Pravilnik o zaštiti osobnih podataka Pravilnik o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti Pravilnik o uredu HKSR Poslovnik o radu nadzornog odbora HKSR Poslovnik o radu Povjerenstva za stručni nadzor Pravilnik o pravima i disciplinskoj odgovornosti članova Komore Poslovnik o radu disciplinskog suda prvog i drugog stupnja Hrvatske komore socijalnih radnika Pravilnik o sadržaju rokovima i postupku trajnog usavršavanja i provjere stručnosti Etički kodeks socijalnih radnica i socijalnih radnika u djelatnosti socijalnog rada Poslovnik o radu izborne skupštine Hrvatske komore socijalnih radnika Poslovnik o radu skupštine Hrvatske komore socijalnih radnika Pravilnik o stručnom nadzoru Poslovnik o radu stalnih povjerenstava Hrvatske komore socijalnih radnika Pravilnik o izboru tijela Hrvatske komore socijalnih radnika Pravilnik o osnivanju i načinu rada stručnih sekcija Hrvatske komore socijalnih radnika Pravilnik o postupku izdavanja, obnavljnja i oduzimanja odobrenja za samostalni rad (licencije) Pravilnik o stručnim povjerenstvima Hrvatske komore socijalnih radnika Pravilnik o postupku upisa u imenike članova Hrvatske komore socijalnih radnika Poslovnik o radu upravnog odbora HKSR Statut Hrvatske komore socijalnih radnika Izmjene i dopune statuta Hrvatske komore socijalnih radnika Zakon o djelatnosti socijalnog rada Pravilnik o sadržaju godišnjeg izvješća o radu Hrvatske komore socijalnih radnika Pravilnik o uvjetima za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija za obavljanje regulirane profesije – socijalni radnik u svrhu poslovnog nastana u Republici Hrvatskoj

Na temelju članka 13. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o djelatnosti socijalnog rada (Narodne novine, br. 120/12) Skupština Hrvatske komore socijalnih radnika na svojoj izvanrednoj sjednici održanoj dana 12.07.2013. godine usvojila je

 

STATUT

HRVATSKE KOMORE SOCIJALNIH RADNIKA

 

I. Opće odredbe

 

Članak 1.

 

Odredbama Statuta pobliže se utvrđuju prava, obveze i odgovornosti članova Komore, poslovi i zadaci Komore, način upravljanja Komorom, oblici organiziranja i rada u Komori, suradnja s tijelima državne vlasti i tijelima državne uprave, suradnja s komorama i organizacijama u zemlji i inozemstvu, javnost rada i informiranje, način financiranja Komore, te druga pitanja značajna za djelatnost socijalnog rada.

 

Izrazi koji se koriste u ovome Statutu i propisima koji se donose na temelju njega, a koji imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.

 

Članak 2.

 

Hrvatska komora socijalnih radnika (u daljnjem tekstu: Komora) samostalna je, neovisna, strukovna organizacija sa svojstvom pravne osobe i javnim ovlastima.
Komora predstavlja i zastupa interese magistara socijalnog rada, magistara socijalne politike i sveučilišnih prvostupnika socijalnog rada, unapređuje djelatnost socijalnog rada, te se brine za ugled i pravilno obavljanje djelatnosti socijalnog rada u Republici Hrvatskoj.

 

Skrbi da oni savjesno i u skladu sa Zakonom obavljaju svoje poslove, čuva ugled, čast i prava te promiče, zastupa i usklađuje njihove zajedničke interese pred državnim i drugim tijelima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu te im pruža stručnu pomoć i zaštitu.

 

Odredbe ovoga Statuta  koje se odnose na magistre socijalnog rada primjenjuju se i na  diplomirane socijalne radnike i diplomirane inženjere socijalnog rada, a odredbe ovoga Statuta koje se odnose na sveučilišne prvostupnike socijalnog rada primjenjuju se i na socijalne radnike sa završenom višom školom za socijalne radnike.

Članak 3.

 

Naziv Komore glasi: HRVATSKA KOMORA SOCIJALNIH RADNIKA.

 

Naziv Komore na engleskom jeziku glasi: CROATIAN CHAMBER OF SOCIAL WORKERS

Skraćeni naziv Komore glasi: HKSR.

 

Sjedište Komore nalazi se u Zagrebu,Hrvatskog proljeća 38

 

 

Članak 4.

 

Komora ima status pravne osobe.

 

U pravnom prometu s trećim osobama Komora istupa samostalno i neograničeno u svoje ime i za svoj račun, a za svoje obveze odgovara svim svojim sredstvima.

 

Članak 5.

 

Komora ima pečat okrugla oblika promjera 30 mm sa sljedećim tekstom: HRVATSKA KOMORA SOCIJALNIH RADNIKA na obodu i znakom Komore u sredini.

Komora ima svoj grb, znak, pečat i žigove.

Komora ima pečat okruglog oblika promjera 38 mm s grbom Republike Hrvatske, nazivom i sjedištem Komore, koji se koristi za javne ovlasti.

Naručivanje, uporaba i zamjena pečata s grbom Republike Hrvatske obavlja se na način propisan Zakonom uz odobrenje Ministarstva uprave Republike Hrvatske.

Žig je istovjetan pečatu.

Komora ima svoje glasilo s grafičkim znakom Komore.

Odluku o obliku i izgledu grafičkog znaka  i grba donijeti će Upravni odbor  Komore.

 

Članak 6.

 

Magistri socijalnog rada, magistri socijalne politike i sveučilišni prvostupnici socijalnog rada koji obavljaju djelatnost socijalnog rada obvezno se udružuju u Komoru.

I. Djelatnost

 

Članak 7.

