STRUČNE SEKCIJE

Hrvatskoj komori socijalnih radnika djeluju 4 stručne sekcije:

 • Sekcija centara za socijalnu skrb
 • Sekcija domova socijalne skrbi
 • Sekcija socijalnih radnika u zdravstvu
 • Sekcija civilnog sektora
 • Stručne sekcije osnivaju se za pojedina stručna i znanstvena područja djelatnosti socijalnog rada.

Članom stručne sekcije može postati svaki član Hrvatske komore socijalnih radnika koji popuni pristupnicu za članstvo na propisanom obrascu i dostavi ju poštom na adresu Hrvatske komore socijalnih radnika ili na e-mail tajnik@hksr.hr

PRISTUPNICA ZA ČLANSTVO U SEKCIJI


ODNOSI S JAVNOŠĆU

POSTUPAK BODOVANJA

Pravilnik

Obrazac prijave za organizatore

Individualni obrazac prijave

Obrazac evaluacije

Bilješka o susretu supervizijske grupe

Stručne skupove koji su prijavljeni od strane organizatora nije potrebno individualno prijavljivati.


OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI ČLANOVA HRVATSKE KOMORE SOCIJALNIH RADNIKA

FINANCIJSKA IZVJEŠĆA

STRUČNI NADZOR

ISTRAŽIVANJA

Profesionalni stres i zdravlje socijalnih radnika

Rezultati ankete

Iskustva očeva u postupku razvoda braka

Rezultati istraživanja


PROJEKTI

O nama

 

Povjerenstva


Povjerenstva Komore su:


 • Etičko povjerenstvo,
 • Povjerenstvo za stručna pitanja i trajno usavršavanje,
 • Povjerenstvo za stručni nadzor
 • Povjerenstvo za inozemne stručne kvalifikacije

Stalna povjerenstva sastoje se od 5 (pet) člana/ice, koji između sebe biraju predsjednika/icu. 

ETIČKO POVJERENSTVO


Etičko povjerenstvo obavlja sljedeće poslove:

 • izrađuje prijedlog Etičkoga kodeksa socijalnih radnika,
 • prati i nadzire provođenje pravila etike u djelatnosti socijalnog rada i poduzima odgovarajuće mjere u slučaju njihova kršenja,
 • svoj rad koordinira s ostalim tijelima Komore,
 • u slučaju sumnje u povrede odredaba Etičkoga kodeksa socijalnih radnika, predlaže predsjedniku/ici Komore pokretanje disciplinskog postupka pred Sudom Komore,
 • obavlja druge poslove određene Statutom HKSR-a ili općim aktima Komore

U mandatnom razdoblju 2017.-2021. članovi Etičkog povjerenstva su:
Marijana Dumančić
Sandra Kolaković
Mirjana Marojević
Melanija Paradi
Dubravka Smolić

 

 

POVJERENSTVO ZA STRUČNA PITANJA I TRAJNO USAVRŠAVANJE


Povjerenstvo za stručna pitanja i trajno usavršavanje obavlja sljedeće poslove:

 • daje stručna mišljenja kod pripreme propisa od utjecaja na djelatnost socijalnog rada,
 • daje prijedlog sadržaja plana i protokola za provođenje djelatnosti socijalnog rada,
 • utvrđuje potrebu i predlaže sadržaj i duljinu trajanja programa dodatnoga i trajnog usavršavanja članova Komore, te isto organizira,
 • izrađuje prijedlog Pravilnika o sadržaju, rokovima i postupku trajnog usavršavanja i provjere stručnosti,
 • predlaže nacrt standarda i normativa za djelatnost socijalnog rada,
 • predlaže grane specijalizacije, trajanje, sadržaj i program specijalizacije i užih specijalnosti,
 • predlaže trajanje, sadržaj i program dodiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija,
 • daje mišljenje ministarstvu o uvjetima, sadržaju i načinu provođenja pripravničkog staža,
 • izrađuje nacrt sadržaja liste članova Komore,
 • razmatra prijedloge i problematiku na zahtjev tijela Komore,
 • svoj rad koordinira s ostalim tijelima Komore,
 • obavlja druge poslove određene ovim Statutom ili općim aktima Komore.

