Pravilnik o zaštiti osobnih podataka Pravilnik o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti Pravilnik o uredu HKSR Poslovnik o radu nadzornog odbora HKSR Poslovnik o radu Povjerenstva za stručni nadzor Pravilnik o pravima i disciplinskoj odgovornosti članova Komore Poslovnik o radu disciplinskog suda prvog i drugog stupnja Hrvatske komore socijalnih radnika Pravilnik o sadržaju rokovima i postupku trajnog usavršavanja i provjere stručnosti Etički kodeks socijalnih radnica i socijalnih radnika u djelatnosti socijalnog rada Poslovnik o radu izborne skupštine Hrvatske komore socijalnih radnika Poslovnik o radu skupštine Hrvatske komore socijalnih radnika Pravilnik o stručnom nadzoru Poslovnik o radu stalnih povjerenstava Hrvatske komore socijalnih radnika Pravilnik o izboru tijela Hrvatske komore socijalnih radnika Pravilnik o osnivanju i načinu rada stručnih sekcija Hrvatske komore socijalnih radnika Pravilnik o postupku izdavanja, obnavljnja i oduzimanja odobrenja za samostalni rad (licencije) Pravilnik o stručnim povjerenstvima Hrvatske komore socijalnih radnika Pravilnik o postupku upisa u imenike članova Hrvatske komore socijalnih radnika Poslovnik o radu upravnog odbora HKSR Statut Hrvatske komore socijalnih radnika Izmjene i dopune statuta Hrvatske komore socijalnih radnika Zakon o djelatnosti socijalnog rada Pravilnik o sadržaju godišnjeg izvješća o radu Hrvatske komore socijalnih radnika Pravilnik o uvjetima za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija za obavljanje regulirane profesije – socijalni radnik u svrhu poslovnog nastana u Republici Hrvatskoj

O nama

 

Predsjednik/ica

predsjednik@hksr.hr

 

Predsjednik Komore:

 1. predstavlja i zastupa Komoru, te odgovara za zakonitost njezina rada,
 2. predlaže program i smjernice rada Komore,
 3. usklađuje aktivnosti tijela i oblika organiziranja te rada ukupnog komorskog sustava,
 4. saziva i predsjedava Skupštinom,
 5. izvršava zaključke i odluke Skupštine,
 6. saziva i vodi sjednice Upravnog odbora i provodi njegove zaključke i odluke,
 7. potpisuje ugovore koje sklapa Komora, te akte koje donosi Skupština Komore i akte o provedbi odluka Skupštine Komore,
 8. podnosi zahtjeve Disciplinskom sudu Komore za pokretanje disciplinskog postupka,
 9. predlaže Upravnom odboru i Skupštini Komore poduzimanje određenih akcija koje su u skladu s politikom Komore,
 10. brine da rad tijela Komore bude u skladu sa zakonom, ovim Statutom i drugim općim aktima i interesima članova Komore, te je ovlašten zatražiti izvješće od svih tijela Komore, tajnika i blagajnika te sukladno istima i djelovati,
 11. daje priopćenja za javnost ili za to ovlašćuje člana Komore ili neku drugu osobu,
 12. vodi ured Komore,
 13. donosi odluke iz radnih odnosa za radnike Komore,
 14. obavlja i druge poslove određene Zakonom i ovim Statutom ili općim aktima Komore, te poslove koje mu povjeri Skupština Komore.

Predsjednik Hrvatske komore socijalnih radnika u mandatnom razdoblju 2017.-2021. je:

mr. sc. Antun Ilijaš

 

Zamjenik/ica Predsjednika

zamjenik.predsjednika@hksr.hr

 

Zamjenik/ica predsjednika Komore zamjenjuje predsjednika Komore u slučaju njegova izbivanja ili spriječenosti te obavlja druge poslove koje mu povjeri predsjednik Komore.

 

Zamjenica predsjednika Hrvatske komore socijalnih radnika u mandatnom razdoblju 2017.-2021. je:

Ema Vukov-Trifunović

PRIJAVA ZA ČLANOVE

Članovi svoje bodovno stanje i uplate članarina mogu provjeravati pregledom svog elektroničkog evidencijskog lista.NOVOSTI

SURADNJA

 

Časopis „Ljetopis socijalnog rada“ u suradnji s Hrvatskom komorom socijalnih radnika poziva socijalne radnike/radnice na publiciranje stručnih članaka.
Zajednički cilj je stručnjacima iz područja socijalnog rada učiniti dostupnim prezentiranje svojih stručnih iskustava široj javnosti.
Ovime se ujedno želi doprinijeti promociji prakse socijalnog rada kroz jedini časopis u Republici Hrvatskoj koji se specifično bavi publiciranjem radova iz ove djelatnosti.
Radovi stručnjaka iz prakse mogu biti kategorizirani kao: iskustva iz prakse i stručni članci.
U suradnji s Hrvatskom komorom socijalnih radnika objavljeni stručni članak ili iskustvo iz prakse će se adekvatno bodovati.


Više na: http://ljsr.pravo.unizg.hr/index.php/ljsrPodrška međunarodne federacije socijalnih radnika

 

Na inicijativu Sekcije socijalnih radnika u zdravstvu Hrvatske komore socijalnih radnika i uz pomoć Hrvatske udruge socijalnih radnika, Međunarodna federacija socijalnih radnika Europe (IFSW Europe) uputila je dopis podrške u svrhu zaštite prava i interesa socijalnih radnika u Republici Hrvatskoj.


IFSW Europe će originalni dokument dostaviti poštom i elektronskim putem svim relevantnim institucijama u Republici Hrvatskoj (na Ured predsjednice Republike Hrvatske, Vladu Republike Hrvatske, Ministarstvo socijalne politike i mladih, Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo pravosuđa, Ured pučkog pravobranitelja, Saborske Odbora za ljudska prava, obitelj, mladež i sport i zdravstvo i socijalnu skrb).


Ovdje možete preuzeti originalni dokument te njegov prijevod na hrvatski jezik.


STATEMENT IFSW EUROPE – PODRŠKA SOCIJALNIM RADNICIMA U REPUBLICI HRVATSKOJ

STATEMENT OF IFSW EUROPE E.V. IN SUPPORT OF SOCIAL WORKERS IN CROATIA