 

Komora obavlja sljedeće poslove s javnim ovlastima:

 

 1. rješenjem odlučuje o davanju, obnavljanju i oduzimanju odobrenja za samostalan rad magistara socijalnog rada, magistara socijalne politike i sveučilišnih prvostupnika socijalnog rada,
 2. vodi Imenik magistara socijalnog rada, Imenik magistara socijalne politike te Imenik sveučilišnih prvostupnika socijalnog rada u Republici Hrvatskoj,
 3. vodi Imenik magistara socijalnog rada, Imenik magistara socijalne politike te Imenik sveučilišnih prvostupnika socijalnog rada koji obavljaju privatnu praksu u Republici Hrvatskoj,
 4. obavlja stručni nadzor nad radom magistara socijalnog rada, magistara socijalne politike i sveučilišnih prvostupnika socijalnog rada,
 5. propisuje uvjete za obnavljanje i oduzimanje odobrenja za samostalni rad magistara socijalnog rada, magistara socijalne politike i sveučilišnih prvostupnika socijalnog rada,
 6. određuje najnižu cijenu rada magistara socijalnog rada, magistara socijalne politike i sveučilišnih prvostupnika socijalnog rada koji obavljaju privatnu praksu ili samostalnu profesionalnu djelatnost,
 7.  odobrava pojedinačnu cijenu usluga socijalnog rada magistara socijalnog rada, magistara socijalne politike i sveučilišnih prvostupnika socijalnog rada koji obavljaju privatnu praksu ili samostalnu profesionalnu djelatnost,
 8. obavlja i druge poslove s javnim ovlastima sukladno Zakonu.

 

Akti koje Komora izdaje u obavljanju javnih ovlasti su javne isprave.

Komora može izdavati potvrde, uvjerenja i sl. o činjenicama o kojima vodi evidenciju.

 

Komora obavješćuje nadležno ministarstvo, druga tijela državne uprave te nadležna tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, samoinicijativno ili na njihov zahtjev, o stanju i problemima u struci socijalnog rada i o mjerama koje bi trebalo poduzeti radi unapređenja struke socijalnog rada.

 

Komora surađuje s državnim tijelima i tijelima lokalne i područne (regionalne) samouprave u rješavanju problema u struci socijalnog rada.

 

Komora odlučuje o suradnji s drugim komorama, visokim učilištima, srednjoškolskim ustanovama, udrugama te drugim ustanovama i organizacijama u Republici Hrvatskoj i inozemstvu.

 

Način provođenja stručnog nadzora iz stavka 1. podstavka 4. ovoga članka, uz prethodnu suglasnost ministra, općim aktom propisuje Komora.

 

Članak 8.

 

Komora obavlja javne ovlasti koje su utvrđene zakonom i drugim propisima.

Osim javnih ovlasti iz članka 7. ovoga Statuta, Komora obavlja i sljedeće poslove:

 1. prati, proučava i stručno nadzire obavljanje djelatnosti socijalnog rada,
 2. propisuje način i uvjete pod kojima se obavlja stručni nadzor,
 3. utvrđuje standarde i normative za djelatnost socijalnog rada,
 4. propisuje način oglašavanja i način isticanja naziva privatne prakse magistara socijalnog rada, magistara socijalne politike i sveučilišnih prvostupnika socijalnog rada,
 5. donosi Etički kodeks za djelatnost socijalnog rada,
 6. prati i nadzire provođenje profesionalne etike socijalnog rada i poduzima mjere, a posebno u slučajevima pritužbi na rad magistara socijalnog rada, magistara socijalne politike i sveučilišnih prvostupnika socijalnog rada,
 7. daje stručno mišljenje tijekom pripreme propisa od utjecaja na razvoj struke socijalnog rada,
 8. zastupa članove Komore u zaštiti njihovih profesionalnih interesa,
 9. sudjeluje u utvrđivanju i verifikaciji programa stručnog usavršavanja magistara socijalnog rada, magistara socijalne politike i sveučilišnih prvostupnika socijalnog rada,
 10. propisuje sadržaj, rokove i postupak trajnog stručnog usavršavanja magistara socijalnog rada, magistara socijalne politike i sveučilišnih prvostupnika socijalnog rada,
 11. potiče i organizira stručno usavršavanje članova Komore,
 12. surađuje s nadležnim ministarstvom na svim područjima od interesa za djelatnost socijalnog rada te daje stručna mišljenja kod pripreme propisa od utjecaja na struku socijalnog rada,
 13. predlaže ministru nadležnom za socijalnu skrb sadržaj protokola za plan i provođenje socijalne skrbi, u skladu s pozitivnom praksom i po međunarodno priznatim načelima,
 14. surađuje s drugim strukovnim udrugama, stručnim i znanstvenim institucijama te obrazovnim ustanovama u zemlji i inozemstvu,
 15. surađuje s državnim tijelima i tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u rješavanju pitanja značajnih za ostvarivanje zadaća djelatnosti socijalnog rada i pitanja od općeg društvenog interesa,
 16. utvrđuje disciplinske mjere za lakše i teže povrede radnih dužnosti magistara socijalnog rada, magistara socijalne politike i sveučilišnih prvostupnika socijalnog rada,
 17. provodi disciplinski postupak i izriče mjere za disciplinske povrede dužnosti magistara socijalnog rada, magistara socijalne politike i sveučilišnih prvostupnika socijalnog rada,
 18.  zastupa interese svojih članova te štiti pravo na privatnost svojih članova u okviru pozitivnih propisa Republike Hrvatske,
 19. pruža pravnu pomoć svojim članovima,
 20. daje stručne savjete svojim članovima,
 21. koordinira odnose među članovima te aktivno sudjeluje u rješavanju eventualno nastalih sporova,
 22. surađuje s nadležnim inspekcijama,
 23. izdaje glasilo i druge stručne edicije,
 24. obavlja nakladničku i izdavačku djelatnost,
 25. organizira stručne skupove, tečajeve, edukacije, seminare, kongrese, simpozije,
 26. obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom o djelatnosti socijalnog rada, ovim Statutom i drugim propisima Komore.

 

Članak 9.

 

Komora vodi ove imenike:

 1. Imenik magistara socijalnog rada u Republici Hrvatskoj,
 2. Imenik magistara socijalne politike u Republici Hrvatskoj,
 3. Imenik sveučilišnih prvostupnika socijalnog rada u Republici Hrvatskoj,
 4. Imenik magistara socijalnog rada koji obavljaju privatnu praksu u Republici    Hrvatskoj,
 5. Imenik magistara socijalne politike koji obavljaju privatnu praksu u Republici Hrvatskoj,
 6. Imenik sveučilišnih prvostupnika socijalnog rada koji obavljaju privatnu praksu u Republici Hrvatskoj,

te druge evidencije određene zakonom i Statutom.

 

Imenici iz stavka 1. ovoga članka javne su knjige. Izvaci iz tih knjiga te potvrde izdane na temelju podataka iz tih knjiga, javne su isprave.


Postupak upisa u imenike Komore, te sadržaj i izgled iskaznica članova Komore, uredit će se Pravilnikom o postupku upisa u imenike.

 

Članak 10.

