti.
Tatjana Katkić Stanić navodi da su zatražene ponude zaštite od profesionalne odgovornosti i osiguranja pravne zaštite. Zaštita od profesionalne odgovornosti pretpostavlja osiguranje naknade štete nastale profesionalnom pogreškom socijalnih radnika, a osiguranje pravne zaštite pretpostavlja osiguranje naknade odvjetnicima i pravnu pomoć u disciplinskim, prekršajnim, i kaznenim postupcima. Prema sadašnjoj zakonskoj regulativi  jedino Zakon o zdravstvenoj zaštiti ima regulirano da poslodavac pokriva troškove osiguranja  u slučaju zaštite od profesionalne odgovornosti, no kako je u  Zakonu o obveznim odnosima regulirano je da u slučaju profesionalne pogreške poslodavac nadoknađuje štetu osobi kojoj je šteta učinjena,  zaštita od profesionalne odgovornosti će biti od značaja u slučajevima otvaranja privatnih praksi. U budućnosti je potrebno i  je potrebno osigurati  sudske vještake koji su po  profesiji socijalni radnici.
Do sada su pristigle 3 ponude osiguranja, čeka se četvrta ponuda, a ostale osiguravajuće kuće su odgovorile da su socijalni radnici prerizična skupina za osiguranje. Angažiran je besplatni konzultant za osiguranja koji će napraviti analizu pristiglih ponuda, a Upravni odbor će odabrati ponudu koja bude najpovoljnija za Komoru uz mogućnost osiguravanja dodatnih pogodnosti za članove kojima bi se obuhvatilo što više situacija. Upravni odbor   procjenjuje  prioritetnim potpisati policu osiguranja pravne zaštite što bi se podmirivalo iz članarina, obzirom da je zaštita od profesionalne odgovornosti uglavnom pokrivena kroz Zakon o obveznim odnosima.
Predsjednik navodi da će osiguranje pravne zaštite svih članova koštati oko 150 000 kuna godišnje, dok bi se osiguranje zaštite od profesionalne odgovornosti kretalo od 500 000 do 800 000 kuna godišnje što si Komora financijski ne može priuštiti stoga će si članovi sami za sebe morati osigurati zaštitu od profesionalne odgovornosti ili bi se mjesečna članarina trebala znatno povećati.

Zaključak

Skupština je jednoglasno prihvatila Plan i program rada za 2015. godinu.
(ZA –  46 članova, PROTIV –  0 članova, SUZDRŽANIH –  0 članova)

Skupština je jednoglasno prihvatila Financijski proračun za 2015. godinu.
(ZA –  46 članova, PROTIV –  0 članova, SUZDRŽANIH –  0 članova)

Točka 12.

Predsjednik navodi da je unutar roka za dostavu primjedbi i prijedloga pristiglo nekoliko primjedbi i prijedloga na Izmjene i dopune Statuta koje su uvrštene u Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta kojeg su svi članovi Komore naknadno dobili. Predsjednik predlaže da se usvajaju Izmjene i dopune Statuta s navedenim izmjenama.
Izmjenama i dopunama Statuta mijenjaju se sljedeći članci – 3, 4, 8, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 23, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 37 i 38. te naslovi iznad članaka 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 i 46.

Iva Prpić smatra da u članku 3. Izmjena i dopuna Statuta treba stajati „Etički kodeks za djelatnost socijalnog rada“ s obzirom da se on tako zove sukladno Zakonu o djelatnosti socijalnog rada.
Štefica Karačić navodi da ljudi miješaju djelatnost socijalnog rada sa socijalnom skrbi.
Tatjana Katkić Stanić navodi da se na međunarodnoj razini navedeni dokument zove Etički kodeks socijalnih radnika.

Predsjednik predlaže da se po dobivanju pismene potvrde Državnog ureda za upravljanje imovinom u Izmjene i dopune Statuta uvrsti novo sjedište Komore na adresi Ilica 35, Zagreb, i da se takve Izmjene i dopune Statuta pošalju Ministarstvu socijalne politike i mladih na odobrenje.

