NATJEČAJ

Back to top

Na temelju članaka 7. Pravilnika o uredu Hrvatske komore socijalnih radnika (KLASA: 012-02/21-01/02, URBROJ: 539/01-21-6 od 23. kolovoza 2021. godine), dana 14. siječnja 2022. godine predsjednik Hrvatske komore socijalnih radnika raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto:

Stručni suradnik - na neodređeno puno radno vrijeme - 1 izvršitelj/ica

ROK PRIJAVE: 24. siječanj 2022. godine

Uvjeti:

 • Magistar socijalnog rada ili socijalne politike sa završenim preddiplomskim studijem socijalnog rada,
 • 12 mjeseci radnog staža,
 • položen stručni ispit,
 • priznato pravo na obavljanje djelatnosti socijalnog rada,
 • nepostojanje zapreka iz čl. 213. stavak 1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20 i 138/20),
 • probni rad od šest mjeseci.

Uz pisanu prijavu na natječaj, kandidat treba priložiti:

 • domovnica (preslika),
 • dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome),
 • dokaz o radnom stažu (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO) – original,
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu (preslika),
 • uvjerenje da nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci),
 • odobrenje za obavljanje djelatnosti socijalnog rada (preslika)
 • životopis

Kandidati čije su prijave potpune i pravovremene pristupit će motivacijskom razgovoru (intervju). Izvorišne osnove provjere znanja su:

Zakon o djelatnosti socijalnog rada (NN br. 16/19) i Zakon o općem upravnom postupku (NN br. 47/09 i 110/21).

Kandidati će o mjestu i vremenu održavanja motivacijskog intervjua biti obaviješteni telefonskim putem.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se u prijavi pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN br.121/17, 98/19 i 84/21) uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. st. 1. citiranog Zakona, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

Preuzmite ovdje

Kandidati koji se u prijavi pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN br. 84/21) uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane člankom 49. st. 1. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, a koji su objavljeni na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

Preuzmite ovdje

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Podnošenjem prijave na natječaj kandidati daju suglasnost Hrvatskoj komori socijalnih radnika da, kao voditelj zbirke podataka, može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Prijave se podnose u roku od 8 dana od objave natječaja na adresu: Hrvatska komora socijalnih radnika,Ilica 35, 10000 Zagreb, s naznakom „ Za javni natječaj“.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web-stranici Hrvatske komore socijalnih radnika(www.hksr.hr)a sukladno članku 10.st.1.toč.10. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ 25/13, 85/15).