 

U imenik iz članka 9. Statuta Komore upisuju se sljedeći podaci:

 1. ime i prezime magistra socijalnog rada, magistra socijalne politike i sveučilišnog prvostupnika socijalnog rada, i  njihov osobni identifikacijski broj,
 2. datum i mjesto rođenja,
 3. podaci o školovanju i položenome stručnom ispitu,
 4. dan upisa,
 5. broj i datum rješenja o upisu,
 6. dan i razlog brisanja iz registra s brojem i datumom rješenja na temelju kojeg je određeno brisanje iz registra,
 7. zabilježba o pokretanju disciplinskog postupka,
 8. podaci o dužnostima u tijelima Komore, te njihovo trajanje.

 

Članak 11.

 

Članovi Komore imaju jednaka prava, obveze i odgovornosti u Komori.

Prava članova Komore jesu:

 1. pravo biranja tijela Komore i pravo da u njih budu birani,
 2. pravo na sudjelovanje u radu Komore,
 3. pravo na predlaganje i razmatranje pitanja iz djelokruga Komore,
 4. pravo na savjetodavno-pravnu pomoć iz strukovne problematike,
 5. pravo na stručne savjete iz područja djelatnosti socijalnog rada,
 6. pravo na mogućnost organiziranog osiguranja od odgovornosti u slučajevima zahtjeva za naknadu štete nastale u pružanju svojih usluga,
 7. pravo korištenja svim povlasticama koje Komora ugovori s drugim pravnim i fizičkim osobama,
 8. pravo na pomoć kod traženja posla i izvješćivanje o potrebama za njihovim uslugama,
 9. pravo na usmjeravanje i usklađivanje međusobnih odnosa i zajedničkih interesa u Komori,
 10. pravo na stručna savjetovanja, seminare i druge stručne sastanke koje organizira Komora,
 11. pravo na primjerak glasila Komore,
 12. pravo na usluge Komore koje proizlaze iz članka 8. ovog Statuta,
 13. druga prava koja proizlaze iz ovoga Statuta i drugih akata Komore.

 

Članak 12.

 

Obveze članova Komore jesu:

 1. poštovanje i pridržavanje svih propisa koje donose tijela Komore,
 2. poštovanje svih tijela Komore,
 3. redovito obavješćivanje Komore o svim podacima i promjenama podataka koje propisuje Pravilnik o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju Odobrenja za samostalni rad (licencije), te drugi akti Komore,
 4. uredno odgovaranje na sve upite koje podnosi Komora,
 5. suradnja u provođenju postupka stručnog nadzora sukladno posebnom aktu Komore,
 6. redovito plaćanje članarine i podmirivanje drugih obveza prema Komori.

Prava i obveze članova Komore pobliže se uređuju Pravilnikom o pravima i odgovornostima članova.

 

II Ustrojstvo  Komore

 

Članak 13.

 

Tijela Komore jesu:

 

 1. Skupština Komore,
 2. Upravni odbor Komore,
 3. Nadzorni odbor Komore,
 4. Predsjednik Komore,
 5. Zamjenik predsjednika Komore,
 6. Disciplinski sud Komore,
 7. Povjerenstva:
  • Etičko povjerenstvo,
  • Povjerenstvo za stručna pitanja i trajno usavršavanje
  • Povjerenstvo za stručni nadzor .

Skupština i Upravni odbor Komore mogu osnivati povjerenstva i druga radna tijela Komore u skladu s općim aktima Komore.

 

Mandat izbornih tijela Komore traje četiri godine odnosno do izbora novih tijela. Isti članovi izbornih tijela mogu biti ponovno birani u ta tijela.

 

Članak 14.

 

Tijela Komore neovisna su u obavljanju poslova iz svojega djelokruga.

 

Tijela Komore donose odluke javnim glasovanjem, osim ako drugim aktima Komore nije drugačije određeno.

 

Poslovnikom o izboru tijela Komore pobliže se uređuje način izbora članova za tijela Komore.

 

1. Skupština

 

Članak 15.

 

Skupština Komore je najviše tijelo odlučivanja i čine je svi članovi Komore.

 

Odlučuje u skladu s ovlaštenjima danim Zakonom o djelatnosti socijalnog rada i ovim Statutom.

 

Članak 16.

 

Skupština obavlja sljedeće poslove:

 1. donosi Statut Komore uz prethodnu suglasnost nadležnog ministarstva,
 2. imenuje i razrješuje predsjednika i zamjenika predsjednika Komore,
 3. imenuje i razrješuje članove Upravnog odbora Komore,
 4. donosi Poslovnik o radu Skupštine,
 5. donosi opće akte kojima se uređuju javne ovlasti Komore i druge opće akte kojima se uređuju pitanja ustrojstva i rada Komore,
 6. donosi odluku o visini članarine,
 7. donosi Etički kodeks,
 8. donosi financijski plan i godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana,
 9. odlučuje o izvješćima provedbi godišnjeg plana rada te o financijskom poslovanju i zaključnom računu Komore,
 10. bira i razrješuje članove Nadzornog odbora, Etičkog povjerenstva, Disciplinskog suda te drugih povjerenstava i njihove zamjenike,
 11. odlučuje o izvješćima svih tijela Komore,
 12. odlučuje o žalbama na odluke Upravnog odbora Komore,
 13. donosi strateške odluke važne za rad Komore.

 

Članak 17.

 

Skupštinu Komore saziva, njenim radom rukovodi i njene akte potpisuje predsjednik Komore.

 

Redovita sjednica Skupštine održava se najmanje jednom godišnje.

 

Zahtjev za sazivanje izvanredne sjednice Skupštine mogu predsjedniku Komore podnijeti Upravni odbor, ili trećina članova Komore. Uz zahtjev za sazivanje izvanredne sjednice Komore mora se priložiti i predloženi dnevni red sjednice.

 

Predsjednik mora sazvati izvanrednu sjednicu Skupštine u roku od 30 (trideset) dana po primitku zahtjeva iz stavka 3. ovog članka. U slučaju njegove spriječenosti, Skupštinu će sazvati zamjenik predsjednika Komore. Ako je niti zamjenik predsjednika Komore ne sazove u daljnjem roku od 15 (petnaest) dana, predlagatelji mogu sami sazvati izvanrednu sjednicu Skupštine.

 

Odluke na Skupštini se donose većinom prisutnih članova Komore.

 

Članak 18.

