Pravilnik o zaštiti osobnih podataka Pravilnik o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti Pravilnik o uredu HKSR Poslovnik o radu nadzornog odbora HKSR Poslovnik o radu Povjerenstva za stručni nadzor Pravilnik o pravima i disciplinskoj odgovornosti članova Komore Poslovnik o radu disciplinskog suda prvog i drugog stupnja Hrvatske komore socijalnih radnika Pravilnik o sadržaju rokovima i postupku trajnog usavršavanja i provjere stručnosti Etički kodeks socijalnih radnica i socijalnih radnika u djelatnosti socijalnog rada Poslovnik o radu izborne skupštine Hrvatske komore socijalnih radnika Poslovnik o radu skupštine Hrvatske komore socijalnih radnika Pravilnik o stručnom nadzoru Poslovnik o radu stalnih povjerenstava Hrvatske komore socijalnih radnika Pravilnik o izboru tijela Hrvatske komore socijalnih radnika Pravilnik o osnivanju i načinu rada stručnih sekcija Hrvatske komore socijalnih radnika Pravilnik o postupku izdavanja, obnavljnja i oduzimanja odobrenja za samostalni rad (licencije) Pravilnik o stručnim povjerenstvima Hrvatske komore socijalnih radnika Pravilnik o postupku upisa u imenike članova Hrvatske komore socijalnih radnika Poslovnik o radu upravnog odbora HKSR Statut Hrvatske komore socijalnih radnika Izmjene i dopune statuta Hrvatske komore socijalnih radnika Zakon o djelatnosti socijalnog rada Pravilnik o sadržaju godišnjeg izvješća o radu Hrvatske komore socijalnih radnika Pravilnik o uvjetima za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija za obavljanje regulirane profesije – socijalni radnik u svrhu poslovnog nastana u Republici Hrvatskoj

Na temelju članka 28. stavka 2. Zakona o djelatnosti socijalnog rada (“Narodne novine”, broj 124/2011 i 120/2012), članka 16. i članka 46. Statuta Hrvatske komore socijalnih radnika (»Narodne novine«, broj 114/2013 i 41/2014), Skupština Hrvatske komore socijalnih radnika na svojoj sjednici održanoj dana 17.12.2014. godine donijela je


IZMJENE I DOPUNE STATUTA
HRVATSKE KOMORE SOCIJALNIH RADNIKA


Članak 1.


U Statutu Hrvatske komore socijalnih radnika (»Narodne novine«, broj 114/2013 i 41/2014), u članku 3. stavak 4. mijenja se i glasi:


“Sjedište Komore nalazi se u Zagrebu, Ilica 35.”.


Članak 2.


u članku 4. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3., koji glasi:


“Komora se upisuje u sudski registar.”.


Članak 3.


U članku 8. stavku 2. podstavak 2. briše se, a u podstavku 19. riječ:”pruža” zamjenjuje se riječima:”brine za”.


Članak 4.


U članku 12. stavku 1. podstavku 1. dodaju se riječi:„ a posebice Etičkog kodeksa socijalnih radnika,“, a podstavak 2. se mijenja i glasi: „pridržavanje Statuta Komore te poštivanje svih tijela Komore i njihovih odluka“.


Članak 5.


U članku 13. stavak 3. mijenja se i glasi:


“Mandat svih tijela Komore traje četiri godine. Članovi tijela Komore mogu biti ponovno birani i imenovani u tijela Komore.”.


Članak 6.


Članak 15. mijenja se i glasi:


„Skupština je najviše tijelo Komore i čine je svi članovi Komore.
Skupština odlučuje u skladu s ovlaštenjima danim Zakonom o djelatnosti socijalnog rada i ovim Statutom.“

Članak 7.


U članku 16. stavku 1. podstavku 1. riječi: ”nadležnog ministarstva” zamjenjuju se riječima:”ministra nadležnog za poslove socijalne skrbi”, a iza podstavka 13. briše se točka i dodaje se podstavak 14. koji glasi:“14. donosi Program rada Komore.”.

