Pravilnik o zaštiti osobnih podataka Pravilnik o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti Pravilnik o uredu HKSR Poslovnik o radu nadzornog odbora HKSR Poslovnik o radu Povjerenstva za stručni nadzor Pravilnik o pravima i disciplinskoj odgovornosti članova Komore Poslovnik o radu disciplinskog suda prvog i drugog stupnja Hrvatske komore socijalnih radnika Pravilnik o sadržaju rokovima i postupku trajnog usavršavanja i provjere stručnosti Etički kodeks socijalnih radnica i socijalnih radnika u djelatnosti socijalnog rada Poslovnik o radu izborne skupštine Hrvatske komore socijalnih radnika Poslovnik o radu skupštine Hrvatske komore socijalnih radnika Pravilnik o stručnom nadzoru Poslovnik o radu stalnih povjerenstava Hrvatske komore socijalnih radnika Pravilnik o izboru tijela Hrvatske komore socijalnih radnika Pravilnik o osnivanju i načinu rada stručnih sekcija Hrvatske komore socijalnih radnika Pravilnik o postupku izdavanja, obnavljnja i oduzimanja odobrenja za samostalni rad (licencije) Pravilnik o stručnim povjerenstvima Hrvatske komore socijalnih radnika Pravilnik o postupku upisa u imenike članova Hrvatske komore socijalnih radnika Poslovnik o radu upravnog odbora HKSR Statut Hrvatske komore socijalnih radnika Izmjene i dopune statuta Hrvatske komore socijalnih radnika Zakon o djelatnosti socijalnog rada Pravilnik o sadržaju godišnjeg izvješća o radu Hrvatske komore socijalnih radnika Pravilnik o uvjetima za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija za obavljanje regulirane profesije – socijalni radnik u svrhu poslovnog nastana u Republici Hrvatskoj

O nama

 

Povjerenstva


Povjerenstva Komore su:


Stalna povjerenstva sastoje se od 5 (pet) člana/ice, koji između sebe biraju predsjednika/icu.

 

ETIČKO POVJERENSTVO

Etičko povjerenstvo obavlja sljedeće poslove:

 • izrađuje prijedlog Etičkoga kodeksa socijalnih radnika,
 • prati i nadzire provođenje pravila etike u djelatnosti socijalnog rada i poduzima odgovarajuće mjere u slučaju njihova kršenja,
 • svoj rad koordinira s ostalim tijelima Komore,
 • u slučaju sumnje u povrede odredaba Etičkoga kodeksa socijalnih radnika, predlaže predsjedniku/ici Komore pokretanje disciplinskog postupka pred Sudom Komore,
 • obavlja druge poslove određene Statutom HKSR-a ili općim aktima Komore

U mandatnom razdoblju 2017.-2021. članovi Etičkog povjerenstva su:
Marijana Dumančić
Sandra Kolaković
Mirjana Marojević
Melanija Paradi
Dubravka Smolić

 

 

POVJERENSTVO ZA STRUČNA PITANJA I TRAJNO USAVRŠAVANJE

Povjerenstvo za stručna pitanja i trajno usavršavanje obavlja sljedeće poslove:

 • daje stručna mišljenja kod pripreme propisa od utjecaja na djelatnost socijalnog rada,
 • daje prijedlog sadržaja plana i protokola za provođenje djelatnosti socijalnog rada,
 • utvrđuje potrebu i predlaže sadržaj i duljinu trajanja programa dodatnoga i trajnog usavršavanja članova Komore, te isto organizira,
 • izrađuje prijedlog Pravilnika o sadržaju, rokovima i postupku trajnog usavršavanja i provjere stručnosti,
 • predlaže nacrt standarda i normativa za djelatnost socijalnog rada,
 • predlaže grane specijalizacije, trajanje, sadržaj i program specijalizacije i užih specijalnosti,
 • predlaže trajanje, sadržaj i program dodiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija,
 • daje mišljenje ministarstvu o uvjetima, sadržaju i načinu provođenja pripravničkog staža,
 • izrađuje nacrt sadržaja liste članova Komore,
 • razmatra prijedloge i problematiku na zahtjev tijela Komore,
 • svoj rad koordinira s ostalim tijelima Komore,
 • obavlja druge poslove određene ovim Statutom ili općim aktima Komore.