Zaključak

Skupština je jednoglasno prihvatila Izmjene i dopune Statuta s dodanim nadopunama pristiglim do održavanja Skupštine.
(ZA –  46 članova, PROTIV –  0 članova, SUZDRŽANIH –  0 članova)

Skupština je jednoglasno prihvatila da se po dobivanju pismene odluke Državnog ureda za upravljanje imovinom u Izmjene i dopune Statuta uvrsti novo sjedište Komore na adresi Ilica 35, Zagreb te da se takve Izmjene i dopune Statuta pošalju u Ministarstvo socijalne politike i mladih na odobrenje.
(ZA –  46 članova, PROTIV –  0 članova, SUZDRŽANIH –  0 članova)

Točka 13.

Predsjednik navodi da su svi članovi Komore elektronskim putem dobili sve pravilnike i poslovnike, a unutar zadanog roka su pristigle primjedbe i prijedlozi samo za Pravilnik o stručnom nadzoru. Navedene primjedbe i prijedlozi su uz konzultacije s pravnikom uvrštene u konačni Prijedlog Pravilnika o stručnom nadzoru koji je naknadno dostavljen svim članovima Komore.
Predsjednik daje na usvajanje sve akte osim Etičkog kodeksa za koji predlaže raspravu.
Marijana Kletečki Radović predlaže Skupštini da Komora koristi postojeći Etički kodeks socijalnih radnica i socijalnih radnika Republike Hrvatske te da se iduće godine napravi radna skupina koja će isti osuvremeniti i uskladiti s Etičkim kodeksom Međunarodne udruge socijalnih radnika.
Predsjednik daje na usvajanje navedeni prijedlog da se usvaja postojeći Etički kodeks socijalnih radnica i socijalnih radnika Republike Hrvatske kojeg je donijela Hrvatska udruga socijalnih radnika.

Skupština je većinom nazočnih članova usvojila prijedlog da se usvaja postojeći Etički kodeks socijalnih radnica i socijalnih radnika Republike Hrvatske kojeg je donijela Hrvatska udruga socijalnih radnika.
(ZA –  36 članova, PROTIV –  0 članova, SUZDRŽANIH –  10 članova)

Sjednicu napustila 2 člana te sada broj prisutnih iznosi 44 članova.

Skupština je jednoglasno usvojila Poslovnik o radu Skupštine.
(ZA –  44 člana, PROTIV –  0 članova, SUZDRŽANIH –  0 članova)

Skupština je jednoglasno usvojila Poslovnik o radu Izborne skupštine.
(ZA –  44 člana, PROTIV –  0 članova, SUZDRŽANIH –  0 članova)

Skupština je jednoglasno usvojila Pravilnik o postupku upisa u imenike članova HKSR.
(ZA –  44 člana, PROTIV –  0 članova, SUZDRŽANIH –  0 članova)

Skupština je jednoglasno usvojila Pravilnik o postupku izdavanja, obnavljanja i oduzimanja Odobrenja za samostalan rad.
(ZA –  44 člana, PROTIV –  0 članova, SUZDRŽANIH –  0 članova)

Skupština je jednoglasno usvojila Pravilnik o izboru tijela Komore.
(ZA –  44 člana, PROTIV –  0 članova, SUZDRŽANIH –  0 članova)

Skupština je jednoglasno usvojila Poslovnik o radu stalnih povjerenstava.
(ZA –  44 člana, PROTIV –  0 članova, SUZDRŽANIH –  0 članova)

Skupština je jednoglasno usvojila Pravilnik o stručnim povjerenstvima.
(ZA –  44 člana, PROTIV –  0 članova, SUZDRŽANIH –  0 članova)

Skupština je jednoglasno usvojila Pravilnik o pravima i disciplinskoj odgovornosti članova.
(ZA –  44 člana, PROTIV –  0 članova, SUZDRŽANIH –  0 članova)

Skupština je jednoglasno usvojila Pravilnik o osnivanju i načinu rada stručnih sekcija.
(ZA –  44 člana, PROTIV –  0 članova, SUZDRŽANIH –  0 članova)

Skupština je jednoglasno usvojila Pravilnik o stručnom nadzoru, s dodanim nadopunama pristiglim do održavanja Skupštine.
(ZA –  44 člana, PROTIV –  0 članova, SUZDRŽANIH –  0 članova)

Skupština je većinom nazočnih članova usvojila prijedlog da Komora koristi postojeći Etički kodeks socijalnih radnica i socijalnih radnika Republike Hrvatske te da se iduće godine napravi radna skupina koja će isti osuvremeniti i uskladiti s Etičkim kodeksom Međunarodne udruge socijalnih radnika. Radnu skupinu će činiti predstavnici Hrvatske komore socijalnih radnika i Hrvatske udruge socijalnih radnika.
(ZA –  36 člana, PROTIV –  2 člana, SUZDRŽANIH –  6 članova)

Točka 14.