U istom članku iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:
“Za donošenje Statuta i njegovih izmjena i dopuna i za izbor tijela Komore potrebna je većina nazočnih članova na Skupštini Komore.”.


Članak 8.


U članku 17. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2., koji glasi:


“Skupština Komore iz reda svojih članova bira i zamjenika predsjednika Skupštine odnosno Komore, koji zamjenjuje predsjednika Komore u slučaju njegove spriječenosti.”, a dosadašnji stavci 2., 3., 4. i 5. i postaju stavci 3., 4., 5. i 6.


Članak 9.


U članku 20. u stavku 1. iza riječi:”zamjenika predsjednika” dodaju se riječi:”Skupštine odnosno Komore”, a iza stavka 2. dodaju se novi stavci 3. i 4. koji glase:


“Razrješenje predsjednika i zamjenika predsjednika Skupštine odnosno predsjednika i zamjenika predsjednika Komore te članova Upravnog i Nadzornog odbora Komore, provodi Skupština Komore u postupku i na način koji je propisan za njihov izbor.”.


Prije donošenja odluke o razrješenju iz stavka 2. ovog članka, tajnik Komore mora obavijestiti predsjednika i zamjenika predsjednika Skupštine odnosno Komore te člana Upravnog i Nadzornog odbora Komore o razlozima za njegovo razrješenje i dati mu mogućnost da se o njima izjasni.”.


Članak 10.


U članku 23. u stavku 1.:

 • u podstavku 7. iza riječi:”opće akte Komore,” dodaju se riječi:”za koje nije nadležna Skupština ili drugo tijelo Komore,”,
 • podstavci 22., 23. i 25.,  brišu se,
 • u podstavku 29. riječi:”o prigovorima na pojedinačne isprave donesene u izvršavanju javnih ovlaštenja i”, brišu se,
 • podstavak 31. mijenja se i glasi:

“31. odlučuje u drugom stupnju o žalbama na odluke stalnih povjerenstava Komore, ako nije drugačije propisano ovim Statutom i općim aktima Komore,”.


Članak 11.


U članku 28. u stavku 1.:

 • u podstavku 2. riječ: “donosi” zamjenjuje se riječju: “predlaže”;
 • podstavci 9. i 10. brišu se.

Članak 12.


U članku 29. stavak 7. briše se.


Članak 13.


Članak 31. mijenja se i glasi:
“O disciplinskoj odgovornosti magistara socijalnog rada, magistara socijalne politike i sveučilišnih prvostupnika socijalnog rada odlučuje Disciplinski sud Komore, u skladu s općim aktima Komore.


Disciplinski sud Komore prvog stupnja i Disciplinski sud Komore drugog stupnja imaju po 5 (pet) članova – predsjednika, zamjenika predsjednika i 3 (tiri) člana, koje imenuje i razrješava Skupština Komore na temelju kandidacijskih lista. Predsjednici Disciplinskih sudova Komore prvog i drugog stupnja mogu biti diplomirani socijalni radnici, koji su članovi Komore i koji plaćaju članarinu.


Članovi, predsjednici i zamjenici predsjednika Disciplinskih sudova Komore prvog i drugog stupnja biraju se na vrijeme od četiri godine i mogu biti ponovo birani.


Članovi Upravnog i Nadzornog odbora Komore ne mogu biti članovi Disciplinskog suda Komore.


Disciplinski postupak pokreće predsjednik Komore po službenoj dužnosti ili na zahtjev Upravnog ili Nadzornog odbora.