 

Poziv za redovitu ili izvanrednu sjednicu Skupštine mora biti poslan svim članovima  Komore najkasnije 30 (trideset) dana prije njezina održavanja. Poziv se objavljuje u glasilu Komore i/ili na službenoj web stranici Komore.

 

U pozivu za sjednicu Skupštine trebaju biti određeni mjesto i vrijeme održavanja Skupštine te dnevni red.

 

Članak 19.

 

U slučaju da se ne provedu izbori za tijela Komore, dosadašnji članovi tijela Komore nastavljaju obavljati svoje funkcije do izbora novih članova, a najduže 6 (šest) mjeseci po isteku mandata.


Članak 20.

 

Skupština Komore na neposrednim i tajnim izborima bira članove Upravnog odbora, predsjednika i zamjenika predsjednika, članove Nadzornog odbora, Etičkog povjerenstva te Disciplinskog suda Komore.

 

Skupština Komore može razriješiti predsjednika, zamjenika predsjednika, člana Upravnog odbora, Nadzornog odbora, Etičkog povjerenstva te Disciplinskog suda Komore i prije isteka mandata za koji je imenovan ako:

 • to osobno zatraže,
 • krše propise i opće akte Komore,
 • ne provode odluke tijela Komore,
 • nesavjesnim ili nepravilnim radom prouzroče Komori veću štetu.

Članak 21.

 

Rad Skupštine pobliže se uređuje Poslovnikom o radu Skupštine, a posebno: način sazivanja sjednica Skupštine, način raspravljanja u Skupštini, način odlučivanja i glasovanja o prijedlozima odluka, o izboru predsjednika Komore i drugih tijela Komore, o izvješćima tijela Komore, i dr.

 

2. Upravni odbor Komore

 

Članak 22.

 

Upravni odbor je izvršno tijelo Komore koje vodi poslovanje Komore, brine za izvršenje programa rada Komore i izvršenje akata Skupštine, a ima i druga prava i obveze određene Statutom Komore te za svoj rad odgovara Skupštini.

 

Upravni odbor Komore čine predsjednik Komore i zamjenik predsjednika Komore te 7 (sedam) članova koje izabere Skupština na vrijeme od 4 (četiri) godine s time da mogu biti ponovno izabrani.

 

Predsjednik Komore obavlja dužnost predsjednika Upravnog odbora Komore, saziva njegove sjednice, predsjeda im i potpisuje akte Upravnog odbora.

 

Članak 23.

 

Upravni odbor:

 1. provodi odluke i zaključke Skupštine,
 2. priprema prijedlog statuta, pravilnika i odluka, te drugih akata koje donosi Skupština,
 3. predlaže zaključke i stavove, te daje mišljenja o pitanjima o kojima će Skupština raspravljati,
 4. osniva stručna povjerenstva,
 5. odlučuje o promjeni sjedišta Komore,
 6. priprema i usklađuje rad stručnih povjerenstava Komore,
 7. donosi pravilnike i druge opće akte Komore,
 8. utvrđuje prijedloge provedbenih propisa u skladu s odredbama zakona,
 9. oblikuje stavove članova Komore na području djelatnosti socijalnog rada,
 10.  predlaže Skupštini kandidate za članove Upravnog i Nadzornog odbora Komore, predsjednika i zamjenika predsjednika Komore, članove Etičkog povjerenstva Komore i članove Disciplinskog suda Komore,
 11. obavlja izbor tajnika i blagajnika Komore, te ih razrješuje,
 12. ustanovljuje i usklađuje interese članova Komore u odnosu na kolektivne ugovore,
 13. usklađuje međusobne interese strukovnih udruženja,
 14. obavlja izbor kandidata za ostala radna mjesta utvrđena u Komori,
 15.  izdaje glasilo Komore i imenuje urednika tog glasila,
 16. odlučuje o zahtjevima za upis u imenike,
 17. donosi odluku o brisanju člana iz Registra članstva,
 18. odlučuje o oduzimanju odobrenja za samostalan rad,
 19. ustanovljuje potrebe i stavove, te predlaže način provođenja stručnog obrazovanja,
 20. donosi opće akte i rebalans financijskog plana Komore,
 21.  nadzire financijsko poslovanje i upravlja sredstvima Komore,
 22. bira i razrješuje predsjednika i suce Disciplinskog Suda pri Komori,
 23. imenuje i razrješuje tužitelja i zamjenike tužitelja Disciplinskog Suda te predsjednika i članove disciplinske komisije,
 24. imenuje i razrješuje predsjednika i članove povjerenstava,
 25. ustanovljuje listu arbitara Stalnog izbranog sudišta pri Komori,
 26. određuje predstavnike Komore u druga tijela i organizacije,
 27. određuje visinu naknada za usluge Komore i troškove Disciplinskog suda komore,
 28. odlučuje o kupnji nekretnina te o iskorištenju i raspolaganju nepokretnom imovinom Komore,
 29. odlučuje u drugom stupnju o prigovorima na pojedinačne isprave donesene u izvršavanju javnih ovlaštenja i o prigovorima radnika Komore protiv pojedinačnih odluka iz područja radnih odnosa,
 30. odlučuje o žalbama na odluke predsjednika i zamjenika predsjednika, osim ako Zakonom, ovim Statutom ili općim aktima Komore nije drugačije određeno,
 31. odlučuje o žalbama na odluke Povjerenstava i Disciplinskog suda,
 32. odlučuje o učlanjenju Komore u međunarodne udruge i organizacije te izabire predstavnike Komore u tim udrugama ili organizacijama,
 33.  brine za unapređenje suradnje s drugim Komorama, strukovnim udrugama, stručnim i znanstvenim institucijama te obrazovnim ustanovama u zemlji i inozemstvu,
 34. daje i prima prijedloge koji su od općeg značenja za uspješno obavljanje rada Komore,
 35. obavlja poslove od općeg značaja za djelatnost socijalnog rada,
 36. donosi odluke o sklapanju poslova, čija pojedinačna vrijednost prelazi iznos od 70.000,00 kuna, u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi,
 37. rješava i ostala pitanja što prema Zakonu o djelatnosti socijalnog rada, ovom statutu i drugim općim aktima pripadaju u njegov djelokrug ili koja mu Skupština ustupi na rješavanje.

 

Članak 24.

 

Sjednicu Upravnog odbora saziva predsjednik Komore.

 

U odsutnosti predsjednika Komore, sjednici Upravnog odbora predsjedava jedan od članova Upravnog odbora.

