Pravilnik o zaštiti osobnih podataka Pravilnik o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti Pravilnik o uredu HKSR Poslovnik o radu nadzornog odbora HKSR Poslovnik o radu Povjerenstva za stručni nadzor Pravilnik o pravima i disciplinskoj odgovornosti članova Komore Poslovnik o radu disciplinskog suda prvog i drugog stupnja Hrvatske komore socijalnih radnika Pravilnik o sadržaju rokovima i postupku trajnog usavršavanja i provjere stručnosti Etički kodeks socijalnih radnica i socijalnih radnika u djelatnosti socijalnog rada Poslovnik o radu izborne skupštine Hrvatske komore socijalnih radnika Poslovnik o radu skupštine Hrvatske komore socijalnih radnika Pravilnik o stručnom nadzoru Poslovnik o radu stalnih povjerenstava Hrvatske komore socijalnih radnika Pravilnik o izboru tijela Hrvatske komore socijalnih radnika Pravilnik o osnivanju i načinu rada stručnih sekcija Hrvatske komore socijalnih radnika Pravilnik o postupku izdavanja, obnavljnja i oduzimanja odobrenja za samostalni rad (licencije) Pravilnik o stručnim povjerenstvima Hrvatske komore socijalnih radnika Pravilnik o postupku upisa u imenike članova Hrvatske komore socijalnih radnika Poslovnik o radu upravnog odbora HKSR Statut Hrvatske komore socijalnih radnika Izmjene i dopune statuta Hrvatske komore socijalnih radnika Zakon o djelatnosti socijalnog rada Pravilnik o sadržaju godišnjeg izvješća o radu Hrvatske komore socijalnih radnika Pravilnik o uvjetima za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija za obavljanje regulirane profesije – socijalni radnik u svrhu poslovnog nastana u Republici Hrvatskoj

POSLOVNIK O RADU UPRAVNOG ODBORA HKSR

 

Na temelju članka 23. Statuta Hrvatske komore socijalnih radnika (»Narodne novine«, broj 114/2013 i 41/2014) i članka 10. Izmjena i dopuna Statuta Hrvatske komore socijalnih radnika („Narodne novine“, broj 42/2015), Upravni odbor Hrvatske komore socijalnih radnika je dana 30.10.2015. godine donio slijedeći


POSLOVNIK O RADU UPRAVNOG ODBORA
HRVATSKE KOMORE SOCIJALNIH RADNIKA 


I OPĆE ODREDBE


Članak 1.


Ovim Poslovnikom o radu Upravnog odbora Hrvatske komore socijalnih radnika (u nastavku teksta:(Poslovnik) uređuju se: prava i dužnosti članova Upravnog odbora, djelokrug rada, stručna povjerenstva, način sazivanja, održavanja i odlučivanja na sjednicama Upravnog odbora.


Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a koji imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li

korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.


Članak 2.


Sjednice Upravnog odbora organizira, saziva i njima predsjeda predsjednik Komore, koji je po položaju predsjednik Upravnog odbora.


Članak 3.


Sastav Upravnog odbora utvrđen je člankom 22. stavkom 2. Statuta Komore.

Upravni odbor Komore čine predsjednik Komore i zamjenik predsjednika Komore te 7 (sedam) članova koje izabere Skupština na vrijeme od 4 (četiri) godine s time da mogu biti ponovno izabrani.


Članak 4.


Upravni odbor je konstituiran danom na koji je sazvan na prvo zasjedanje, time da je na sjednici Upravnog odbora utvrđeno da je prisutan najmanje natpolovični broj članova od ukupnog broja članova Upravnog odbora.


Članak 5.


Mandat Upravnog odbora prestaje istekom 4 godine od dana imenovanja, a do izbora novih članova stari članovi su vršitelji dužnosti.


Članak 6.


Od dana konstituiranja Upravnog odbora član Upravnog odbora ima sva prava i dužnosti članova određena Statutom Komore, ovim Poslovnikom i drugim općim aktima Komore.

 

 

II PRAVA I DUŽNOSTI ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA


Članak 7.


Član Upravnog odbora ima prava i dužnosti:

1. sudjelovati na sjednicama Upravnog odbora i na njima glasovati.