Magistar socijalnog rada, magistar socijalne politike i sveučilišni prvostupnik socijalnog rada je odgovoran ako:

 1. povrijedi odredbe Zakona o djelatnosti socijalnog rada,
 2. povrijedi odredbe Etičkog kodeksa socijalnih radnika,
 3. obavlja nestručno profesiju,
 4. svojim ponašanjem prema korisniku njegovih usluga, drugom magistru odnosno prvostupniku socijalnog rada, magistru socijalne politike ili trećim osobama povrijedi ugled svoje profesije,
 5. ne ispunjava Statutom ili drugim općim aktom članske obveze prema Komori, a osobito ako se ne učlani  u Komoru iako je to obvezan sukladno Zakonu o djelatnosti socijalnog rada i ne plaća redovito članarinu,
 6. počini kazneno djelo koje ga čini nedostojnim za obavljanje djelatnosti socijalnog rada te bude pravomoćnom sudskom presudom osuđen za to kazneno djelo.

Predsjednik Komore obvezan je prijavu proslijediti Disciplinskom sudu prvog stupnja u roku od osam dana od primitka prijave.
Protiv odluke Disciplinskog suda Komore prvog stupnja može se uložiti žalba Disciplinskom sudu Komore drugog stupnja.

Odluka Disciplinskog suda Komore drugog stupnja je izvršna i protiv nje se može pokrenuti upravni spor.
Način rada i nadležnost Disciplinskih sudova Komore prvog i drugog stupnja, disciplinska odgovornost, lake i teške povrede, disciplinske mjere i kazne te postupak utvrđivanja disciplinske odgovornosti, pobliže su uređeni Pravilnikom o pravima i disciplinskoj odgovornost članova Komore.”.


Članak 14.


U članku 32. stavak 2 mijenja se i glasi:


„Stalna povjerenstva iz stavka 1 ovog članka sastoje se od 5 (pet) članova. Članovi povjerenstava između sebe biraju predsjednika.” 


Članak 15.


Iza članka 34. dodaje se novi članak 34.a, koji glasi:


“Članak 34.a


Povjerenstvo za stručna pitanja i trajno usavršavanje koordinira rad stručnih sekcija Komore.


Stručne sekcije Komore se organiziraju prema području u kojem se provodi djelatnost socijalnog rada (u području socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja, zdravstva, pravosuđa, obitelji, civilnog društva, vjerskih i humanitarnih zajednica), radi unaprijeđenja djelatnosti socijalnog rada na tom području.


Način rada Stručnih sekcija pobliže je uređen Pravilnikom o osnivanju i načinu rada stručnih sekcija.”.


Članak 16.


U članku 35. stavku 4. riječ:“osam” zamjenjuje se riječju:“pet”.


Članak 17.


U članku 37. stavak 1 mijenja se i glasi:
“Tajnika Komore bira Upravni odbor na temelju javnog natječaja koji se objavljuje na službenoj web stranici Komore.”
U istom članku u stavku 2. briše se točka i dodaju se riječi:
“temeljem ugovora o radu na neodređeno puno radno vrijeme.”


Članak 18.


Naslov iznad članka 38.: “Blagajnik” mijenja se i glasi: “IV. Financijsko poslovanje” i članak 38. mijenja se i glasi:

“Knjigovodstveni servis priprema periodične i godišnje financijske izvještaje, predlaže i sastavlja godišnji plan i program financijskog i materijalnog poslovanja Komore te završne račune Komore i podnosi ih na odobrenje Skupštini Komore, Upravnom odboru i Nadzornom odboru.
Tajnik Komore sudjeluje u izradi propisa iz područja financiranja Komore, sudjeluje u izradi prijedloga cijena usluga Komore, surađuje s ostalim tijelima Komore u financijskim pitanjima te obavlja sve ostale poslove koje mu predsjednik Komore ili bilo koje drugo tijelo Komore ustupi na rješavanje.


Članak 19.