Mato Zovkić kao predsjednik Sekcije centara za socijalnu skrb navodi da tijela Komore ne mogu funkcionirati na daljinu te je potrebno poslodavce pozvati da daju podršku kolegama koji aktivno rade u tijelima Komore u vidu slobodnih dana i podmirivanja troškova puta za odlaske na sastanke Komore. Zahvaljuje se Predsjedniku Komore i tijelima Komore navodeći da je ove godine rad Komore bio vidljiv i transparentan te da je primijetio da su uvažene gotovo sve primjedbe i prijedlozi koje je on osobno slao Komori vezano za pravilnike i poslovnike.

Goran Zekonja također navodi problematiku sudjelovanja članova na Skupštini zbog troškova putovanja. Predlaže da se s Ministarstvom socijalne politike i mladih dogovori način suradnje vezano za podmirivanje troškova za sudjelovanje na Skupštini te dobivanje slobodnih dana. Također predlaže donošenje odluke o financiranju rada tijela Komore.

Ivana Mošić Pražetina pita da li će se u novom prostoru Komore moći održavati sastanci tijela Komore na što Predsjednik Komore odgovara potvrdno. Također pita da li će se osigurati sredstva u Komori za rad Sekcije zaposlenih u zdravstvu, na što Predsjednik Komore moli kolegicu da Komori uputi pismeni zahtjev s obrazloženjem o čemu će se donijeti odluka.

Marijana Kletečki Radović smatra da Komora nije vidljiva u drugim dijelovima Republike Hrvatske te da bi trebalo obići Hrvatsku te promovirati Komoru i socijalni rad. Navodi pozitivan primjer kako su studeni socijalnog rada organizirali akciju darivanja djece u Gunji o čemu se govori na radiju 101, i time pokazali sliku socijalnog rada kakvu svi priželjkujemo te poziva sve socijalne radnike da djeluju na takav način.
Tatjana Katkić Stanić navodi je Planom i programom rada za 2015. godinu predviđeno da članovi Upravnog odbora obiđu regije Republike Hrvatske i motiviraju članstvo za aktivno sudjelovanje u radu Komore. Kako bi se obuhvatio što veći broj članova u različitim regijama prijedlog je  i da se sastanci Upravnog odbora ne održavaju stalno u Zagrebu. Obavještava da će od iduće godine na Europskoj razini svake dvije godine  konferencija strukovnih udruga socijalnog rada biti samostalna, odvojena od  fakulteta/škola socijalnog rada kako bi se kroz radionice pokazali primjeri najbolje prakse u Europi, te predlaže da se razmotri mogućnost da se i u Hrvatskoj organiziraju simpoziji/seminari i radionice najbolje prakse po djelatnostima socijalnog rada.

Štefica Karačić je pohvalila učinke rada Komore i navodi da je vidljivo koliko je Komora u ove tri godine od osnutka puno i teško radila da bi se danas donijeli svi ovi važni dokumenti bez kojih rad Komore niti nije do sada mogao biti vidljiv. Čestita svima koji su tome doprinijeli.

Iva Prpić se zahvaljuje Predsjedniku Komore na dosadašnjoj odličnoj suradnji Komore i Ministarstva socijalne politike i mladih. Navodi da je i Ministarstvo dalo svoj doprinos u osiguravanju prostora za Komoru na način da je dalo pismenu preporuku Državnom uredu za upravljanje imovinom. Također navodi da će se u državnom proračunu osigurati sredstva za provođenje stručnog nadzora. Navodi da je osobno do sada radila u dobroj vjeri za Komoru i općenito za djelatnost socijalnog rada. Poziva na daljnju dobru suradnju i zajedničke dogovore Ministarstva i Komore. Ministarstvo će nastojati dati podršku ustanovama socijalne skrbi da članovima odobre odlaske na Skupštinu te da im za isto poslodavci osiguraju troškove.