2. podnositi prijedloge i postavljati pitanja.

3. postavljati pitanja predsjedniku Komore i predsjednicima stručnih povjerenstava Upravnog odbora.

Član ima i druga prava i dužnosti utvrđena odredbama Statuta i drugih općih akata Komore.


Članak 8.


Članu se dostavljaju Statut i drugi opći akti Komore na njegov zahtjev.

Izvješća, analize i drugi materijali o kojima će se raspravljati na sjednicama Upravnog odbora dostavljaju se članu u sažetku, a na njegov zahtjev dostavit će mu se u izvorniku.


Članak 9.


Član je dužan čuvati službenu tajnu i druge povjerljive podatke koje sazna u obavljanju svoje dužnosti i za to je odgovoran. 


III DJELOKRUG RADA UPRAVNOG ODBORA 


Članak 10.


Upravni odbor obavlja poslove utvrđene u članku 23. Statuta Komore, i to:

 

 1. provodi odluke i zaključke Skupštine,
 2. priprema prijedlog statuta, pravilnika i odluka, te drugih akata koje donosi Skupština,
 3. predlaže zaključke i stavove, te daje mišljenja o pitanjima o kojima će Skupština raspravljati,
 4. osniva stručna povjerenstva,
 5. odlučuje o promjeni sjedišta Komore,
 6. priprema i usklađuje rad stručnih povjerenstava Komore,
 7. donosi pravilnike i druge opće akte Komore za koje nije nadležna Skupština ili drugo tijelo Komore,
 8. utvrđuje prijedloge provedbenih propisa u skladu s odredbama zakona,
 9. oblikuje stavove članova Komore na području djelatnosti socijalnog rada,
 10.  predlaže Skupštini kandidate za članove Upravnog i Nadzornog odbora Komore, predsjednika i zamjenika predsjednika Komore, članove Etičkog povjerenstva Komore i članove Disciplinskog suda Komore,
 11. obavlja izbor tajnika i blagajnika Komore, te ih razrješuje,
 12. ustanovljuje i usklađuje interese članova Komore u odnosu na kolektivne ugovore,
 13. usklađuje međusobne interese strukovnih udruženja,
 14. obavlja izbor kandidata za ostala radna mjesta utvrđena u Komori,
 15.  izdaje glasilo Komore i imenuje urednika tog glasila,
 16. odlučuje o zahtjevima za upis u imenike,
 17. donosi odluku o brisanju člana iz Registra članstva,
 18. odlučuje o oduzimanju odobrenja za samostalan rad,
 19. ustanovljuje potrebe i stavove, te predlaže način provođenja stručnog obrazovanja,
 20. donosi opće akte i rebalans financijskog plana Komore,
 21.  nadzire financijsko poslovanje i upravlja sredstvima Komore,
 22. imenuje i razrješuje predsjednika i članove povjerenstava,
 23. određuje predstavnike Komore u druga tijela i organizacije,
 24. određuje visinu naknada za usluge Komore i troškove Disciplinskog suda komore,
 25. odlučuje o kupnji nekretnina te o iskorištenju i raspolaganju nepokretnom imovinom Komore,
 26. odlučuje u drugom stupnju o prigovorima radnika Komore protiv pojedinačnih odluka iz područja radnih odnosa,
 27. odlučuje o žalbama na odluke predsjednika i zamjenika predsjednika, osim ako Zakonom, ovim Statutom ili općim aktima Komore nije drugačije određeno,
 28. odlučuje u drugom stupnju o žalbama na odluke stalnih povjerenstava Komore, ako nije drugačije propisano ovim Statutom i općim aktima Komore,
 29. odlučuje o učlanjenju Komore u međunarodne udruge i organizacije te izabire predstavnike Komore u tim udrugama ili organizacijama,
 30.  brine za unapređenje suradnje s drugim Komorama, strukovnim udrugama, stručnim i znanstvenim institucijama te obrazovnim ustanovama u zemlji i inozemstvu,
 31. daje i prima prijedloge koji su od općeg značenja za uspješno obavljanje rada Komore,
 32. obavlja poslove od općeg značaja za djelatnost socijalnog rada,
 33. donosi odluke o sklapanju poslova, čija pojedinačna vrijednost prelazi iznos od 70.000,00 kuna, u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi,
 34. rješava i ostala pitanja što prema Zakonu o djelatnosti socijalnog rada, ovom statutu i drugim općim aktima pripadaju u njegov djelokrug ili koja mu Skupština ustupi na rješavanje.