Naslov iznad članka 39.: “III. Financijsko poslovanje” briše se, u naslovu iznad članka 40. koji glasi:” IV. JAVNOST RADA KOMORE” broj IV. zamjenjuje se brojem V., u naslovu iznad članka 41. koji glasi:” V. ODOBRENJE ZA SAMOSTALAN RAD” broj V. zamjenjuje se brojem VI., u naslovu iznad članka 42. koji glasi:” VI. ZAŠTITA PRAVA ČLANOVA” broj VI. zamjenjuje se brojem VII., u naslovu iznad članka 45. koji glasi:” VII. PRESTANAK RADA KOMORE” broj VII. zamjenjuje se brojem VIII. i u naslovu iznad članka 46. koji glasi:” VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE” broj VIII. zamjenjuje se brojem IX.


Članak 20.


Obvezuje se tajnik Komore da u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovih Izmjena i dopuna Statuta Komore izradi pročišćeni tekst Statuta.


Članak 21.


Na ove Izmjene i dopune Statuta pribavit će se suglasnost ministra nadležnog za socijalnu skrb, a stupaju na snagu osmog dana od dana objave u “Narodnim novinama”.


KLASA: 012-02/14-01/01
URBROJ: 539/01-14-1
Zagreb, 17.12.2014. godine


Predsjednik Hrvatske komore socijalnih radnika
mr. sc. Antun Ilijaš, dipl. socijalni radnik, v. r.


Na ove Izmjene i dopune Statuta Ministarstvo socijalne politike i mladih je dalo suglasnost KLASA: 550-06/15-01/65,  URBROJ: 519-06-2/1-15-2, od 19. veljače 2015. godine.
Ove Izmjene i dopune Statuta objavljene su u Narodnim novinama 42/2015 dana 15.04.2015. godine i stupile na snagu dana 23.04.2015. godine.


Predsjednik Hrvatske komore socijalnih radnika
mr. sc. Antun Ilijaš, dipl. socijalni radnik, v. r.

 

PRIJAVA ZA ČLANOVE

Članovi svoje bodovno stanje i uplate članarina mogu provjeravati pregledom svog elektroničkog evidencijskog lista.NOVOSTI

SURADNJA

 

Časopis „Ljetopis socijalnog rada“ u suradnji s Hrvatskom komorom socijalnih radnika poziva socijalne radnike/radnice na publiciranje stručnih članaka.
Zajednički cilj je stručnjacima iz područja socijalnog rada učiniti dostupnim prezentiranje svojih stručnih iskustava široj javnosti.
Ovime se ujedno želi doprinijeti promociji prakse socijalnog rada kroz jedini časopis u Republici Hrvatskoj koji se specifično bavi publiciranjem radova iz ove djelatnosti.
Radovi stručnjaka iz prakse mogu biti kategorizirani kao: iskustva iz prakse i stručni članci.
U suradnji s Hrvatskom komorom socijalnih radnika objavljeni stručni članak ili iskustvo iz prakse će se adekvatno bodovati.


Više na: http://ljsr.pravo.unizg.hr/index.php/ljsrPodrška međunarodne federacije socijalnih radnika

 

Na inicijativu Sekcije socijalnih radnika u zdravstvu Hrvatske komore socijalnih radnika i uz pomoć Hrvatske udruge socijalnih radnika, Međunarodna federacija socijalnih radnika Europe (IFSW Europe) uputila je dopis podrške u svrhu zaštite prava i interesa socijalnih radnika u Republici Hrvatskoj.


IFSW Europe će originalni dokument dostaviti poštom i elektronskim putem svim relevantnim institucijama u Republici Hrvatskoj (na Ured predsjednice Republike Hrvatske, Vladu Republike Hrvatske, Ministarstvo socijalne politike i mladih, Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo pravosuđa, Ured pučkog pravobranitelja, Saborske Odbora za ljudska prava, obitelj, mladež i sport i zdravstvo i socijalnu skrb).


Ovdje možete preuzeti originalni dokument te njegov prijevod na hrvatski jezik.


STATEMENT IFSW EUROPE – PODRŠKA SOCIJALNIM RADNICIMA U REPUBLICI HRVATSKOJ

STATEMENT OF IFSW EUROPE E.V. IN SUPPORT OF SOCIAL WORKERS IN CROATIA