 

Upravni odbor Komore pravovaljano odlučuje ako je sjednici nazočna natpolovična većina članova, a odluke su pravovaljane ako se za njih izjasni najmanje 5 (pet) nazočnih članova.


Rad Upravnog odbora uređuje se Poslovnikom o radu Upravnog odbora, a naročito: način sazivanja sjednica Upravnog odbora, raspravljanje i glasovanje.

 

3. Nadzorni odbor

 

Članak 25.

 

Nadzorni odbor Komore ima predsjednika i 2 (dva) člana koje Skupština Komore bira na 4 (četiri) godine.

 

Članovi Nadzornog odbora ne mogu biti članovi Upravnog odbora i drugih tijela koje bira ili imenuje Skupština Komore ili Upravni odbor.

 

Nadzorni odbor dužan je najmanje 2 (dva) puta godišnje pregledati novčano poslovanje i završni račun Komore. O svom radu podnosi izvještaj Skupštini Komore svake godine.

 

Upravni odbor Komore, predsjednik Komore, zamjenik predsjednika Komore, tajnik, blagajnik Komore i druga tijela Komore dužni su Nadzornom odboru dati potrebne podatke u vezi sa svojim poslovanjem.

 

Nadzorni odbor Komore na svojoj prvoj sjednici iz svojih redova bira svog predsjednika i zamjenika predsjednika.

 

Predsjednik Nadzornog odbora saziva sjednice odbora, rukovodi njegovim radom i obavlja druge poslove koje mu povjeri Nadzorni odbor ili Skupština Komore.

 

Nadzorni odbor Komore pravovaljano odlučuje ako je sjednici nazočna natpolovična većina njegovih članova.

 

Članak 26.

 

Nadzorni odbor razmatra i nadzire:

 1. provođenje Statuta i drugih općih akata Komore,
 2. zakonitost odluka koje donose tijela Komore,
 3. materijalno-financijsko poslovanje i korištenje imovine Komore,
 4. transakcije prihoda i izdataka proračuna Komore,
 5. ostvarivanje prava i ispunjavanje obveza članova Komore,
 6. ostvarivanje odluka i drugih pravnih akata Komore,
 7. može obavljati i druge povremene poslove koje mu povjeri Skupština Komore ili Upravni odbor.

 

Članovi Nadzornog odbora Komore mogu sudjelovati u radu sjednica Upravnog odbora Komore, ali bez prava odlučivanja.

 

Nadzorni odbor može zatražiti sazivanje sjednica Upravnog odbora Komore i Skupštine Komore ako utvrdi nepravilnosti u financijskom ili drugom poslovanju Komore, nemarnosti u izvršavanju poslova ili povrede Statuta Komore i drugih općih akata Komore.

 

Rad Nadzornog odbora uređuje se Poslovnikom o radu Nadzornog odbora.


4. Predsjednik i zamjenik predsjednika Komore

 

Članak 27.

 

Predsjednik i zamjenik predsjednika Komore mogu obavljati svoje poslove prema ugovoru o radu s punim radnim vremenom ili dijelom radnog vremena ili uz naknadu.

 

Članak 28.

 

Predsjednik Komore:

 1. predstavlja i zastupa Komoru, te odgovara za zakonitost njezina rada,
 2. donosi program i smjernice rada Komore,
 3.  usklađuje aktivnosti tijela i oblika organiziranja te rada ukupnog komorskog sustava,
 4. saziva i predsjedava Skupštinom,
 5. izvršava zaključke i odluke Skupštine,
 6. saziva i vodi sjednice Upravnog odbora i provodi njegove zaključke i odluke,
 7. potpisuje ugovore koje sklapa Komora, te akte koje donosi Skupština Komore i akte o provedbi odluka Skupštine Komore,
 8. podnosi zahtjeve Disciplinskom sudu Komore za pokretanje disciplinskog postupka,
 9. predlaže Upravnom odboru kandidate za članove Disciplinskog suda Komore,
 10. izdaje rješenja na temelju odluka koje donose tijela Komore, osim rješenja i odluka Disciplinskog suda Komore,
 11. predlaže Upravnom odboru i Skupštini Komore poduzimanje određenih akcija koje su u skladu s politikom Komore,
 12. brine da rad tijela Komore bude u skladu sa zakonom, ovim Statutom i drugim općim aktima i interesima članova Komore, te je ovlašten zatražiti izvješće od svih tijela Komore, tajnika i blagajnika te sukladno istima i djelovati,
 13. daje priopćenja za javnost ili za to ovlašćuje člana Komore ili neku drugu osobu,
 14. vodi ured Komore,
 15. donosi odluke iz radnih odnosa za radnike Komore,
 16. obavlja i druge poslove određene Zakonom i ovim Statutom ili općim aktima Komore, te poslove koje mu povjeri Skupština Komore.

 

Članak 29.

 

Predsjednika Komore iz reda svojih članova bira Skupština Komore.

 

Predsjednik Komore predstavlja i zastupa Komoru i odgovara za zakonitost njezina rada te obavlja poslove određene Zakonom o djelatnosti socijalnog rada i Statutom Komore.

 

Predsjednik Komore može sklapati poslove pojedinačne vrijednosti do 70.000,00 kuna, a poslove preko iznosa od 70.000,00 kuna predsjednik Komore može sklapati samo na temelju odluke Upravnog odbora Komore.

 

Za obavljanje svog posla predsjednik Komore odgovara Skupštini Komore.

 

Predsjednik Komore dužan je o svom radu izvješćivati Skupštinu Komore na svakoj sjednici.
Predsjednik Komore može, uz suglasnost Upravnog odbora, suspendirati do prve sjednice Upravnog odbora ili Skupštine, člana bilo kojeg tijela Komore ako ne obavlja svoju dužnost, na drugi način onemogućuje rad tijela Komore ili ako postoje druge zapreke za njegovo sudjelovanje u radu tijela Komore.

 

Predsjednik može biti razriješen dužnosti prije isteka mandata u skladu s odredbama Pravilnika o izboru tijela Komore.

 

Skupština Komore iz reda svojih članova bira i zamjenika predsjednika Skupštine koji zamjenjuje predsjednika Skupštine u slučaju njegove spriječenosti.

 

Zamjenik predsjednika Komore zamjenjuje predsjednika Komore u slučaju njegova izbivanja ili spriječenosti te obavlja druge poslove koje mu povjeri predsjednik Komore.

 

Predsjednik i zamjenik predsjednika Komore biraju se na vrijeme od 4 (četiri) godine.