IV STRUČNA POVJERENSTVA


Članak 11.


Za izvršenje svojih zadataka, za proučavanje i razmatranje pojedinih pitanja, te pripremu i podnošenje odgovarajućih prijedloga, za praćenje izvršavanja akata i odluka Upravnog odbora, za koordinaciju u rješavanju određenih pitanja Upravni odbor po potrebi osniva stručna povjerenstva.


Članak 12.


Stručna povjerenstva imaju predsjednika i određeni broj članova.

Predsjednik i članovi stručnih povjerenstva imenuju se, u pravilu, iz redova članova Komore.

 

Članak 13.


Mandat predsjednika i članova stručnih povjerenstava traje do izvršenja zadatka ili do isteka mandata saziva Upravnog odbora.


Članak 14.


Predsjednik stručnog povjerenstva organizira rad povjerenstva, predlaže dnevni red i predsjeda njenim sjednicama.

Predsjednik stručnog povjerenstva brine se o obavješćivanju članova o pitanjima iz djelokruga rada povjerenstva, surađuje s predsjednikom Komore te podnosi izvješća Upravnom odboru

.
Članak 15.


Stručna povjerenstva mogu zauzimati stajališta iz svog djelokruga, ako sjednici prisustvuje većina članova povjerenstva, a odluke se donose većinom glasova nazočnih članova.
O radu na sjednici povjerenstva vodi se zapisnik.


V. AUTENTIČNO TUMAČENJE


Članak 16.


Upravni odbor daje autentično tumačenje općih akata Komore koje donosi.


Članak 17.


Prijedlog za davanje autentičnog tumačenja općih akata Komore koje je donio Upravni odbor može zatražiti svako tijelo Komore ili njegov predsjednik.


Članak 18.


Prijedlog za davanje autentičnog tumačenja podnosi se predsjedniku Komore, a mora sadržavati naziv općeg akta, naznaku odredbe za koju se traži tumačenje i razloge za to.

Predsjednik upućuje prijedlog za davanje autentičnog tumačenja Upravnom odboru Komore.

 
VI. RED NA SJEDNICI UPRAVNOG ODBORA 


1. Sazivanje sjednice


Članak 19.


Upravni odbor se sastaje po potrebi.

Sjednicu Upravnog odbora Komore saziva predsjednik Komore.

Članovima se dostavlja poziv s prijedlogom dnevnog reda i dokumentima o kojima će se voditi rasprava, u pravilu, osam dana prije održavanja sjednice.

Iznimno, sjednice se mogu sazvati i održati telefonskim ili elektroničkim putem o čemu će se donijeti zapisnik koji će se potvrditi na slijedećoj sjednici Upravnog odbora.


2. Predsjedanje i sudjelovanje


Članak 20.


Sjednici Upravnog odbora predsjeda predsjednik, a u njegovoj odsutnosti ili spriječenosti zamjenik predsjednika, a iznimno drugi član kojeg ovlasti predsjednik.


Članak 21.


U radu sjednice mogu sudjelovati i druge osobe koje pozove predsjednik Upravnog odbora.


Članak 22.


Nitko ne može govoriti na sjednici prije nego što zatraži i dobije riječ od predsjednika.

Predsjednik daje riječ prema redoslijedu prijava za raspravu. Govornika može opomenuti na red ili prekinuti u govoru samo predsjednik.

Predsjednik se brine da govornik ne bude ometan ili spriječen u svom govoru.


Članak 23.


Članu koji želi govoriti o povredi Poslovnika ili o povredi dnevnog reda predsjednik Upravnog odbora daje riječ čim je zatraži. Predsjednik je dužan poslije iznesenog prigovora dati objašnjenje o povredi Poslovnika, odnosno utvrđenog dnevnog reda.

Ako član nije zadovoljan danim objašnjenjem, o tome se odlučuje na sjednici bez rasprave.