U mandatnom razdoblju 2017.-2021. članovi Povjerenstva za stručna pitanja i trajno usavršavanje su:
Marinka Bakula-Anđelić
Vanja Branica
Milica Gregurić Prugovečki
Ljiljana Fabac
Marijana Ljubić

 

 

POVJERENSTVO ZA STRUČNI NADZOR


Povjerenstvo za stručni nadzor obavlja sljedeće poslove:

 • donosi stručna mjerila za provođenje stručnog nadzora,
 • izrađuje prijedlog liste članova Komore koji će provoditi stručni nadzor,
 • utvrđuje stručne kriterije prema kojima će se provoditi stručni nadzor i kontrola kvalitete,
 • izrađuje godišnji plan stručnog nadzora,
 • sudjeluje pri utvrđivanju standarda i normativa usluga socijalnog rada,
 • daje stručna mišljenja kod pripreme propisa koji utječu na razvoj djelatnosti socijalnog rada,
 • razmatra, daje mišljenje i utvrđuje stajalište i o drugim stručnim pitanjima,
 • vodi brigu i nadzor o opsegu i kvaliteti stručnog djelovanja u području djelatnosti socijalnog rada,
 • vodi evidenciju o provedenome stručnom nadzoru i predloženim, odnosno poduzetim mjerama,
 • izrađuje godišnje izvješće o stručnom nadzoru,
 • izrađuje prijedlog Pravilnika o stručnom nadzoru,
 • koordinira provođenje stručnog nadzora i kontrole kvalitete sa inspekcijom nadležnog ministarstva,
 • u slučaju sumnje u neprimjereno stručno djelovanje članova Komore, predlaže predsjedniku Komore pokretanje disciplinskog postupka pred Disciplinskim sudom Komore,
 • svoj rad koordinira s ostalim tijelima Komore,
 • surađuje sa stručnim društvima i visokim učilištima, te ministarstvom nadležnim za socijalnu skrb,
 • surađuje s nadležnom inspekcijom,
 • poduzima potrebne predradnje za provođenje postupka pred Disciplinskim sudom,
 • obavlja i druge poslove u skladu sa Statutom i općim aktima Komore.

Od 2019. godine članovi Povjerenstva su:
doc.dr.sc. Ana Opačić
izv.prof.dr.sc. Gordana Berc
Anica Katačić
Vesna Drobac
Alenka Ljubešić

PRIJAVA ZA ČLANOVE

Članovi svoje bodovno stanje i uplate članarina mogu provjeravati pregledom svog elektroničkog evidencijskog lista.INOZEMNE STRUČNE KVALIFIKACIJE

Više informacija o postupku priznavanja inozemne stručne kvalifikacije - socijalni radnik kandidat može dobiti u kontaktu sa stručnim suradnikom HKSR-a usmeno, u osobnom kontaktu ili telefonski utorkom i četvrtkom od 9 do 11:00 sati.

Pismene upite kandidat može uputiti na e-mail adresu: sluzbenik1@hksr.hr

Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija

PRAVILNIK

Obrazac zahtjeva je službeni dokument neophodan za pokretanje postupka priznavanja inozemne stručne kvalifikacije. Obrazac je potrebno u potpunosti čitko popuniti. Za točnost podataka odgovara podnositelj zahtjeva svojim potpisom na obrascu zahtjeva. Postupak priznavanja ne može službeno započeti ukoliko obrazac nije točno i u potpunosti popunjen.

Molimo vas da, ukoliko promijenite adresu, ime ili prezime za vrijeme trajanja postupka priznavanja, o tome pisanim putem obavijestite Hrvatsku komoru socijalnih radnika.

OBRAZAC ZAHTJEVA ZA PRIZNAVANJE STRUČNE KVALIFIKACIJE - SOCIJALNI RADNIK

IZNIMNO VAŽNO!