 

U slučaju da predsjednik Komore zbog bilo kojeg razloga ne može više obavljati svoju funkciju do kraja mandata, zamjenik predsjednika obavlja funkciju predsjednika do izbora i imenovanja od strane Skupštine Komore, ali najdulje 90 (devedeset) dana.

 

Članak 30.

 

Predsjednik i zamjenik predsjednika Komore bira se na temelju kandidacijskog postupka, koji se objavljuje na službenoj web stranici Komore.

 

Za predsjednika Komore može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

 1. da je član Komore,
 2. magistar socijalnog rada ili magistar socijalne politike,
 3. položen stručni ispit,
 4. najmanje 10 (deset) godina radnog iskustva u djelatnosti socijalnog rada,
 5. državljanin Republike Hrvatske,
 6. da protiv kandidata nije izrečena disciplinska mjera Disciplinskog suda Komore,
 7. da nije pravomoćno osuđena za kazneno djelo protiv života i tijela, protiv slobode i prava čovjeka i građanina, protiv časti i ugleda, protiv spolne slobode, kaznena djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanje djeteta, protiv braka, obitelji i mladeži, protiv službene dužnosti, protiv imovine, protiv sigurnosti platnog prometa i poslovanja, protiv vjerodostojnosti isprava, protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom i za kaznena djela protiv Republike Hrvatske, prema kojoj je izrečena prekršajnopravna sankcija za nasilje u obitelji, te protiv koje se vodi postupak pred nadležnim sudom za kazneno djelo spolnog zlostavljanja i iskorištavanje djeteta.

 

Kandidat uz prijavu treba priložiti životopis, potvrdu o radnom stažu te prijedlog plana rada Komore za mandatno razdoblje za koje se natječe.

 

Za izabranog kandidata upravni odbor zatražiti će potvrdu da nije pravomoćno osuđen sukladno stavku 2. točci 7. ovoga članka.

 

U slučaju da je izabrani kandidat pravomoćno osuđen, Upravni odbor Komore će kandidata koji je dobio manji broj glasova članova Komore na Izbornoj skupštini Komore imenovati Predsjednikom Komore i zatražiti potvrdu da nije pravomoćno osuđen sukladno stavku 2. točci 7. ovoga članka.


5. Disciplinski sud Komore

 

Članak 31.

 

Za lakše i teže povrede radne dužnosti magistri socijalnog rada, magistri socijalne politike i sveučilišni prvostupnici socijalnog rada odgovaraju pred Disciplinskim sudom Komore, koje se sastoji od 3 (tri) člana koji na svojoj prvoj sjednici iz svojih redova biraju predsjednika i zamjenika predsjednika.

 • Lakša povreda je svako narušavanje dužnosti i ugleda članova Komore, odnosno njihove djelatnosti te Zakona o djelatnosti socijalnog rada, Kodeksa etike socijalnih radnika i drugih općih akata Komore pri čemu nema trajne posljedice ili je posljedica neznatna.
 • Teža povreda je svako narušavanje dužnosti i ugleda članova Komore odnosno njihove djelatnosti te Zakona o djelatnosti socijalnog rada, Kodeksa etike socijalnih radnika i drugih općih akata Komore, koje ima teže značenje obzirom na važnost, prirodu povrijeđene dužnosti, visinu materijalne štete ili težinu

druge posljedice te s obzirom na okolnosti pod kojima je radnja izvršena odnosno propuštena.

Za laku povredu može se izreći novčana kazna do visine prosječne neto plaće, a za tešku povredu do 6 (šest) prosječnih neto plaća u Republici Hrvatskoj.

Disciplinski postupak pokreće predsjednik Komore po službenoj dužnosti ili na zahtjev Upravnog ili Nadzornog odbora.

Disciplinska odgovornost i postupak utvrđivanja disciplinske odgovornosti pobliže su uređeni Pravilnikom o pravima i odgovornostima članova Komore.

Disciplinski sud Komore izrađuje prijedlog Pravilnika o disciplinskom postupku.

O žalbama na odluke Disciplinskog suda Komore odlučuje Upravni odbor.

Rad Disciplinskog suda Komore, uvjeti odgovornosti i disciplinske mjere te postupak pred Disciplinskim sudom Komore pobliže se određuju Poslovnikom o radu Disciplinskog suda Komore.

Članovi Upravnog i Nadzornog odbora Komore ne mogu biti suci Disciplinskog suda Komore.

6. Povjerenstva Komore

 

Članak 32.

 

Povjerenstva Komore su:

 1. Etičko povjerenstvo,
 2. Povjerenstvo za stručna pitanja i trajno usavršavanje,
 3. Povjerenstvo za stručni nadzor

 

Stalna povjerenstva iz prethodnog stavka ovoga članka sastoje se od 3 (tri) člana, koji između sebe biraju predsjednika. 

Povjerenstva donose odluke većinom glasova od ukupnog broja članova.

Način rada stalnih povjerenstava pobliže će se urediti Poslovnikom o radu povjerenstava.

Upravni odbor za pojedina pitanja može imenovati povjerenstva i/ili radne skupine prema potrebi, sukladno aktima Komore.

 

Etičko povjerenstvo

 

Članak 33.

 

Etičko povjerenstvo obavlja sljedeće poslove:

 1. izrađuje prijedlog Etičkoga kodeksa socijalnih radnika,
 2. prati i nadzire provođenje pravila etike u djelatnosti socijalnog rada i poduzima odgovarajuće mjere u slučaju njihova kršenja,
 3. svoj rad koordinira s ostalim tijelima Komore,
 4. u slučaju sumnje u povrede odredaba Etičkoga kodeksa socijalnih radnika, predlaže predsjedniku Komore pokretanje disciplinskog postupka pred Sudom Komore,
 5. obavlja druge poslove određene ovim Statutom ili općim aktima Komore.

 

Povjerenstvo za stručna pitanja i trajno usavršavanje

 

Članak 34.