Ako je odlučeno da se radi o povredi Poslovnika ili dnevnog reda, povreda se otklanja ponavljanjem postupka koji mora biti u skladu s Poslovnikom.


Članak 24.


Govornik može govoriti samo o temi o kojoj se raspravlja i prema utvrđenom dnevnom redu.

Ako se govornik udalji od predmeta dnevnog reda, predsjednik će ga opomenuti da se drži dnevnog reda.

Ako se govornik i poslije drugog poziva ne drži teme dnevnog reda, predsjednik će mu oduzeti riječ. 


3. Održavanje reda i disciplinske mjere 


Članak 25.


Red na sjednici održava predsjednik.


Za remećenje reda na sjednici predsjednik može članu izreći sljedeće disciplinske mjere:

 1. opomena,
 2. opomena s oduzimanjem riječi,
 3. udaljavanje sa sjednice.

Disciplinske mjere su konačne nakon što ih je izrekao predsjednik.


Članak 26.


Opomena se izriče članu koji na sjednici svojim vladanjem ili govorom remeti red ili na drugi način krši odredbe ovog Poslovnika, a naročito ako se u svom govoru ne drži predmeta o kojem se raspravlja, ako govori, a nije dobio odobrenje od predsjednika, ako svojim upadicama ili na drugi način ometa govornika.


Članak 27.


Opomena s oduzimanjem riječi izriče se članu koji na sjednici svojim vladanjem ili govorom bitnije ometa rad na sjednici, a naročito ako se u svom govoru i nakon što mu je izrečena opomena se ne drži predmeta o kojem se raspravlja, te ako svojim govorom na grublji način vrijeđa predsjednika ili članove Upravnog odbora.


Članak 28.


Udaljavanje sa sjednice izriče se članu koji je svojim vladanjem toliko narušio red i prekršio odredbe ovog Poslovnika, tako da je daljnje održavanje sjednice dovedeno u pitanje.


4. Tijek sjednice i odlučivanje


Članak 29.


Nakon otvaranja sjednice predsjednik daje potrebna objašnjenja u svezi s radom sjednice, te obavještava članove o broju prisutnih članova.

Poslije utvrđivanja dnevnog reda prelazi se na raspravu o pojedinim temama, i to redom koji je utvrđen u prihvaćenom dnevnom redu.

Predsjednik zaključuje raspravu kada utvrdi da nema više prijavljenih govornika.


Članak 30.


Za donošenje odluka na sjednici Upravnog odbora potrebna je nazočnost većine od ukupnog broja članova.
Odluke Upravnog odbora su pravovaljane, ako se za njih izjasni najmanje pet nazočnih članova.
Odluke donesene po hitnom postupku potvrđuju se na slijedećoj sjednici Upravnog odbora.

 

Članak 31.


Glasovanje na sjednici je javno, osim ako Statutom ili drugim općim aktom Komore nije određeno da se glasuje tajno, te kada članovi odluče da će o pojedinom predmetu glasovati tajno.
Javno glasovanje provodi se istovremeno, dizanjem ruku ili poimeničnim izjašnjavanjem.
Tajno glasovanje provodi se glasačkim listićima. Kod tajnog glasovanja pomažu članovi koje odredi predsjednik.
Glasuje se “za”, “protiv” ili “suzdržan”.


VII. ZAPISNICI


Članak 32.


O radu na sjednici vodi se zapisnik.

Zapisnik sadrži osnovne podatke o radu sjednice (prisutnim i odsutnim članovima, vremenu i mjestu održavanja), o prijedlozima iznijetim na sjednici, o provedenoj raspravi, sa sažetim izlaganjem, koje se obvezatno unosi na zahtjev govornika, te o donesenim odlukama.

U zapisnik se unosi i rezultat glasovanja o pojedinom predmetu.


Članak 33.


Svaki član ima pravo na početku sjednice iznijeti primjedbe na zapisnik prethodne sjednice.

O osnovanosti primjedbe na zapisnik odlučuje se na sjednici. Ako se primjedba prihvati, izvršit će se u zapisniku odgovarajuća izmjena.

Zapisnik na koji nisu iznesene primjedbe, odnosno zapisnik u kojem su suglasno s prihvaćenim primjedbama izvršene izmjene, smatra se usvojenim.