U mandatnom razdoblju 2017.-2021. članovi Povjerenstva za stručna pitanja i trajno usavršavanje su:
Marinka Bakula-Anđelić
Vanja Branica
Milica Gregurić Prugovečki
Ljiljana Fabac
Marijana Ljubić

 

 

POVJERENSTVO ZA STRUČNI NADZOR

Povjerenstvo za stručni nadzor obavlja sljedeće poslove:

 • donosi stručna mjerila za provođenje stručnog nadzora,
 • izrađuje prijedlog liste članova Komore koji će provoditi stručni nadzor,
 • utvrđuje stručne kriterije prema kojima će se provoditi stručni nadzor i kontrola kvalitete,
 • izrađuje godišnji plan stručnog nadzora,
 • sudjeluje pri utvrđivanju standarda i normativa usluga socijalnog rada,
 • daje stručna mišljenja kod pripreme propisa koji utječu na razvoj djelatnosti socijalnog rada,
 • razmatra, daje mišljenje i utvrđuje stajalište i o drugim stručnim pitanjima,
 • vodi brigu i nadzor o opsegu i kvaliteti stručnog djelovanja u području djelatnosti socijalnog rada,
 • vodi evidenciju o provedenome stručnom nadzoru i predloženim, odnosno poduzetim mjerama,
 • izrađuje godišnje izvješće o stručnom nadzoru,
 • izrađuje prijedlog Pravilnika o stručnom nadzoru,
 • koordinira provođenje stručnog nadzora i kontrole kvalitete sa inspekcijom nadležnog ministarstva,
 • u slučaju sumnje u neprimjereno stručno djelovanje članova Komore, predlaže predsjedniku Komore pokretanje disciplinskog postupka pred Disciplinskim sudom Komore,
 • svoj rad koordinira s ostalim tijelima Komore,
 • surađuje sa stručnim društvima i visokim učilištima, te ministarstvom nadležnim za socijalnu skrb,
 • surađuje s nadležnom inspekcijom,
 • poduzima potrebne predradnje za provođenje postupka pred Disciplinskim sudom,
 • obavlja i druge poslove u skladu sa Statutom i općim aktima Komore.

U mandatnom razdoblju 2017.-2021. članovi Povjerenstva za stručni nadzor su:
Mara Budimir
Gordana Daniel
Darija Nikolić
Predraga Stipić
Snježana Šalamon

PRIJAVA ZA ČLANOVE

Članovi svoje bodovno stanje i uplate članarina mogu provjeravati pregledom svog elektroničkog evidencijskog lista.NOVOSTI

SURADNJA

 

Časopis „Ljetopis socijalnog rada“ u suradnji s Hrvatskom komorom socijalnih radnika poziva socijalne radnike/radnice na publiciranje stručnih članaka.
Zajednički cilj je stručnjacima iz područja socijalnog rada učiniti dostupnim prezentiranje svojih stručnih iskustava široj javnosti.
Ovime se ujedno želi doprinijeti promociji prakse socijalnog rada kroz jedini časopis u Republici Hrvatskoj koji se specifično bavi publiciranjem radova iz ove djelatnosti.
Radovi stručnjaka iz prakse mogu biti kategorizirani kao: iskustva iz prakse i stručni članci.
U suradnji s Hrvatskom komorom socijalnih radnika objavljeni stručni članak ili iskustvo iz prakse će se adekvatno bodovati.


Više na: http://ljsr.pravo.unizg.hr/index.php/ljsrPodrška međunarodne federacije socijalnih radnika

 

Na inicijativu Sekcije socijalnih radnika u zdravstvu Hrvatske komore socijalnih radnika i uz pomoć Hrvatske udruge socijalnih radnika, Međunarodna federacija socijalnih radnika Europe (IFSW Europe) uputila je dopis podrške u svrhu zaštite prava i interesa socijalnih radnika u Republici Hrvatskoj.


IFSW Europe će originalni dokument dostaviti poštom i elektronskim putem svim relevantnim institucijama u Republici Hrvatskoj (na Ured predsjednice Republike Hrvatske, Vladu Republike Hrvatske, Ministarstvo socijalne politike i mladih, Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo pravosuđa, Ured pučkog pravobranitelja, Saborske Odbora za ljudska prava, obitelj, mladež i sport i zdravstvo i socijalnu skrb).


Ovdje možete preuzeti originalni dokument te njegov prijevod na hrvatski jezik.


STATEMENT IFSW EUROPE – PODRŠKA SOCIJALNIM RADNICIMA U REPUBLICI HRVATSKOJ

STATEMENT OF IFSW EUROPE E.V. IN SUPPORT OF SOCIAL WORKERS IN CROATIA