 

Povjerenstvo za stručna pitanja i trajno usavršavanje obavlja sljedeće poslove:

 1. daje stručna mišljenja kod pripreme propisa od utjecaja na djelatnost socijalnog rada,
 2. daje prijedlog sadržaja plana i protokola za provođenje djelatnosti socijalnog rada,
 3. utvrđuje potrebu i predlaže sadržaj i duljinu trajanja programa dodatnoga i trajnog usavršavanja članova Komore, te isto organizira,
 4. izrađuje prijedlog Pravilnika o sadržaju, rokovima i postupku trajnog usavršavanja i provjere stručnosti,
 5. predlaže nacrt standarda i normativa za djelatnost socijalnog rada,
 6. predlaže grane specijalizacije, trajanje, sadržaj i program specijalizacije i užih specijalnosti,
 7. predlaže trajanje, sadržaj i program dodiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija,
 8. daje mišljenje ministarstvu o uvjetima, sadržaju i načinu provođenja pripravničkog staža,
 9. izrađuje nacrt sadržaja liste članova Komore,
 10. razmatra prijedloge i problematiku na zahtjev tijela Komore,
 11. svoj rad koordinira s ostalim tijelima Komore,
 12. obavlja druge poslove određene ovim Statutom ili općim aktima Komore.

Povjerenstvo za stručni nadzor

 

Članak 35.

 

Povjerenstvo za stručni nadzor  obavlja sljedeće poslove:

 1. donosi stručna mjerila za provođenje stručnog nadzora,
 2. izrađuje prijedlog liste članova Komore koji će provoditi stručni nadzor,
 3. utvrđuje stručne kriterije prema kojima će se provoditi stručni nadzor i kontrola kvalitete,
 4. izrađuje godišnji plan stručnog nadzora,
 5. sudjeluje pri utvrđivanju standarda i normativa usluga socijalnog rada,
 6. daje stručna mišljenja kod pripreme propisa koji utječu na razvoj djelatnosti socijalnog rada,
 7. razmatra, daje mišljenje i utvrđuje stajalište i o drugim stručnim pitanjima,
 8. vodi brigu i nadzor o opsegu i kvaliteti stručnog djelovanja u području djelatnosti socijalnog rada,
 9. vodi evidenciju o provedenome stručnom nadzoru i predloženim, odnosno poduzetim mjerama,
 10. izrađuje godišnje izvješće o stručnom nadzoru,
 11. izrađuje prijedlog Pravilnika o stručnom nadzoru,
 12. koordinira provođenje stručnog nadzora i kontrole kvalitete sa inspekcijom nadležnog ministarstva,
 13. u slučaju sumnje u neprimjereno stručno djelovanje članova Komore, predlaže predsjedniku Komore pokretanje disciplinskog postupka pred Disciplinskim sudom Komore,
 14. svoj rad koordinira s ostalim tijelima Komore,
 15. surađuje sa stručnim društvima i visokim učilištima, te ministarstvom nadležnim za socijalnu skrb,
 16. surađuje s nadležnom inspekcijom,
 17. poduzima potrebne predradnje za provođenje postupka pred Disciplinskim sudom,
 18. obavlja i druge poslove u skladu sa Statutom i općim aktima Komore.

Stručni nadzor obuhvaća ocjenu stručnosti i etičnosti obavljanja djelatnosti socijalnog rada te kakvoće i opsega izvršenih usluga socijalnog rada.

Komora je obvezna provesti stručni nadzor i na prijedlog fizičke ili pravne osobe kada za to postoje opravdani razlozi.

Za provođenje stručnog nadzora može se imenovati magistar socijalnog rada i magistar socijalne politike s odobrenjem za samostalan rad i s najmanje osam godina radnog iskustva u struci.

Rad i naknade, Povjerenstva za stručni nadzor pobliže će se urediti Pravilnikom o stručnom nadzoru.

 

Ured Komore

 

Članak 36.

 

Za obavljanje stručnih, administrativnih, pomoćnih i drugih poslova, u Komori se organizira ured Komore.

 

Predsjednik Komore organizira rad i vodi ured Komore.

 

Organizacija ureda treba odgovarati potrebama i zahtjevima članova Komore te omogućavati stručno, kvalitetno, pravodobno i odgovorno izvršavanje zadaća Komore, utvrđene ovim Statutom i ostalim aktima Komore.

 

Način organizacije i ustroj ureda Komore pobliže će se odrediti Pravilnikom o uredu Komore.

 

Tajnik

 

Članak 37.

 

Tajnika Komore bira Upravni odbor Komore na prijedlog predsjednika Komore koji se objavljuje na službenoj web stranici Komore.

 

Tajnik Komore profesionalno obavlja poslove iz nadležnosti Komore.

 

Tajnik Komore za svoj rad odgovara predsjedniku Komore i Upravnom odboru Komore.

 

Tajnik Komore obavlja stručne poslove utvrđene ovim Statutom i drugim općim aktima Komore. U suradnji s predsjednikom i zamjenikom predsjednika Komore provodi zaključke i odluke Skupštine, Upravnog odbora, predsjednika, zamjenika predsjednika i ostalih tijela Komore.

 

Opis poslova i uvjeti za tajnika Komore utvrđuju se Pravilnikom o uredu Komore.

 

Blagajnik

 

Članak 38.

 

Blagajnik Komore obavlja sljedeće poslove:

 1. predlaže i sastavlja godišnji plan i program financijskoga i materijalnog poslovanja Komore te završne račune Komore i podnosi ih na odobrenje Skupštini Komore, Upravnom odboru i Nadzornom odboru Komore,
 2. sudjeluje u izradi propisa iz područja financiranja Komore,
 3. sudjeluje u pripremi periodičnih i godišnjih financijskih izvještaja,
 4. sudjeluje u izradi prijedloga cijena usluga Komore,
 5. surađuje s ostalim tijelima Komore u financijskim pitanjima,
 6. obavlja sve ostale poslove koje mu predsjednik Komore ili bilo koje drugo tijelo Komore ustupi na rješavanje.

 

Blagajnika Komore bira Upravni odbor Komore na prijedlog predsjednika Komore koji se objavljuje na službenoj web stranici Komore.

 

III Financijsko poslovanje

 

Članak 39.

 

Financijsko poslovanje Komore obavlja se na osnovi godišnjeg proračuna prihoda i rashoda, koji odobrava Skupština.
Izvori financiranja Komore jesu:

 1. upisnina,
 2. članarina,
 3. državni proračun,
 4. donacije i sponzorstva,
 5. naknade za usluge Komore,
 6. i drugi prihodi ostvareni djelatnostima Komore.

 

Ako u obavljanju svoje djelatnosti Komora ostvari dobit, ta se dobit upotrebljava za poslovanje Komore, za trajno usavršavanje članova, za razvoj djelatnosti socijalnog rada, za pomoć članovima i to u skladu s općim aktima Komore

.

Financijsko poslovanje Komore uređuje se Pravilnikom o financijsko-materijalnom poslovanju.