Članak 34.


Zapisnik potpisuje predsjednik i zapisničar.

Izvornike zapisnika čuva se u arhivi Komore.


Članak 35.


Sjednice Upravnog odbora mogu se i tonski snimati.


VIII. TROŠKOVI RADA UPRAVNOG ODBORA


Članak 36.


Članovi Upravnog odbora koji dolaze izvan mjesta održavanja sastanka imaju pravo na putne troškove sukladno odluci Upravnog odbora.

 

IX. ZAVRŠNE ODREDBE


Članak 37.


Članovi Upravnog odbora imaju pravo na dnevnicu ukoliko za sudjelovanje u radu Upravnog odbora izvan mjesta stanovanja provedu onoliko vremena koliko je propisano pozitivnim propisima i općima aktima Komore.


Članak 38.


Izmjene i dopune ovog Poslovnika donose se po istom postupku kako se donosi Poslovnik

.
Članak 39.


Stupanjem na snagu ovog Poslovnika prestaje vrijediti Poslovnik o radu Upravnog odbora HKSR od 23. siječnja 2012. godine 


Članak 40.


Za tumačenje ovoga Poslovnika nadležan je Upravni odbor Komore.


Članak 41.


Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na web stranici Komore.

 

KLASA: 012-02/15-01/01

 

URBROJ: 539/02-15-2

 

Zagreb, 30.10.2015. godine


Predsjednik Hrvatske komore socijalnih radnika
mr. sc. Antun Ilijaš, dipl. socijalni radnik, v. r.


Ovaj Poslovnik objavljen je na mrežnoj stranici Komore dana 16.11.2015. godine, a stupio je na snagu dana 30.10.2015. godine.


Predsjednik Hrvatske komore socijalnih radnika
mr. sc. Antun Ilijaš, dipl. socijalni radnik, v. r.

PRIJAVA ZA ČLANOVE

Članovi svoje bodovno stanje i uplate članarina mogu provjeravati pregledom svog elektroničkog evidencijskog lista.NOVOSTI

SURADNJA

 

Časopis „Ljetopis socijalnog rada“ u suradnji s Hrvatskom komorom socijalnih radnika poziva socijalne radnike/radnice na publiciranje stručnih članaka.
Zajednički cilj je stručnjacima iz područja socijalnog rada učiniti dostupnim prezentiranje svojih stručnih iskustava široj javnosti.
Ovime se ujedno želi doprinijeti promociji prakse socijalnog rada kroz jedini časopis u Republici Hrvatskoj koji se specifično bavi publiciranjem radova iz ove djelatnosti.
Radovi stručnjaka iz prakse mogu biti kategorizirani kao: iskustva iz prakse i stručni članci.
U suradnji s Hrvatskom komorom socijalnih radnika objavljeni stručni članak ili iskustvo iz prakse će se adekvatno bodovati.


Više na: http://ljsr.pravo.unizg.hr/index.php/ljsrPodrška međunarodne federacije socijalnih radnika

 

Na inicijativu Sekcije socijalnih radnika u zdravstvu Hrvatske komore socijalnih radnika i uz pomoć Hrvatske udruge socijalnih radnika, Međunarodna federacija socijalnih radnika Europe (IFSW Europe) uputila je dopis podrške u svrhu zaštite prava i interesa socijalnih radnika u Republici Hrvatskoj.


IFSW Europe će originalni dokument dostaviti poštom i elektronskim putem svim relevantnim institucijama u Republici Hrvatskoj (na Ured predsjednice Republike Hrvatske, Vladu Republike Hrvatske, Ministarstvo socijalne politike i mladih, Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo pravosuđa, Ured pučkog pravobranitelja, Saborske Odbora za ljudska prava, obitelj, mladež i sport i zdravstvo i socijalnu skrb).


Ovdje možete preuzeti originalni dokument te njegov prijevod na hrvatski jezik.


STATEMENT IFSW EUROPE – PODRŠKA SOCIJALNIM RADNICIMA U REPUBLICI HRVATSKOJ

STATEMENT OF IFSW EUROPE E.V. IN SUPPORT OF SOCIAL WORKERS IN CROATIA