Predsjednik se zahvaljuje svima koji su došli na Skupštinu. Poziva članove da se uključe u rad Komore jer je odgovornost svakog člana da barem povratno odgovori na e-mail koji je dobio od Komore. Rad Komore je transparentan i zajednički za sve članove Komore. Dokle god članovi Komore ne shvate da Komoru i njezin rad čine svi članovi Komore, do tada će rad Komore spasti na svega desetak ljudi koji su do sada radili za Komoru i koji su se spremni uključiti u rad Komore
Predsjednik želi sretan Božić i Novu godinu te svako dobro svim članovima Hrvatske komore socijalnih radnika i njihovim članovima obitelji. Posebno se zahvaljuje kolegici Zdenki Matijević koja je za ovu priliku napravila i donijela prigodni aranžman kojim je ukrasila prostor tijekom održavanja Skupštine.

Predsjednik zahvaljuje članovima na radu Skupštine i zaključuje rad Skupštine u 19:30 sati.

 

Predsjednik:
mr. sc. Antun Ilijaš, diplomirani socijalni radnik

 

Zamjenica predsjednika:
Tatjana Katkić Stanić, diplomirani socijalni radnik

 

Zapisničar:
Ines Furda, diplomirani socijalni radnik

 

Ovjerovitelji zapisnika:
Dušan Borić, diplomirani socijalni radnik

Zdenka Matijević, socijalni radnik

PRIJAVA ZA ČLANOVE

Članovi svoje bodovno stanje i uplate članarina mogu provjeravati pregledom svog elektroničkog evidencijskog lista.

POSTUPAK OBNOVE ODOBRENJA ZA SAMOSTALAN RAD

POPUSTI ZA ČLANOVE

Svi članovi Hrvatske komore socijalnih radnika imaju pravo na jedan besplatan pravni savjet mjesečno. 

Odvjetnica za pravni savjet:
Andrea Dominkuš,
091 5594222
Andrea.Dominkus@hds.hr

 

Kontakt osoba za HPB pogodnosti:
Mario Hajnić,
01 4804604
mario.hajnic@hpb.hr

ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

 

Novosti

SURADNJA

 

Časopis „Ljetopis socijalnog rada“ u suradnji s Hrvatskom komorom socijalnih radnika poziva socijalne radnike/radnice na publiciranje stručnih članaka.
Zajednički cilj je stručnjacima iz područja socijalnog rada učiniti dostupnim prezentiranje svojih stručnih iskustava široj javnosti.
Ovime se ujedno želi doprinijeti promociji prakse socijalnog rada kroz jedini časopis u Republici Hrvatskoj koji se specifično bavi publiciranjem radova iz ove djelatnosti.
Radovi stručnjaka iz prakse mogu biti kategorizirani kao: iskustva iz prakse i stručni članci.
U suradnji s Hrvatskom komorom socijalnih radnika objavljeni stručni članak ili iskustvo iz prakse će se adekvatno bodovati.


Više na: http://ljsr.pravo.unizg.hr/index.php/ljsrPodrška međunarodne federacije socijalnih radnika

 

Na inicijativu Sekcije socijalnih radnika u zdravstvu Hrvatske komore socijalnih radnika i uz pomoć Hrvatske udruge socijalnih radnika, Međunarodna federacija socijalnih radnika Europe (IFSW Europe) uputila je dopis podrške u svrhu zaštite prava i interesa socijalnih radnika u Republici Hrvatskoj.


IFSW Europe će originalni dokument dostaviti poštom i elektronskim putem svim relevantnim institucijama u Republici Hrvatskoj (na Ured predsjednice Republike Hrvatske, Vladu Republike Hrvatske, Ministarstvo socijalne politike i mladih, Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo pravosuđa, Ured pučkog pravobranitelja, Saborske Odbora za ljudska prava, obitelj, mladež i sport i zdravstvo i socijalnu skrb).


Ovdje možete preuzeti originalni dokument te njegov prijevod na hrvatski jezik.


STATEMENT IFSW EUROPE – PODRŠKA SOCIJALNIM RADNICIMA U REPUBLICI HRVATSKOJ

STATEMENT OF IFSW EUROPE E.V. IN SUPPORT OF SOCIAL WORKERS IN CROATIA