 

IV Javnost rada Komore

 

Članak 40.

 

Komora obavješćuje javnost o svom radu putem službene web stranice i/ili glasila Komore, a prema potrebi i drugim načinima obavješćivanja.

 

V Odobrenje za samostalni rad

 

Članak 41.

 

Magistru socijalnog rada, magistru socijalne politike i sveučilišnom prvostupniku socijalnog rada koji je završio formalno obrazovanje te položio stručni ispit i koji je upisan u imenik, Komora će izdati Odobrenje za samostalan rad (licenciju).

 

Odobrenjem za samostalan rad dokazuje se stručna osposobljenost magistra socijalnog rada, magistra socijalne politike i sveučilišnog prvostupnika socijalnog rada za samostalno obavljanje poslova u svojoj struci.

 

Za izdavanje Odobrenja za samostalan rad potrebno je da formalno obrazovanje ispunjava minimalne uvjete osnovnog standarda obrazovanja koji je usuglašen s Hrvatskom komorom socijalnih radnika.

 

Magistri socijalnog rada, magistri socijalne politike i sveučilišni prvostupnici socijalnog rada mogu obavljati djelatnost socijalnog rada jedino na temelju Odobrenja za samostalni rad.

 

Postupak izdavanja, obnavljanja i oduzimanja Odobrenja za samostalni rad uređuje se Pravilnikom o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju Odobrenja za samostalni rad.

 

VI  Zaštita prava članova

 

Članak 42.

 

Sve odluke, odnosno rješenja o ostvarivanju prava, obveza i odgovornosti člana obvezno se u pisanom obliku dostavljaju članu, s poukom o pravnom lijeku.

 

Članak 43.

 

Protiv odluka tijela Komore te odluke stalnih povjerenstava Komore član Komore ima pravo žalbe nadležnom tijelu Komore u roku od 15 (petnaest) dana od dana dostave odluke odnosno rješenja za koje smatra da je povrijedilo njegovo pravo, osim ako Zakonom, ovim Statutom ili drugim općim aktom Komore nije drugačije određeno.

 

Podnošenje žalbe zadržava izvršenje odluke odnosno rješenja do konačne odluke Upravnog odbora Komore.

 

Članak 44.

 

Tijelo Komore dužno je odluku o žalbi donijeti na prvoj idućoj sjednici od dana primitka žalbe, a najkasnije u roku od 60 (šezdeset) dana.

 

Član ima pravo prisustvovati sjednici tijela Komore na kojoj se raspravlja o njegovoj žalbi i izjasniti se o činjenicama koje su važne za donošenje odluke, osim ako ovim Statutom ili drugim općim aktom Komore nije drugačije određeno.

 

Protiv izvršne odluke tijela Komore može se pokrenuti upravni spor.

 

   VII  Prestanak rada Komore

 

Članak 45.

 

Odluku o prestanku rada Komore može donijeti isključivo Skupština Komore.

 

U slučaju prestanka rada Komore, njena imovina prelazi u vlasništvo osnivača Komore.

VIII Prijelazne i završne odredbe

 

Članak 46.

 

Izmjene i dopune ovog Statuta donose se prema postupku za donošenje Statuta.

 

Članak 47.

 

Ministar nadležan za socijalnu skrb daje suglasnost na odredbe ovoga Statuta.
Ovaj Statut objavit će se na službenoj web stranici Komore, web stranici nadležnog ministarstva, web stranici Hrvatske udruge socijalnih radnika i u Narodnim novinama.

Članak 48.

 

Ovaj Statut stupa na snagu danom objave u Narodnim novinama po odluci o davanju suglasnosti ministra nadležnog za socijalnu skrb.

 

Zagreb, 12.07.2013. godine

 

Predsjednik

Hrvatske komore socijalnih radnika
mr. sc. Antun Ilijaš, diplomirani socijalni radnik, v. r.

 

Ovaj Statut objavljen je u Narodnim novinama 114/2013 dana 12.09.2013. godine kada je i stupio na snagu.

 

Predsjednik

Hrvatske komore socijalnih radnika
mr. sc. Antun Ilijaš, diplomirani socijalni radnik, v. r.

PRIJAVA ZA ČLANOVE

Članovi svoje bodovno stanje i uplate članarina mogu provjeravati pregledom svog elektroničkog evidencijskog lista.NOVOSTI

SURADNJA

 

Časopis „Ljetopis socijalnog rada“ u suradnji s Hrvatskom komorom socijalnih radnika poziva socijalne radnike/radnice na publiciranje stručnih članaka.
Zajednički cilj je stručnjacima iz područja socijalnog rada učiniti dostupnim prezentiranje svojih stručnih iskustava široj javnosti.
Ovime se ujedno želi doprinijeti promociji prakse socijalnog rada kroz jedini časopis u Republici Hrvatskoj koji se specifično bavi publiciranjem radova iz ove djelatnosti.
Radovi stručnjaka iz prakse mogu biti kategorizirani kao: iskustva iz prakse i stručni članci.
U suradnji s Hrvatskom komorom socijalnih radnika objavljeni stručni članak ili iskustvo iz prakse će se adekvatno bodovati.


Više na: http://ljsr.pravo.unizg.hr/index.php/ljsrPodrška međunarodne federacije socijalnih radnika

 

Na inicijativu Sekcije socijalnih radnika u zdravstvu Hrvatske komore socijalnih radnika i uz pomoć Hrvatske udruge socijalnih radnika, Međunarodna federacija socijalnih radnika Europe (IFSW Europe) uputila je dopis podrške u svrhu zaštite prava i interesa socijalnih radnika u Republici Hrvatskoj.


IFSW Europe će originalni dokument dostaviti poštom i elektronskim putem svim relevantnim institucijama u Republici Hrvatskoj (na Ured predsjednice Republike Hrvatske, Vladu Republike Hrvatske, Ministarstvo socijalne politike i mladih, Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo pravosuđa, Ured pučkog pravobranitelja, Saborske Odbora za ljudska prava, obitelj, mladež i sport i zdravstvo i socijalnu skrb).


Ovdje možete preuzeti originalni dokument te njegov prijevod na hrvatski jezik.


STATEMENT IFSW EUROPE – PODRŠKA SOCIJALNIM RADNICIMA U REPUBLICI HRVATSKOJ

STATEMENT OF IFSW EUROPE E.V. IN SUPPORT OF SOCIAL WORKERS IN CROATIA