Osobe koje se zapošljavaju u reguliranoj profesiji – u Republici Hrvatskoj, a kvalifikaciju su stekle izvan Republike Hrvatske, ne mogu se zaposliti temeljem rješenja o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije koje izdaje Agencija za znanost i visoko obrazovanje, već temeljem rješenja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije koje izdaju nadležna tijela.

Osobe kojima je rješenjem nadležnog tijela priznata inozemna stručna kvalifikacija kojom se ostvaruje pravo na pristup i obavljanje regulirane profesije nisu dužne ishoditi rješenje Agencije za znanost i visoko obrazovanje za potrebe zapošljavanja u toj reguliranoj profesiji.

POPIS DOKUMENTACIJE

Uputa za uplatu troškova

Odluka


POTVRDE

1. Potvrda o sukladnosti obrazovanja s Direktivom 2005/36/EZ

OBRAZAC ZAHTJEVA

Napomena: ispunjen i vlastoručno potpisan obrazac dostaviti putem pošte ili osobno u ured Komore


POPUSTI ZA ČLANOVE

Popusti Certitudo d.o.o. 
Svaki član Komore ima pravno na jedan besplatan pravni savjet godišnje iz bilo kojeg područja prava u okviru police osiguranja pravne zaštite koju je ugovorila i plaća Komora.
SPECIFIKACIJA POLICE PRAVNE ZAŠTITE ZA ČLANOVE U 2020.
Polica osiguranja pravne zaštite za članove
Pravni savjeti se mogu iskoristiti na način da se članovi obrate uredu Komore putem e-maila info@hksr.hr

Pogodnosti Hrvatske poštanske banke
Kontakt osoba za HPB pogodnosti:
Mario Hajnić,
01 4804604
mario.hajnic@hpb.hr

CleanExpress kemijske čistionice i praonice - 20% uz predočenje članske iskaznice HKSR-a

HNK Ivan pl. Zajec, Rijeka - 30 % uz predočenje članske iskaznice

KD Vatroslava Lisinskog – na odabrane koncerte uz predočenje članske iskaznice

HNK Osijek – uz predočenje članske iskaznice


ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

NOVOSTI

SURADNJA

 

Časopis „Ljetopis socijalnog rada“ u suradnji s Hrvatskom komorom socijalnih radnika poziva socijalne radnike/radnice na publiciranje stručnih članaka.
Zajednički cilj je stručnjacima iz područja socijalnog rada učiniti dostupnim prezentiranje svojih stručnih iskustava široj javnosti.
Ovime se ujedno želi doprinijeti promociji prakse socijalnog rada kroz jedini časopis u Republici Hrvatskoj koji se specifično bavi publiciranjem radova iz ove djelatnosti.
Radovi stručnjaka iz prakse mogu biti kategorizirani kao: iskustva iz prakse i stručni članci.
U suradnji s Hrvatskom komorom socijalnih radnika objavljeni stručni članak ili iskustvo iz prakse će se adekvatno bodovati.


Više na: http://ljsr.pravo.unizg.hr/index.php/ljsrPodrška međunarodne federacije socijalnih radnika

 

Na inicijativu Sekcije socijalnih radnika u zdravstvu Hrvatske komore socijalnih radnika i uz pomoć Hrvatske udruge socijalnih radnika, Međunarodna federacija socijalnih radnika Europe (IFSW Europe) uputila je dopis podrške u svrhu zaštite prava i interesa socijalnih radnika u Republici Hrvatskoj.


IFSW Europe će originalni dokument dostaviti poštom i elektronskim putem svim relevantnim institucijama u Republici Hrvatskoj (na Ured predsjednice Republike Hrvatske, Vladu Republike Hrvatske, Ministarstvo socijalne politike i mladih, Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo pravosuđa, Ured pučkog pravobranitelja, Saborske Odbora za ljudska prava, obitelj, mladež i sport i zdravstvo i socijalnu skrb).


Ovdje možete preuzeti originalni dokument te njegov prijevod na hrvatski jezik.


STATEMENT IFSW EUROPE – PODRŠKA SOCIJALNIM RADNICIMA U REPUBLICI HRVATSKOJ

STATEMENT OF IFSW EUROPE E.V. IN SUPPORT OF SOCIAL WORKERS IN CROATIA